Kraj Vysočina - logo

Samospráva

ZK-03-2018-19: Majetkoprávní vypořádání stavby „III/12924 Humpolec – ul. Lnářská“

ZK-03-2018-19.pdf, ZK-03-2018-19pr01.xls , ZK-03-2018-19pr02.xls , ZK-03-2018-19pr03.doc , ZK-03-2018-19pr04.doc , ZK-03-2018-19pr05.pdf

Číslo materiálu 19
Číslo jednací ZK-03-2018-19
Název Majetkoprávní vypořádání stavby „III/12924 Humpolec – ul. Lnářská“
Zpracoval M. Jaroš
Předkládá M. Kukla
Počet příloh 5
Popis problému

Tento materiál projednává vzájemné darování pozemků mezi Krajem Vysočina a městem Humpolec po dokončení stavby „III/12924 Humpolec – ul. Lnářská“.

Kraj Vysočina, zastoupený Krajským úřadem Kraje Vysočina, Odborem dopravy a silničního hospodářství, byl ve spolupráci s městem Humpolec investorem stavby „III/12924 Humpolec – ul. Lnářská“. Vlastní akce spočívala v úpravě šířkových parametrů silnice (rozšíření), výměně podloží na části úseku, vyčištění příkopů, úpravě výšek sjezdů na silnici a v pokládce nového povrchu. V části úseku zároveň město vybudovalo vodovod a dále provedlo výměnu kanalizace a rekonstrukci chodníků.

Stavba se realizovala na pozemcích různých vlastníků. Právní vztahy s nimi byly ošetřeny smlouvou zakládající právo provést stavbu a smlouvou nájemní, smlouvou zakládající právo provést stavbu a smlouvou o výpůjčce a nájemními smlouvami. Po dokončení stavby byl vyhotoven geometrický plán na zaměření jejího skutečného průběhu. Jedná se o  GP  č. 3829-5/2017 v k. ú. a obci Humpolec. Tento GP je již zapsán v katastru nemovitostí.

Jedním z vlastníků pozemků zastavěných novým tělesem silnice III/12924 je i město Humpolec. Pozemky ve vlastnictví města zastavěné výše uvedenou stavbou jsou uvedeny v materiálu ZK-03-2018-19, př. 1. Tyto by měly být převedeny do vlastnictví kraje.

Naopak pozemky kraje, nacházející se pod chodníky, zelení a svahem jsou uvedeny v materiálu ZK-03-2018-19, př. 2. Tyto by měly být převedeny do vlastnictví města. Zveřejnění záměru darování pozemků na úřední desce krajského úřadu proběhlo ve dnech 5. 4. 2018 až 7. 5. 2018.

Návrh řešení

OM navrhuje zastupitelstvu kraje rozhodnout nabýt pozemky dle materiálu ZK-03-2018-19, př. 1 z vlastnictví města Humpolec do vlastnictví Kraje Vysočina a dále převést darem pozemky dle materiálu ZK-03-2018-19, př. 2 z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví města Humpolec.

Návrh usnesení předpokládá rozhodnout vzájemně si darovat pozemky mezi městem a krajem. Ve smyslu návrhu bude upraven rozsah majetku předaného k hospodaření KSÚSV. Darovací smlouvy nejsou předkládány, jedná se o standardní smluvní vztahy.

Stanoviska rada kraje

Rada kraje materiál projednala na svém zasedání dne 3. 4. 2018 a usnesením č. 0582/11/2018/RK jej doporučila zastupitelstvu kraje ke schválení.

Návrh usnesení rozhoduje
  • nabýt darem pozemky uvedené v materiálu ZK-03-2018-19, př. 1 z vlastnictví města Humpolec do vlastnictví Kraje Vysočina;
  • převést darem pozemky uvedené v materiálu ZK-03-2018-19, př. 2 z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví města Humpolec;
schvaluje
  • dodatek č. 1706 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace, dle materiálu ZK-03-2018-19, př. 3;
  • dodatek č. 1707 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace, dle materiálu ZK-03-2018-19, př. 4.
Odpovědnost Odbor majetkový
Termín 31. 12. 2018

Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2019 webmaster@kr-vysocina.cz