Kraj Vysočina - logo

Samospráva

ZK-03-2018-14: Majetkoprávní vypořádání stavby silnice „II/388 Bobrová - Zvole, 1. úsek“

ZK-03-2018-14.pdf, ZK-03-2018-14pr01.xls , ZK-03-2018-14pr02.xls , ZK-03-2018-14pr03.xls , ZK-03-2018-14pr04.xls , ZK-03-2018-14pr05.doc , ZK-03-2018-14pr06.doc , ZK-03-2018-14pr07.pdf

Číslo materiálu 14
Číslo jednací ZK-03-2018-14
Název Majetkoprávní vypořádání stavby silnice „II/388 Bobrová - Zvole, 1. úsek“
Zpracoval H. Zimolová
Předkládá M. Kukla
Počet příloh 7
Popis problému

Kraj Vysočina je investorem stavby - akce „II/388 Bobrová - Zvole, 1. úsek“, která řešila rekonstrukci a rozšíření silnice II/388 v úseku k. ú. Horní Bobrová, Dolní Bobrová a Olešínky. Na tuto stavbu byl již vydán kolaudační souhlas. Vydání tohoto souhlasu předcházelo prodloužení předčasného užívání stavby do konce roku 2017 z důvodu nesouladu mezi zpracovanými geometrickými plány a skutečným provedením stavby a tedy  potřeby dořešit zaměření stavby novými geometrickými plány. Tyto geometrické plány byly odborem dopravy a silničního hospodářství předloženy odboru majetkovému počátkem roku 2018, který požádal spolu s kolaudačním souhlasem o zápis nově oddělených pozemků do katastru nemovitostí. Nyní je třeba přistoupit k majetkoprávnímu vypořádání po realizované stavbě.

Je třeba provést majetkoprávní vypořádání a získat do vlastnictví Kraje Vysočina pozemky, které jsou silničním pozemkem a dosud je kraj nevlastní. Je třeba provést vzájemné darování pozemků mezi Krajem Vysočina a městysem Bobrová a obcí Zvole, se kterými byly uzavřeny smlouvy zakládající právo provést stavbu s následným vypořádáním po stavbě. Je také třeba vyřadit úsek silnice II/388 ve staničení 24,140 - 24,210 km, který byl nahrazen nově vybudovanou přeložkou téže silnice a předat jej v souladu s předchozí dohodou rovněž městysu Bobrová. Tento úsek se charakterem stane místními komunikací. Pozemky, které nejsou součástí silničního pozemku budou převedeny do vlastnictví příslušných obcí.

Návrh řešení

Odbor majetkový navrhuje provést majetkoprávní vypořádání pozemků dotčených výše uvedenou stavbou v k. ú. Horní Bobrová, k. ú. Dolní Bobrová a k. ú. Olešínky s tím, že pozemky zastavěné silnicí v rozsahu dle materiálu ZK-03-2018-14, př. 1 budou převedeny darem z vlastnictví městyse Bobrová do vlastnictví Kraje Vysočina. Naopak pozemky, které po rekonstrukci silnice již nejsou silničními pozemky v rozsahu dle materiálu ZK-03-2018-14, př. 2 budou převedeny včetně úseku silnice II/388 ve staničení 24,140 - 24,210 km situovaného na pozemcích nově označených jako par. č. 2673/6 a par. č. 2681/6 (tento úsek byl nahrazen nově vybudovanou přeložkou) darem z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví městyse Bobrová. Stejně tak pozemky zastavěné silnicí v rozsahu dle materiálu ZK-03-2018-14, př. 3 budou převedeny darem z vlastnictví obce Zvole do vlastnictví Kraje Vysočina a naopak pozemky silnicí nezastavěné v rozsahu dle materiálu ZK-03-2018-14, př. 4 budou převedeny darem z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví obce Zvole.

Smlouvy nejsou předkládány, jedná se o standardní smluvní vztahy.

Podle ustanovení § 36, písm. a zák. č. 129/2000 Sb. o krajích ve znění pozdějších předpisů je zastupitelstvu kraje vyhrazeno rozhodování o nabytí a převodu hmotných nemovitých věcí, s výjimkou inženýrských sítí a pozemních komunikací. Rozhodování o převodu a nabytí pozemních komunikací je v kompetenci rady kraje podle ustanovení § 59 odst. 3 téhož zákona. Zastupitelstvo kraje má právo v souladu s ustanovením § 37 téhož zákona vyhradit si další pravomoci v samostatné působnosti mimo vyhrazené působnosti rady kraje. S ohledem na to, že návrh usnesení se týká i převodu pozemků a části pozemní komunikace – silnice II/388, je vhodné, aby o převodech rozhodl jeden samosprávný orgán – zastupitelstvo kraje. Návrh usnesení proto předpokládá vyhradit si pravomoc rozhodnout o převodu pozemní komunikace.

Stanoviska rada kraje

Rada kraje materiál projednala na svém zasedání dne 13. 3. 2018 a usnesením č. 0465/09/2018/RK jej doporučila zastupitelstvu kraje ke schválení.

Návrh usnesení si vyhrazuje

v souladu s ustanovením § 37 zákona č. 129/2000 Sb. o krajích ve znění pozdějších předpisů pravomoc rozhodnout o převodu části silnice II/388 ve staničení 24,140 - 24,210 km situované na pozemcích nově označených jako par. č. 2673/6 a par. č.  2681/6 v k. ú. Horní Bobrová;

rozhoduje
  • nabýt darem pozemky v rozsahu dle materiálu ZK-03-2018-14, př. 1 z vlastnictví městyse Bobrová do vlastnictví Kraje Vysočina;
  • nabýt darem pozemky v rozsahu dle materiálu ZK-03-2018-14, př. 3 z vlastnictví obce Zvole do vlastnictví Kraje Vysočina;
  • převést darem pozemky v rozsahu dle materiálu ZK-03-2018-14, př. 2 a část silnice II/388 ve staničení 24,140 - 24,210 km situované na pozemcích nově označených jako par. č.  2673/6 a par. č. 2681/6 v k. ú. Horní Bobrová z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví městyse Bobrová;
  • převést darem pozemky v rozsahu dle materiálu ZK-03-2018-14, př. 4 z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví obce Zvole;
schvaluje
  • dodatek č. 1703 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace, dle materiálu ZK-03-2018-14, př. 5;
  • dodatek č. 1704 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace, dle materiálu ZK-03-2018-14, př. 6.
Odpovědnost Odbor majetkový
Termín 30. 9. 2018

Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2019 webmaster@kr-vysocina.cz