Kraj Vysočina - logo

Samospráva

ZK-03-2018-11: Darování pozemků v k. ú. a obci Želiv

ZK-03-2018-11.pdf, ZK-03-2018-11pr01.xls , ZK-03-2018-11pr02.pdf , ZK-03-2018-11pr03.doc

Číslo materiálu 11
Číslo jednací ZK-03-2018-11
Název Darování pozemků v k. ú. a obci Želiv
Zpracoval M. Jaroš
Předkládá M. Kukla
Počet příloh 3
Popis problému

Tento materiál projednává darování pozemků ve vlastnictví Kraje Vysočina zastavěných chodníky, místními komunikacemi a veřejným prostranstvím do vlastnictví obce Želiv.

Kraj Vysočina se ve smyslu zákona č. 157/2000 Sb., o přechodu některých věcí, práv a závazků z majetku ČR do majetku krajů v platném znění, a na základě Rozhodnutí MDS ČR č.j. 3796/01-9-KM ze dne 10. 9. 2001 stal vlastníkem silnic II. a III. třídy a dalšího movitého a nemovitého majetku, ke kterému měly příslušnost hospodaření tehdejší státní příspěvkové organizace SÚS na území Kraje Vysočina.

Na Krajský úřad Kraje Vysočina, odbor majetkový (dále jen OM) se obrátila Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace se žádostí o majetkoprávní vypořádání stavby „III/12927 Želiv – průtah“ dle geometrického plánu č. 695-48/2017 v k. ú. a obci Želiv (dále jen GP).

Na základě kontroly pozemků dle výše uvedeného GP navrhuje OM darovat pozemky uvedené v  materiálu ZK-03-2018-11, př. 1vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví obce Želiv, protože se nacházejí mimo silnici III/12927 a jsou zastavěny chodníky, místními komunikacemi nebo veřejným prostranstvím. Tyto pozemky Katastrální úřad pro Vysočinu, Katastrální pracoviště Pelhřimov vede na listu vlastnictví č. 688 pro uvedené katastrální území a obec. Jako výhradní vlastník pozemků je uveden Kraj Vysočina a příslušnost hospodařit s nimi má Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace.

Usnesením č. 0381/08/2018/RK ze dne 6. 3. 2018 rada kraje rozhodla zveřejnit na úřední desce Krajského úřadu Kraje Vysočina záměr darování pozemků dle materiálu RK-08-2018-29, př. 1 do vlastnictví obce Želiv. Vlastní zveřejnění záměru darování proběhlo na úřední desce ve dnech 14. 3. 2018 až 16. 4. 2018.

Návrh řešení

OM navrhuje zjištěný stav s obcí Želiv majetkoprávně vypořádat a to bezúplatně formou darování pozemků.

OM navrhuje zastupitelstvu kraje rozhodnout darovat pozemky dle materiálu ZK-03-2018-11, př. 1 z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví obce Želiv. Darování je v souladu se Zásadami Zastupitelstva Kraje Vysočina pro převod nemovitého majetku ve vlastnictví Kraje Vysočina – čl.  II., odst. 2. Pozemky budou sloužit pro veřejně prospěšné účely a  nebudou využívány komerčně.

Návrh usnesení předpokládá rozhodnout darovat pozemky do vlastnictví obce. Ve smyslu návrhu bude upraven rozsah majetku předaného k hospodaření KSÚSV. Darovací smlouva není předkládána, jedná se o standardní smluvní vztah.

Stanoviska rada kraje

Rada kraje materiál projednala na svém zasedání dne 6. 3. 2018 a usnesením č. 0381/08/2018/RK jej doporučila zastupitelstvu kraje ke schválení.

Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace

KSÚSV souhlasí s navrženým převodem.

Odbor dopravy a silničního hospodářství

souhlasí s darováním.

Návrh usnesení rozhoduje

převést darem pozemky dle materiálu ZK-03-2018-11, př. 1 z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví obce Želiv;

schvaluje

dodatek č. 1702 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace, dle materiálu ZK-03-2018-11, př. 3.

Odpovědnost Odbor majetkový
Termín 31. 8. 2018

Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2019 webmaster@kr-vysocina.cz