Kraj Vysočina - logo

Samospráva

ZK-03-2018-22: Darování pozemků v k.ú. a obci Nevcehle

ZK-03-2018-22.pdf, ZK-03-2018-22pr01.doc , ZK-03-2018-22pr02.pdf

Číslo materiálu 22
Číslo jednací ZK-03-2018-22
Název Darování pozemků v k.ú. a obci Nevcehle
Zpracoval M. Slánský
Předkládá M. Kukla
Počet příloh 2
Popis problému

Jedná se o darování pozemků obci Nevcehle.

Odbor majetkový obdržel žádost obce Nevcehle o darování pozemků par. č. 2721/38 – ostatní plocha, jiná plocha o výměře 41 m2 a par. č. 2721/39 – ostatní plocha, ostatní komunikace o  výměře 35 m2, vše v k. ú. a obci Nevcehle. Pozemky byly nově utvořeny dle GP č. 385-8119/2017, kterým byl zachycen stav po výstavbě nově vybudovaných chodníků. Stavbu provedla na svoje náklady obec Nevcehle na základě smlouvy zakládající právo provést stavbu uzavřenou s Krajem Vysočina.  Geometrický plán není v katastru nemovitostí ještě zapsán.  

Původní pozemky par. č.  2721/1 a 2721/11 jsou vedeny u Katastrálního úřadu pro Vysočinu, Katastrálního pracoviště Jihlava - vlastník Kraj Vysočina, hospodaření Krajská správa a údržba silnic Vysočiny.

Návrh řešení

Odbor majetkový navrhuje darovat pozemky par. č. 2721/38 – ostatní plocha, jiná plocha o výměře 41 m2 a par. č. 2721/39 – ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 35 m2 vzniklé dle GP č. 385-8119/2017, vše v k. ú. a obci Nevcehle. Pozemky jsou zastavěny chodníky a nejsou pro kraj potřebné.

Záměr darovat výše uvedené pozemky byl ke dni konání tohoto zastupitelstva splněn.

Návrh usnesení předpokládá rozhodnutí zastupitelstva kraje darovat tyto nemovitosti obci Nevcehle a schválit dodatek Zřizovací listiny pro Krajskou správu a údržbu silnic Vysočiny, příspěvková organizace.

Stanoviska rada kraje

Rada kraje materiál projednala na svém zasedání dne 13. 2. 2018 a usnesením č. 0198/05/2018/RK jej doporučila zastupitelstvu kraje ke schválení.

Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace

Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace, s darováním souhlasí.

Odbor dopravy a silničního hospodářství

Odbor dopravy a silničního hospodářství souhlasí s darováním pozemků.

Návrh usnesení rozhoduje

převést darem pozemky par. č. 2721/38 – ostatní plocha, jiná plocha o výměře 41 m2 a par. č.  2721/39 – ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 35 m2 vzniklé dle GP č. 385-8119/2017, vše v k. ú. a obci Nevcehle z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví obce Nevcehle;

schvaluje

dodatek č. 1708 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace, dle materiálu ZK-03-2018-22, př. 1.

Odpovědnost Odbor majetkový
Termín 31. 7. 2018

Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2019 webmaster@kr-vysocina.cz