Kraj Vysočina - logo

Samospráva

ZK-03-2018-16: Darování pozemků v k. ú. a obci Vladislav

ZK-03-2018-16.pdf, ZK-03-2018-16pr01.doc , ZK-03-2018-16pr02.pdf

Číslo materiálu 16
Číslo jednací ZK-03-2018-16
Název Darování pozemků v k. ú. a obci Vladislav
Zpracoval V. Veselá
Předkládá M. Kukla
Počet příloh 2
Popis problému

Jedná se o darování pozemků zastavěných chodníky a veřejným prostranstvím.

Městys Vladislav požádal majetkový odbor o darování pozemků par. č. 1535/2, par. č. 1535/3, par. č. 1535/4, par. č. 1552/7, par. č. 1552/9 a par. č. 140/7 v k. ú. a obci Vladislav. Požadované pozemky par. č. 1535/2, par. č. 1535/3 a par. č. 1535/4 tvoří jeden funkční celek s pozemkem par. č. 1535/1, který je využíván jako sportoviště pro pořádání závodů v požárním útoku. Pozemky par. č. 1535/2 a par. č. 1535/3 se nacházejí pod mostem ev. č. 401-001, který je ve vlastnictví Kraje Vysočina. Na pozemku par. č. 1552/7 je chodník, na pozemku par. č. 1552/9 je sjezd do areálu mateřské školy, na pozemku par. č. 140/7 je veřejné prostranství. ODSH navrhl ještě předání  pozemků par. č. 1552/11 a par. č. 1552/12, které se nacházejí pod chodníky. Městys Vladislav s tímto návrhem souhlasí.

Na pozemku par. č. 1535/3 je umístěna konstrukce mostu ev. č. 401-001. Pozemek slouží k přístupu za účelem zajišťování provozu, běžné údržby a stavebních úprav mostu. rada kraje proto usnesením 0576/11/2018/RK rozhodla zřídit služebnost na pozemku par. č.  1535/3  spočívající v umístění konstrukce mostu ev. č. 401-001, přístupu a příjezdu za účelem zajišťování provozu, běžné údržby a stavebních úprav a oprav mostu ve prospěch pozemku par. č. 1535/5 v k. ú. a obci Vladislav, který je ve vlastnictví kraje.

Usnesením 0576/11/2018/ZK ze dne 3. 4. 2018 rada kraje rozhodla zveřejnit na úřední desce zveřejnit na úřední desce Krajského úřadu Kraje Vysočina záměr darovat pozemky par. č. 140/7, par. č. 1535/2, par. č. 1535/3, par. č. 1535/4, par. č. 1552/7, par. č. 1552/9, par. č. 1552/11 a par. č. 1552/12 v k. ú. a obci Vladislav z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví městyse Vladislav. Záměr byl vyvěšen na úřední desce ve dnech 4. 4. - 7. 5. 2018.

Pozemky par. č. 140/7, par. č. 1535/2, par. č. 1535/3, par. č. 1535/4, par. č. 1552/7, par. č. 1552/9, par. č. 1552/11 a par. č. 1552/12 v k. ú. a obci Vladislav získal Kraj Vysočina na základě zákona č. 157/2000 Sb. o přechodu některých práv, věcí a závazků z majetku České republiky do majetku krajů a Rozhodnutí Ministerstva dopravy a spojů č. 3796/01-9-KM ze dne 10. 9. 2001. Zřizovací listinou jsou pozemky svěřeny do správy příspěvkové organizace kraje s názvem Krajská správa a údržba silnic Vysočiny. Pozemky jsou vedeny Katastrálním úřadem pro Vysočinu, Katastrálním pracovištěm Třebíč na listu vlastnictví č. 546 pro k. ú. a obec Vladislav.

Návrh řešení

OM navrhuje převést pozemky par. č. 140/7 o výměře 28 m2, par. č. 1535/2 o  výměře 232 m2, par. č. 1535/3 o výměře 90 m2, par. č. 1535/4 o výměře 96 m2, par. č. 1552/7 o výměře 66 m2, par. č. 1552/9 o výměře 72 m2, par. č. 1552/11 o výměře 20 m2 a par. č. 1552/12 o výměře 20 m2, vše v k. ú. a obci Vladislav z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví městyse Vladislav.

Převáděné pozemky nejsou zastavěny silnicí a jsou pro Kraj Vysočinu nepotřebné a nevyužitelné.

Darování je v souladu se Zásadami Zastupitelstva Kraje Vysočina pro převod nemovitého majetku ve vlastnictví Kraje Vysočina – čl. II., odst. 2. Pozemky budou sloužit pro veřejně prospěšné účely a nebudou využívány komerčně.

Darovací smlouva není předkládána, protože se jedná o standardní smlouvu.

Návrh usnesení předpokládá rozhodnout převést darem  pozemky  par. č. 140/7 o výměře 28 m2, par. č. 1535/2 o  výměře 232 m2, par. č. 1535/3 o výměře 90 m2, par. č. 1535/4 o výměře 96 m2, par. č. 1552/7 o výměře 66 m2, par. č. 1552/9 o výměře 72 m2, par. č. 1552/11 o výměře 20 m2 a  par. č. 1552/12 o výměře 20 m2, vše v k. ú. a obci Vladislav z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví městyse Vladislav a schválit dodatek zřizovací listiny KSÚSV.

Stanoviska rada kraje

Rada kraje materiál projednala na svém zasedání dne 3. 4. 2018 a usnesením č. 0576/11/2018/RK jej doporučila zastupitelstvu kraje ke schválení.

Odbor dopravy a silničního hospodářství

ODSH souhlasí s převodem uvedených parcel a požaduje současně zřídit služebnost pro most ev. č. 401-001 ve prospěch Kraje Vysočina.

Krajská správa a údržba silnic Vysočiny

KSÚSV, pracoviště Třebíč souhlasí s převodem uvedených pozemků. 

Návrh usnesení rozhoduje

převést darem pozemky par. č. 140/7 o výměře 28 m2, par. č. 1535/2 o výměře 232 m2,  par. č.  1535/3 o výměře 90 m2, par. č. 1535/4 o výměře 96 m2, par. č. 1552/7 o výměře 66 m2, par. č.  1552/9 o výměře 72 m2, par. č. 1552/11 o výměře 20 m2 a par. č. 1552/12 o výměře 20 m2 z  vlastnictví í Kraje Vysočina do vlastnictví městyse Vladislav;

schvaluje

dodatek č. 1705 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace, dle materiálu ZK-03-2018-16, př. 1.

Odpovědnost Odbor majetkový
Termín 31. 7. 2018

Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2019 webmaster@kr-vysocina.cz