Kraj Vysočina - logo

Samospráva

ZK-03-2018-15: Majetkoprávní vypořádání stavby „II/523 Jihlava – žel. přejezd St. Hory – křiž. s III/13112“

ZK-03-2018-15.pdf, ZK-03-2018-15pr01.pdf

Číslo materiálu 15
Číslo jednací ZK-03-2018-15
Název Majetkoprávní vypořádání stavby „II/523 Jihlava – žel. přejezd St. Hory – křiž. s III/13112“
Zpracoval M. Jaroš
Předkládá M. Kukla
Počet příloh 1
Popis problému

Tento materiál projednává koupi některých pozemků zastavěných stavbou „II/523 Jihlava – žel. přejezd St. Hory – křiž. s III/13112“ do vlastnictví Kraje Vysočina.

Kraj Vysočina, zastoupený Krajským úřadem Kraje Vysočina, Odborem dopravy a silničního hospodářství, byl ve spolupráci se statutárním městem Jihlava investorem stavby „II/523 Jihlava – žel. přejezd St. Hory – křiž. s III/13112“. Vlastní akce spočívala v úpravě šířkových parametrů silnice II/523, úpravě křižovatky ulic Na Dolech a S. K. Neumanna (křižovatka „U mlékárny“), úpravě zastávkových zálivů MHD, výměně podloží na části úseku, vyčištění příkopů, úpravě výšek sjezdů na místní komunikace a v pokládce nového povrchu a to od křižovatky se silnicí I/38 na konec zastavěné části Jihlavy. Statutární město naopak opravilo část chodníků včetně jejich osvětlení a zrenovovalo veřejnou zeleň, zřídilo světelnou signalizaci na křižovatce ulic Na Dolech a S. K. Neumanna a vybudovalo točnu trolejbusů.

Stavba se realizovala na pozemcích různých vlastníků. Právní vztahy s nimi byly ošetřeny stavebními a nájemními smlouvami, smlouvou o výpůjčce a smlouvou o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti.

Jedním z  vlastníků dotčených stavbou je i firma BOSCH DIESEL s.r.o., se sídlem Pávov 121, 586 01 Jihlava, IČ 469 95 129. S ní byla uzavřena smlouva zakládající právo provést stavbu a smlouva nájemní na pozemek par. č. 5671/40 o výměře 8 m2 v k. ú. a obci Jihlava dotčený trvalým záborem stavby. Nyní, po dokončení stavby je potřeba tento pozemek odkoupit do vlastnictví kraje. Pozemek je celý zastavěn silnicí II/523. Na ocenění pozemku byl Ing. Jaromírem Hosem vyhotoven ZP č. 3650-55/17, který tento pozemek ocenil na 4 000 Kč, tj. 500 Kč/m2. Na firmu byl odeslán návrh kupní smlouvy s touto částkou a ta s ním souhlasila.

Dalším z vlastníků dotčených stavbou je firma Moravia Lacto a.s., se sídlem Jiráskova 2430/94, 586 01 Jihlava, IČ 499 69 897. S ní byla také uzavřena smlouva zakládající právo provést stavbu a smlouva nájemní na části pozemků par. č. 5662/3, par. č. 5662/28 a par. č. 5662/286 v k. ú. a obci Jihlava, dotčené trvalým záborem stavby. Po dokončení stavby byly zastavěné části pozemků odděleny GP č. 6763-123/2015 jako nový pozemek par. č. 5662/300 o výměře 26 m2 v k. ú. a obci Jihlava. Tento pozemek je zastavěn chodníkem a kontejnerovým stáním, jehož investorem byl Kraj Vysočina, resp. ODSH na základě požadavků města a firmy ve stavebním řízení. Po odkoupení pozemku do vlastnictví kraje budou stavba i pozemek předeny na statutární město Jihlava. Na ocenění pozemku byl Ing. Jaromírem Hosem vyhotoven ZP č. 3651-55/17, který tento pozemek ocenil na 14 300 Kč, tj. 550 Kč/m2. Na firmu byl odeslán návrh kupní smlouvy s touto částkou a ta s ním souhlasila.

Návrh řešení

Odbor majetkový navrhuje zastupitelstvu kraje rozhodnout nabýt koupí pozemek par. č. 5671/40 v k. ú. Jihlava z vlastnictví firmy BOSCH DIESEL s.r.o. do vlastnictví Kraje Vysočina a dále nabýt koupí dle GP č. 6763-123/2015 nově oddělený pozemek par. č. 5662/300 v k. ú. Jihlava z vlastnictví firmy Moravia Lacto a.s. do vlastnictví Kraje Vysočina za kupní ceny dle znaleckých posudků.

Smlouvy nejsou předkládány, jedná se o standardní smluvní vztahy.

Materiál předpokládá rozhodnout nabýt výše uvedené pozemky do vlastnictví kraje.

Stanoviska rada kraje

Rada kraje materiál projednala na svém zasedání dne 3. 4. 2018 a usnesením č. 0577/11/2018/RK jej doporučila zastupitelstvu kraje ke schválení.

Odbor dopravy a silničního hospodářství

souhlasí

Návrh usnesení rozhoduje
  • nabýt koupí pozemek par. č. 5671/40 – ostatní plocha, silnice o výměře 8 m2 v k. ú. a obci Jihlava z vlastnictví firmy BOSCH DIESEL s.r.o., se sídlem Pávov 121, 586 01 Jihlava, IČ 469 95 129 do vlastnictví Kraje Vysočina za kupní cenu 4 000 Kč;
  • nabýt koupí dle GP č. 6763-123/2015 nově oddělený pozemek par. č. 5662/300 – ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 26 m2 v k. ú. a obci Jihlava z vlastnictví firmy Moravia Lacto a.s., se sídlem Jiráskova 2430/94, 586 01 Jihlava, IČ 499 69 897 do vlastnictví Kraje Vysočina za kupní cenu 14 300 Kč.
Odpovědnost Odbor majetkový
Termín 31. 12. 2018

Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2019 webmaster@kr-vysocina.cz