Kraj Vysočina - logo

Samospráva

ZK-03-2018-17: Uzavření budoucí smlouvy darovací v rámci majetkoprávní přípravy stavby „II/602 Jihlava - JV obchvat“

ZK-03-2018-17.pdf, ZK-03-2018-17pr01.doc

Číslo materiálu 17
Číslo jednací ZK-03-2018-17
Název Uzavření budoucí smlouvy darovací v rámci majetkoprávní přípravy stavby „II/602 Jihlava - JV obchvat“
Zpracoval V. Chmela
Předkládá M. Kukla
Počet příloh 1
Popis problému

Jedná se o uzavření budoucí smlouvy darovací se statutárním městem Jihlava v rámci majetkoprávní přípravy stavby „II/602 Jihlava – JV obchvat“.

Kraj Vysočina je investorem stavby „II/602 Jihlava – JV obchvat“, která by měla být spolufinancována z prostředků EU. Jedná se o propojení silnice I/38 a silnice II/602, které umožní vyvedení silnice II/602 ze zastavěného území města a tím se umožní výrazněji regulovat tranzitní dopravu přes centrum města.

V rámci stavby „II/602 Jihlava - JV obchvat“ budou vybudovány tyto stavební objekty: 

SO 126 Místní komunikace k zahrádkářské kolonii

SO 127 Místní komunikace Kosovská

SO 128 Účelová komunikace v km 4,833 – 4,915 silnice II/602

SO 151 Polní cesta II

SO 152 Polní cesta III

SO 153 Polní cesta IV

SO 154 Polní cesta V

SO 201 Most přes silnici II/602 v km 0,082

SO 205 Most přes silnici II/602 v km 1,269

SO 382 Meliorační potok v km 3,500.

Tyto stavební objekty se budou nacházet mimo těleso nové komunikace II/602 a budou pro kraj nepotřebné. Z tohoto důvodu je nutné v rámci majetkoprávní přípravy stavby „II/602 Jihlava - JV obchvat“ uzavřít se statutárním městem Jihlava smlouvu o budoucí darovací smlouvě na budoucí přijetí daru stavebních objektů SO 126 Místní komunikace k zahrádkářské kolonii, SO 127 Místní komunikace Kosovská, SO 128 Účelová komunikace v km 4,833 – 4,915 silnice II/602, SO 151 Polní cesta II, SO 152 Polní cesta III, SO 153 Polní cesta IV, SO 154 Polní cesta V, SO 201 Most přes silnici II/602 v km 0,082, SO 205 Most přes silnici II/602 v km 1,269, SO 382 Meliorační potok v km 3,500.

O převodu těchto stavebních objektů bylo podrobně jednáno a došlo ke shodě o jejich převzetí statutárním městem Jihlava.

Návrh řešení

Odbor majetkový navrhuje k zajištění plynulé majetkoprávní přípravy stavby „II/602 Jihlava – JV obchvat“ zastupitelstvu kraje rozhodnout uzavřít mezi Krajem Vysočina na straně budoucího dárce a statutárním městem Jihlava na straně budoucího obdarovaného smlouvu o budoucí darovací smlouvě na stavební objekty SO 126 Místní komunikace k zahrádkářské kolonii, SO 127 Místní komunikace Kosovská, SO 128 Účelová komunikace v km 4,833 – 4,915 silnice II/602, SO  151 Polní cesta II, SO 152 Polní cesta III, SO 153 Polní cesta IV, SO 154 Polní cesta V, SO  201 Most přes silnici II/602 v km 0,082, SO 205 Most přes silnici II/602 v km 1,269, SO 382 Meliorační potok v km 3,500, které budou vybudovány v rámci stavby „II/602 Jihlava - JV obchvat.

Zveřejnění záměru převodu stavebních objektů SO 126 Místní komunikace k zahrádkářské kolonii, SO 127 Místní komunikace Kosovská, SO 128 Účelová komunikace v km 4,833 – 4,915 silnice II/602, SO 151 Polní cesta II, SO 152 Polní cesta III, SO 153 Polní cesta IV, SO 154 Polní cesta V, SO 201 Most přes silnici II/602 v km 0,082, SO 205 Most přes silnici II/602 v km 1,269, SO 382 Meliorační potok v km 3,50 proběhlo na úřední desce ve dnech 5. 4. 2018 – 7. 5. 2018.

Stanoviska rada kraje

Rada kraje materiál projednala na svém zasedání dne 3. 4. 2018 a usnesením č. 0581/11/2018/RK jej doporučila zastupitelstvu kraje ke schválení.

Odbor dopravy a silničního hospodářství

ODSH souhlasí s návrhem usnesení

Návrh usnesení si vyhrazuje

v souladu s ustanovením § 37 zákona č. 129/2000 Sb. o krajích ve znění pozdějších předpisů pravomoc rozhodnout o uzavření budoucí smlouvy darovací na převod pozemních komunikací vybudovaných v rámci stavby „II/602 Jihlava - JV obchvat“ jako stavební objekty SO 126 Místní komunikace k zahrádkářské kolonii, SO 127 Místní komunikace Kosovská, SO 128 Účelová komunikace v km 4,833 – 4,915 silnice II/602, SO 151 Polní cesta II, SO 152 Polní cesta III, SO  153 Polní cesta IV, SO 154 Polní cesta V, SO 201 Most přes silnici II/602 v km 0,082, SO  205 Most přes silnici II/602 v km 1,269 a stavebního objektu SO 382 Meliorační potok v km 3,500;

rozhoduje

uzavřít mezi Krajem Vysočina na straně budoucího dárce a statutárním městem Jihlava na straně budoucího obdarovaného smlouvu o budoucí darovací smlouvě na stavební objekty SO 126 Místní komunikace k zahrádkářské kolonii, SO 127 Místní komunikace Kosovská, SO 128 Účelová komunikace v km 4,833 – 4,915 silnice II/602, SO 151 Polní cesta II, SO 152 Polní cesta III, SO 153 Polní cesta IV, SO 154 Polní cesta V, SO 201 Most přes silnici II/602 v km 0,082, SO  205 Most přes silnici II/602 v km 1,269, SO 382 Meliorační potok v km 3,500, vybudované v rámci stavby „II/602 Jihlava - JV obchvat“, podle materiálu ZK-03-2018-17, př. 1.

Odpovědnost Odbor majetkový
Termín 31. 12. 2018

Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2019 webmaster@kr-vysocina.cz