Kraj Vysočina - logo

Samospráva

ZK-03-2018-23: Darování pozemku v k.ú. a obci Netín

ZK-03-2018-23.pdf, ZK-03-2018-23pr01.doc , ZK-03-2018-23pr02.pdf

Číslo materiálu 23
Číslo jednací ZK-03-2018-23
Název Darování pozemku v k.ú. a obci Netín
Zpracoval I. Flekalová
Předkládá M. Kukla
Počet příloh 2
Popis problému

Obec Netín požádala o darování pozemku par. č. 1509/40 ostatní plocha, jiná plocha o  výměře 596 m2, odděleného geometrickým plánem č. 414-426/2017 z pozemků par. č.  1509/40 a 1509/45 v k. ú. a obci Netín. Záměrem obce Netín je vybudovat na výše uvedeném pozemku chodník pro pěší. Pozemky  par. č. 1509/40 ostatní plocha, silnice o výměře 237 m2 a  par. č. 1509/45  ostatní plocha, silnice o výměře 13841 m2 jsou vedeny Katastrálním úřadem pro Vysočinu, Katastrálním pracovištěm Velké Meziříčí na LV 255. Pozemky jsou ve vlastnictví Kraje Vysočina a hospodaří s nimi Krajská správa a údržba silnic Vysočiny.

Návrh řešení

OM navrhuje převést darem z vlastnictví Kraje Vysočina obci Netín nově oddělený pozemek  par. č.  1509/40 o výměře 596 m2, oddělený geometrickým plánem č. 414-426/2017 z pozemků par. č. 1509/40 a par. č. 1509/45 v k.ú. a obci Netín. Záměr darování tohoto pozemku byl zveřejněn na úřední desce Krajského úřadu Kraje Vysočina po zákonem stanovenou dobu. Darování je v souladu se Zásadami Zastupitelstva Kraje Vysočina pro převod nemovitého majetku ve vlastnictví Kraje Vysočina – čl. II., odst. 2. Pozemek bude sloužit pro veřejně prospěšné účely a  nebude využíván komerčně.

Darovací smlouva není předkládána, protože se jedná o standardní smlouvu.

Návrh usnesení předpokládá rozhodnout převést darem nově oddělený pozemek par. č.  1509/40 o výměře 596 m2, oddělený geometrickým plánem č. 414-426/2017 z pozemků par. č. 1509/40 a  par. č. 1509/45 v k.ú. a obci Netín z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví obce Netín a  schválit dodatek Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace.

Stanoviska rada kraje

Rada kraje materiál projednala na svém zasedání dne 20. 3. 2018 a usnesením č. 0537/10/2018/RK jej doporučila zastupitelstvu kraje ke schválení.

Odbor dopravy a silničního hospodářství

souhlasí s darováním nově odděleného pozemku par. č. 1509/40 ostatní plocha, jiná plocha o výměře 596 m2 v k.ú. a obci Netín do vlastnictví obce Netín.

Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace

souhlasí s darováním nově odděleného pozemku par. č. 1509/40 ostatní plocha, jiná plocha o výměře 596 m2 v k.ú. a obci Netín do vlastnictví obce Netín.

Návrh usnesení rozhoduje

převést darem pozemek par. č.  1509/40 o výměře 596 m2, oddělený geometrickým plánem č.  414-426/2017 z pozemků par. č. 1509/40 a par. č. 1509/45 v k.ú. a obci Netín z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví obce Netín;

schvaluje

dodatek č. 1709 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace, dle materiálu ZK-03-2018-23, př. 1.

Odpovědnost Odbor majetkový
Termín 31. 12. 2018

Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2019 webmaster@kr-vysocina.cz