Kraj Vysočina - logo

Samospráva

ZK-03-2018-12: Nabytí pozemků pro stavbu „II/128 Lukavec - obchvat“

ZK-03-2018-12.pdf, ZK-03-2018-12pr01.xls

Číslo materiálu 12
Číslo jednací ZK-03-2018-12
Název Nabytí pozemků pro stavbu „II/128 Lukavec - obchvat“
Zpracoval H. Zimolová
Předkládá M. Kukla
Počet příloh 1
Popis problému

Kraj Vysočina je investorem stavby - akce „II/128 Lukavec - obchvat“. Předkládaný materiál řeší majetkoprávní vypořádání pozemků pro stavbu „II/128 Lukavec - obchvat“. Potřebnými pro stavbu jsou i pozemky v rozsahu dle materiálu ZK-03-2018-12, př. 1 v k. ú. Lukavec u Pacova. Jedná se z části o pozemky, které by původně majetkem církve a jejich vlastnictví bylo řešeno postupně několika příslušnými soudy s tím, že nyní je konečným vlastníkem Česká republika. Jelikož jsou splněny podmínky § 7 odst.3 písm. a), b) a c)  zákona č. 503/2012 Sb., o Státním pozemkovém úřadu a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů je nyní třeba uzavřít smlouvu o bezúplatném převodu příslušných pozemků s ČR, příslušnost hospodařit Státní pozemkový úřad, Praha 3, Husinecká 1024/11a, PSČ 130 00.

Návrh řešení

Odbor majetkový navrhuje uzavřít smlouvu o bezúplatném převodu na pozemky v rozsahu dle materiálu ZK-03-2018-12, př. 1 v k. ú. Lukavec u Pacova potřebné pro trvalý zábor k realizaci stavby „II/128 Lukavec - obchvat“ mezi Krajem Vysočina a Českou repubikou, příslušnost hospodařit Státní pozemkový úřad, Praha 3, Husinecká 1024/11a, PSČ 130 00.

Stanoviska rada kraje

Rada kraje materiál projednala na svém zasedání dne 30. 4. 2018 a usnesením č. 0798/14/2018/RK jej doporučila zastupitelstvu kraje ke schválení.

rada kraje

Usnesením 2180/36/2014/RK ze dne 2. 12. 2014 Rada kraje rozhoduje zahájit jednání o možnostech nabytí pozemků v rozsahu dle materiálu RK-36-2014-14, př. 5 s ČR - příslušnost hospodařit s majetkem státu Státní pozemkový úřad a ČR - příslušnost hospodařit s majetkem státu Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových.

Odbor dopravy a silničního hospodářství

Odbor dopravy a silničního hospodářství souhlasí s návrhem usnesení.

Návrh usnesení rozhoduje

nabýt bezúplatným převodem pozemky v rozsahu dle materiálu ZK-03-2018-12, př. 1 v k. ú. Lukavec u Pacova z vlastnictví České republiky, příslušnost hospodařit Státní pozemkový úřad, Praha 3, Husinecká 1024/11a, PSČ 130 00 do vlastnictví Kraje Vysočina.

Odpovědnost Odbor majetkový
Termín 30. 9. 2018

Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2019 webmaster@kr-vysocina.cz