Kraj Vysočina - logo

Samospráva

ZK-03-2018-24: Darování pozemků v k.ú. Kozlov u Jihlavy a obci Kozlov

ZK-03-2018-24.pdf, ZK-03-2018-24pr01.xls , ZK-03-2018-24pr02.doc , ZK-03-2018-24pr03.pdf

Číslo materiálu 24
Číslo jednací ZK-03-2018-24
Název Darování pozemků v k.ú. Kozlov u Jihlavy a obci Kozlov
Zpracoval I. Flekalová
Předkládá M. Kukla
Počet příloh 3
Popis problému

Jedná se o darování pozemků obci Kozlov na základě žádosti obce Kozlov o majetkoprávní vypořádání po stavbě „Oprava chodníků a veřejných ploch v obci Kozlov“, na kterou byla uzavřena Smlouva zakládající právo provést stavbu ze dne 7. 5. 2015 mezi obcí Kozlov a Krajem Vysočina.  Geometrickým plánem č. 417-77/2017 se oddělily pozemky,  které jsou ve vlastnictví Kraje Vysočina, ale tvoří veřejné prostranství viz materiál ZK-03-2018-24, př. 1.

Návrh řešení

OM navrhuje převést pozemky, které jsou ve vlastnictví Kraje Vysočina, ale jsou využívány jako veřejné prostranství, obci Kozlov. Záměr darování pozemků v k.ú. Kozlov u Jihlavy a  obci Kozlov dle materiálu RK-09-2018-55, př. 1 byl zveřejněn na úřední desce Krajského úřadu Kraje Vysočina po zákonem stanovenou dobu. Darování je v souladu se Zásadami Zastupitelstva Kraje Vysočina pro převod nemovitého majetku ve vlastnictví Kraje Vysočina – čl. II., odst. 2. Pozemky budou sloužit pro veřejně prospěšné účely a nebudou využívány komerčně. Darovací smlouva není předkládána, protože se jedná o standardní smlouvu.

Návrh usnesení předpokládá rozhodnout převést darem pozemky dle materiálu ZK-03-2018-24, př. 1 v k. ú. Kozlov u Jihlavy a obci Kozlov z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví obce Kozlov a schválit dodatek Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace.

Stanoviska rada kraje

Rada kraje materiál projednala na svém zasedání dne 13. 3. 2018 a usnesením č. 0461/09/2018/RK jej doporučila zastupitelstvu kraje ke schválení.

Odbor dopravy a silničního hospodářství

souhlasí s darováním pozemků v k.ú. Kozlov u Jihlavy obci Kozlov.

Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace

souhlasí s darováním pozemků v k.ú. Kozlov u Jihlavy obci Kozlov.

Návrh usnesení rozhoduje

převést darem pozemky v k.ú. Kozlov u Jihlavy  a obci Kozlov dle materiálu ZK-03-2018-24, př. 1 z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví obce Kozlov;

schvaluje

dodatek č. 1710 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace, dle materiálu ZK-03-2018-24, př. 2.

Odpovědnost Odbor majetkový
Termín 31. 12. 2018

Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2019 webmaster@kr-vysocina.cz