Kraj Vysočina - logo

Samospráva

ZK-03-2018-20: Odstoupení od smlouvy o smlouvě budoucí kupní pro akci „Transformace ÚSP Křižanov II“

ZK-03-2018-20.pdf, ZK-03-2018-20pr01.pdf

Číslo materiálu 20
Číslo jednací ZK-03-2018-20
Název Odstoupení od smlouvy o smlouvě budoucí kupní pro akci „Transformace ÚSP Křižanov II“
Zpracoval M. Slánský
Předkládá M. Kukla
Počet příloh 1
Popis problému

Tento materiál projednává odstoupení od smlouvy o smlouvě budoucí kupní uzavřené mezi Městysem Bobrová a Krajem Vysočina.

Zastupitelstvo kraje svým usnesením č. 0445/05/2012/ZK rozhodlo:

  • uzavřít mezi městem Žďár nad Sázavou, se sídlem Žižkova 227/1 591 31 Žďár nad Sázavou, IČO: 00295841, na straně budoucího prodávajícího a Krajem Vysočina na straně budoucího kupujícího smlouvu o smlouvě budoucí kupní, ve které se budoucí prodávající zaváže, že budoucímu kupujícímu prodá část pozemku par. č. 774/3 – orná půda o výměře cca 1800 m2 v k. ú. Zámek Žďár a obci Žďár nad Sázavou za kupní cenu 1500 Kč/m2 a budoucí kupující se zaváže tuto část nemovitosti za tuto kupní cenu koupit;
  • uzavřít mezi městysem Křižanov, se sídlem Benešovo náměstí 12, 594 51 Křižanov, IČO: 00294616, na straně budoucího prodávajícího a Krajem Vysočina na straně budoucího kupujícího smlouvu o smlouvě budoucí kupní, ve které se budoucí prodávající zaváže, že budoucímu kupujícímu prodá pozemky par. č. 1671/2 – trvalý travní porost, o výměře 743 m2, par. č. 1671/3 – trvalý travní porost o výměře 732 m2 a par. č. 1671/4 – trvalý travní porost, o výměře 746 m2, vše v k. ú. a obci Křižanov za kupní cenu 550 Kč/m2 a  budoucí kupující se zaváže tyto nemovitosti za tuto kupní cenu koupit;
  • uzavřít mezi městysem Bobrová, se sídlem Bobrová 138, 595 55, IČO: 00293971, na straně budoucího prodávajícího a Krajem Vysočina na straně budoucího kupujícího smlouvu o smlouvě budoucí kupní, ve které se budoucí prodávající zaváže, že budoucímu kupujícímu prodá pozemek par. č. 490/1 – zahrada o výměře 1538 m2 v k. ú. Horní Bobrová a obci Bobrová za kupní cenu 150 Kč/m2 a budoucí kupující se zaváže tuto nemovitost za tuto kupní cenu koupit.

Důvodem odstoupení od smlouvy o smlouvě budoucí kupní uzavřené mezi městysem Bobrová a Krajem Vysočina dne 23. 11. 2012 je skutečnost, že k předmětnému pozemku par. č. 490/1 v k. ú. Horní Bobrová se nepodařilo zajistit dotažení inženýrských sítí přes pozemky jiných vlastníků a v průběhu doby byla pro „transformaci“ vybrána jiná lokalita.

Z důvodu právní jistoty je potřebné od této smlouvy odstoupit. Městys Bobrová s tímto souhlasí, nemá již další zájem na trvání tohoto právního závazku. 

Návrh řešení

OM doporučuje rozhodnout uzavřít dohodu o odstoupení od smlouvy o smlouvě budoucí kupní uzavřené dne 23. 11. 2012 na základě usnesení č. 0445/05/2012/ZK mezi městysem Bobrová a  Krajem Vysočina z důvodu nerealizace stavby rodinného domu na par. č. 490/1 v k. ú. Horní Bobrová pro akci  „Transformace USP Křižanov II“. Smlouva o smlouvě budoucí kupní  je obsahem materiálu ZK-03-2018-20, př. 1.

Stanoviska rada kraje

Rada kraje materiál projednala na svém zasedání dne 13. 3. 2018 a usnesením č. 0460/09/2018/RK jej doporučila zastupitelstvu kraje ke schválení.

Návrh usnesení rozhoduje

uzavřít dohodu o odstoupení od smlouvy o smlouvě budoucí kupní uzavřené dne 23. 11. 2012 na základě usnesení č. 0445/05/2012/ZK mezi městysem Bobrová a Krajem Vysočina z důvodu nerealizace stavby rodinného domu na par. č. 490/1 v k. ú. Horní Bobrová pro akci  „Transformace USP Křižanov II“.

Odpovědnost Odbor majetkový
Termín 31. 5. 2018

Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2019 webmaster@kr-vysocina.cz