Kraj Vysočina - logo

Samospráva

ZK-03-2018-21: Uzavření budoucích darovacích smluv na převod částí pozemků v k. ú. Brtnice

ZK-03-2018-21.pdf, ZK-03-2018-21pr01.pdf

Číslo materiálu 21
Číslo jednací ZK-03-2018-21
Název Uzavření budoucích darovacích smluv na převod částí pozemků v k. ú. Brtnice
Zpracoval M. Kezniklová
Předkládá M. Kukla
Počet příloh 1
Popis problému

Na Kraj Vysočina se obrátilo Město Brtnice se žádostí o uzavření majetkoprávní smlouvy, která umožní realizaci stavby „Zastávka IDOS Brtnice“ na pozemcích KN  par. č. 2158/1 a par. č.  2158/10 v k. ú. Brtnice, které jsou ve vlastnictví Kraje Vysočina a na pozemku KN par. č. 2248/2 v k. ú. Brtnice, který je ve vlastnictví Města Brtnice. Jedná se o výstavbu zastávky MHD a chodníku mimo vozovku v km 11,129 – 11,156 silnice II/405 a úprava chodníku v km 11,169 v obci Brtnice.

Dle projektové dokumentace, vypracované společností Profi Jihlava, spol. s r.o., Pod Příkopem 6, 586 01 Jihlava, pod číslem zakázky 2017-000145, se na pozemcích KN par. č. 2158/1 a par. č. 2158/10 v k. ú. Brtnice, které jsou ve vlastnictví Kraje Vysočina, bude nacházet část zastávkového zálivu, přejezdný ostrůvek a část chodníku. Část zastávkového zálivu a převážná část chodníku bude postavena na pozemku KN par. č. 2248/2 v k. ú. Brtnice, který je ve vlastnictví Města Brtnice.

S ohledem na tuto skutečnost Odbor majetkový navrhuje uzavřít budoucí darovací smlouvu s Městem Brtnice, ve které se Město Brtnice zaváže převést bezúplatně část pozemku KN par. č. 2248/2 v k. ú. Brtnice, zastavěnou zastávkovým zálivem, do vlastnictví Kraje Vysočina.

Předpokladem uzavření této budoucí darovací smlouvy je zveřejnění záměru darovat část  pozemku KN par. č. 2248/2 v k. ú. Brtnice, zastavěnou zastávkovým zálivem,  do vlastnictví Kraje Vysočina, na úřední desce Města Brtnice po zákonem stanovenou dobu.

OM současně navrhuje uzavřít budoucí darovací smlouvu s Městem Brtnice, ve které se Kraj Vysočina zaváže převést bezúplatně část pozemků KN par. č. 2158/1 a par. č. 2158/10 v k. ú. Brtnice, zastavěnou chodníkem, do vlastnictví Města Brtnice.

Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace, vyslovila souhlas se stavbou zastávky IDOS a  chodníku.

Usnesením č. 0472/09/2018/RK ze dne 13.3.2018 rozhodla rada kraje vydat souhlas se stavebním záměrem "Zastávka IDOS  Brtnice a zveřejnit na úřední desce krajského úřadu záměr darování částí pozemků KN par. č. 2158/1 a par. č. 2158/10 v k. ú. Brtnice z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví Města Brtnice.

Pozemky KN par. č. 2158/1 a par. č. 2158/10 v k. ú. Brtnice získal Kraj Vysočina na základě zákona č. 157/2000 Sb. o přechodu některých práv, věcí a závazků z majetku České republiky do majetku krajů a Rozhodnutí ministerstva dopravy a spojů ČR č. j. 3796/2001-9-KM ze dne 10.9.2001. Zřizovací listinou jsou pozemky svěřeny do správy Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace. Pozemky jsou vedené Katastrálním úřadem pro Vysočinu, Katastrálním pracovištěm Jihlava na listu vlastnictví číslo 736 pro k. ú. Brtnice a obec Brtnice.

Návrh řešení

Odbor majetkový doporučuje žádosti Města Brtnice vyhovět a uzavřít mezi Krajem Vysočina a Městem Brtnice smlouvu o budoucí darovací smlouvě, ve které se Město Brtnice zaváže po realizaci stavby „Zastávka IDOS Brtnice“ darovat část pozemku KN par. č. 2248/2, zastavěného zastávkovým zálivem, do vlastnictví Kraje Vysočina a Kraj Vysočina se zaváže tuto část pozemku přijmout do svého vlastnictví. 

Odbor majetkový dále doporučuje uzavřít mezi Krajem Vysočina a Městem Brtnice smlouvu o  budoucí darovací smlouvě, ve které se Kraj Vysočina zaváže po realizaci stavby „Zastávka IDOS Brtnice“  darovat části pozemků KN par. č. 2158/1 a par. č. 2158/10, zastavěných chodníkem, do vlastnictví Města Brtnice a Město Brtnice se zaváže tyto části pozemků přijmout do svého vlastnictví. 

Smlouvy nejsou předkládány, jedná se o standardní smluvní vztahy.

Stanoviska rada kraje

Rada kraje materiál projednala na svém zasedání dne 13. 3. 2018 a usnesením č. 0472/09/2018/RK jej doporučila zastupitelstvu kraje ke schválení.

Návrh usnesení rozhoduje
  • uzavřít mezi Krajem Vysočina a městem Brtnice smlouvu o budoucí darovací smlouvě, ve které se město Brtnice zaváže po realizaci stavby „Zastávka IDOS Brtnice“ darovat část pozemku KN par. č. 2248/2, zastavěného zastávkovým zálivem, do vlastnictví Kraje Vysočina a Kraj Vysočina se zaváže tuto část pozemku přijmout do svého vlastnictví;
  • uzavřít mezi Krajem Vysočina a městem Brtnice smlouvu o budoucí darovací smlouvě, ve které se Kraj Vysočina zaváže po realizaci stavby „Zastávka IDOS Brtnice“  darovat části pozemků KN par. č. 2158/1 a par. č. 2158/10, zastavěných chodníkem, do vlastnictví města Brtnice a město Brtnice se zaváže tyto části pozemků přijmout do svého vlastnictví.
Odpovědnost Odbor majetkový
Termín 31. 8. 2018

Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2019 webmaster@kr-vysocina.cz