Kraj Vysočina - logo

Samospráva

ZK-03-2018-18: Uzavření smlouvy o budoucí kupní smlouvě na nemovitost - k.ú. Sněžné na Moravě

ZK-03-2018-18.pdf, ZK-03-2018-18pr01.pdf

Číslo materiálu 18
Číslo jednací ZK-03-2018-18
Název Uzavření smlouvy o budoucí kupní smlouvě na nemovitost - k.ú. Sněžné na Moravě
Zpracoval A. Mládek
Předkládá M. Kukla
Počet příloh 1
Popis problému

Kraj Vysočina má v úmyslu prostřednictvím své příspěvkové organizace Krajské správy a údržby silnic Vysočiny zrealizovat  stavbu „II/354 Milovy – most ev. č. 354 – 011“. Dle záborového elaborátu vyhotoveného společností Pontex, s.r.o., bude mimo jiné touto stavbou dotčena část pozemku par. č. 929/4 v k.ú. Sněžné na Moravě v předpokládaném rozsahu cca 33 m2 ve vlastnictví Sdružení Krajina. Dotčená část pozemku byla v terénu geometricky vytyčena 25. 5. 2017 za účasti obou stran.

Návrh řešení

Odbor majetkový ve spolupráci s Odborem dopravy a silničního hospodářství  navrhuje  zastupitelstvu kraje rozhodnout uzavřít smlouvu o budoucí kupní smlouvě na nemovitost mezi Sdružením Krajina, na straně budoucího prodávajícího a Krajem Vysočina, na straně budoucího kupujícího  na převod části  pozemku par. č. 929/4 v rozsahu cca 33 m2 v k. ú. Sněžné na Moravě za kupní cenu 100 Kč/m2.

Návrh usnesení předpokládá rozhodnout uzavřít smlouvu o budoucí kupní smlouvě na pozemek v k. ú. Sněžné na Moravě.

Smlouva o budoucí kupní smlouvě není předkládána, jedná se o standardní smluvní vztah.

Stanoviska rada kraje

Rada kraje materiál projednala na svém zasedání dne 3. 4. 2018 a usnesením č. 0575/11/2018/RK jej doporučila zastupitelstvu kraje ke schválení.

Návrh usnesení rozhoduje

uzavřít smlouvu o budoucí kupní smlouvě na nemovitost mezi Sdružením Krajina, na straně budoucího prodávajícího a Krajem Vysočina, na straně budoucího kupujícího  na převod části pozemku par. č. 929/4 v rozsahu cca 33 m2 v k. ú. Sněžné na Moravě za kupní cenu 100 Kč/m2.

Odpovědnost Odbor dopravy a silničního hospodářství, Odbor majetkový
Termín 30. 6. 2018

Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2019 webmaster@kr-vysocina.cz