Kraj Vysočina - logo

Samospráva

ZK-03-2018-10: Vzájemné darování pozemků v k. ú. a obci Salačova Lhota

ZK-03-2018-10.pdf, ZK-03-2018-10pr01.xls , ZK-03-2018-10pr02.xls , ZK-03-2018-10pr03.pdf , ZK-03-2018-10pr04.doc , ZK-03-2018-10pr05.doc

Číslo materiálu 10
Číslo jednací ZK-03-2018-10
Název Vzájemné darování pozemků v k. ú. a obci Salačova Lhota
Zpracoval M. Jaroš
Předkládá M. Kukla
Počet příloh 5
Popis problému

Tento materiál projednává darování pozemků ve vlastnictví Kraje Vysočina zastavěných chodníky a veřejným prostranstvím do vlastnictví obce Salačova Lhota a naopak přijetí daru pozemků zastavěných silnicí II/128 z vlastnictví obce Salačova Lhota do vlastnictví Kraje Vysočina.

Kraj Vysočina se ve smyslu zákona č. 157/2000 Sb., o přechodu některých věcí, práv a závazků z majetku ČR do majetku krajů v platném znění, a na základě Rozhodnutí MDS ČR č.j. 3796/01-9-KM ze dne 10. 9. 2001 stal vlastníkem silnic II. a III. třídy a dalšího movitého a nemovitého majetku, ke kterému měly příslušnost hospodaření tehdejší státní příspěvkové organizace SÚS na území Kraje Vysočina.

Na Krajský úřad Kraje Vysočina, odbor majetkový (dále jen OM) se obrátila Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace se žádostí o majetkoprávní vypořádání stavby „II/128 Salačova Lhota – průtah“ na základě geometrického plánu č. 185-47/2017 v k. ú. a obci Salačova Lhota (dále jen GP).

Na základě kontroly pozemků dle výše uvedeného GP navrhuje OM darovat pozemky uvedené v  materiálu ZK-03-2018-10, př. 1 z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví obce Salačova Lhota, protože se nacházejí mimo těleso silnice II/128 a jsou zastavěny chodníky nebo jde o veřejné prostranství. Tyto pozemky Katastrální úřad pro Vysočinu, Katastrální pracoviště Pelhřimov vede na listu vlastnictví č. 121 pro uvedené katastrální území a obec. Jako výhradní vlastník pozemků je uveden Kraj Vysočina a příslušnost hospodařit s nimi má Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace.

OM dále navrhuje nabýt darem pozemky dle materiálu ZK-03-2018-10, př. 2 z vlastnictví obce Salačova Lhota do vlastnictví Kraje Vysočina, protože jsou zastavěny silnicí II/128. Katastrální úřad pro Vysočinu, Katastrální pracoviště Pelhřimov vede tyto pozemky na listu vlastnictví č.  10001 pro uvedené katastrální území a obec. Jako výhradní vlastník pozemků je uvedena obec Salačova Lhota.

Usnesením č. 0380/08/2018/RK ze dne 6. 3. 2018 rada kraje rozhodla zveřejnit na úřední desce Krajského úřadu Kraje Vysočina záměr darování pozemků dle materiálu RK-08-2018-28, př. 1 do vlastnictví obce Salačova Lhota. Vlastní zveřejnění záměru darování na úřední desce proběhlo od 14. 3. 2018 do 16. 4. 2018.

Návrh řešení

OM navrhuje zjištěný stav s obcí Salačova Lhota majetkoprávně vypořádat a to bezúplatně formou vzájemného darování pozemků.

OM navrhuje zastupitelstvu kraje rozhodnout darovat pozemky dle materiálu ZK-03-2018-10, př. 1 z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví obce Salačova Lhota. Darování je v souladu se Zásadami Zastupitelstva Kraje Vysočina pro převod nemovitého majetku ve vlastnictví Kraje Vysočina – čl. II., odst. 2. Pozemky budou sloužit pro veřejně prospěšné účely a nebudou využívány komerčně.

OM dále navrhuje zastupitelstvu kraje rozhodnout nabýt darem pozemky dle materiálu ZK-03-2018-10, př. 2 z vlastnictví obce Salačova Lhota do vlastnictví Kraje Vysočina, protože jsou zastavěny tělesem silnice II/128.

Návrh usnesení předpokládá rozhodnout vzájemně si darovat pozemky mezi obcí a krajem. Ve smyslu návrhu bude upraven rozsah majetku předaného k hospodaření KSÚSV. Darovací smlouvy nejsou předkládány, jedná se o standardní smluvní vztahy.

Stanoviska rada kraje

Rada kraje materiál projednala na svém zasedání dne 6. 3. 2018 a usnesením č. 0380/08/2018/RK jej doporučila zastupitelstvu kraje ke schválení.

Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace

KSÚSV, pracoviště Pelhřimov souhlasí s navrženými převody.

Odbor dopravy a silničního hospodářství

Souhlasí s navrženými převody.

Návrh usnesení rozhoduje
  • převést darem pozemky dle materiálu ZK-03-2018-10, př. 1 z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví obce Salačova Lhota;
  • nabýt darem pozemky dle materiálu ZK-03-2018-10, př. 2 z vlastnictví obce Salačova Lhota do vlastnictví Kraje Vysočina;
schvaluje
  • dodatek č. 1700 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace, dle materiálu ZK-03-2018-10, př. 4;
  • dodatek č. 1701 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace, dle materiálu ZK-03-2018-10, př. 5.
Odpovědnost Odbor majetkový
Termín 31. 8. 2018

Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2019 webmaster@kr-vysocina.cz