Kraj Vysočina - logo

Samospráva

ZK-03-2018-27: Výmaz předkupního práva v k. ú. Nové Veselí

ZK-03-2018-27.pdf

Číslo materiálu 27
Číslo jednací ZK-03-2018-27
Název Výmaz předkupního práva v k. ú. Nové Veselí
Zpracoval V. Veselá
Předkládá M. Kukla
Počet příloh 0
Popis problému

Městský úřad, odbor rozvoje a územního plánování, Žďár nad Sázavou, jako pořizovatel územního plánu, na základě Opatření obecné povahy, kterým se vydává územní plán nebo regulační plán podle § 101 zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon, zřídil předkupní právo pro Kraj Vysočina na pozemku par. č. 2190 v k. ú. a obci Nové Veselí (WD1 - Dopravní infrastruktura). Pozemek je ve vlastnictví městyse Nové Veselí.  Část tohoto pozemku chce městys Nové Veselí směnit s firmou Plastia a proto žádá  o zrušení předkupního práva k tomuto pozemku.

Předkupní právo na tomto pozemku bylo zřízeno ve prospěch Kraje Vysočina pro  obchvat obce Nové Veselí - koridor pro homogenizaci stávajícího silničního tahu II/353 v šíři ochranného pásma silnice mimo zastavěné území, v zastavěném území pak na šíři uličního prostoru. Podle vyjádření ODSH a Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, pracoviště Žďár nad Sázavou se obchvat uvedeného pozemku netýká, parcely potřebné pro obchvat byly již odděleny.

Návrh řešení

S ohledem na skutečnost, že pozemek par. č. 2190 v k. ú.  a obci Nové Veselí Kraj Vysočina nepotřebuje k výstavbě obchvatu obce Nové Veselí, odbor majetkový navrhuje zastupitelstvu kraje rozhodnout požádat o výmaz předkupního práva ve prospěch Kraje Vysočina na tomto pozemku.   

Stanoviska rada kraje

Rada kraje materiál projednala na svém zasedání dne 24. 4. 2018 a usnesením č. 0723/13/2018/RK jej doporučila zastupitelstvu kraje ke schválení.

Odbor dopravy a silničního hospodářství

ODSH souhlasí se zrušením předkupního práva k p. č. 2190 Nové Veselí.  

Krajská správa a údržba silnic Vysočiny

KSÚSV souhlasí se zrušením předkupního prá va k pozemku par. č. 2190 v k.ú. Nové Veselí.

Návrh usnesení rozhoduje

požádat o výmaz předkupního práva ve prospěch Kraje Vysočina u pozemku par. č. 2190 v k. ú. a obci Nové Veselí.

Odpovědnost Odbor majetkový
Termín 15. 5. 2018

Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2019 webmaster@kr-vysocina.cz