Kraj Vysočina - logo

Samospráva

ZK-03-2018-28: Vyjmutí a svěření nemovitých věcí z a do hospodaření příspěvkových organizací

ZK-03-2018-28.pdf, ZK-03-2018-28pr01.doc , ZK-03-2018-28pr02.doc

Číslo materiálu 28
Číslo jednací ZK-03-2018-28
Název Vyjmutí a svěření nemovitých věcí z a do hospodaření příspěvkových organizací
Zpracoval J. Kalina, V. Veselá
Předkládá M. Kukla
Počet příloh 2
Popis problému

Usnesením 1393/25/2017/RK rozhodla rada kraje o pokračování investiční přípravy a následné realizaci záměru akce "Výstavba výjezdové základny Ledeč nad Sázavou" z vlastních zdrojů kraje. Pro realizaci tohoto záměru byl vybrán pozemek st. par. č. 647 o výměře 231 m2, jehož součástí je budova s č. p. 564 - objekt k bydlení v k. ú. a obci Ledeč nad Sázavou,  vedeného v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Vysočinu, Katastrálního pracoviště Havlíčkův Brod na LV č. 272.  S těmito nemovitostmi dosud hospodaří Gymnázium, Střední odborná škola a Vyšší odborná škola Ledeč nad Sázavou.  Pro výstavbu výjezdové základny je již vydáno stavební povolení a OM předpokládá se zahájením stavby v červnu - červenci t. r.

Podle zpracované projektové dokumentace a stavebního povolení bude stávající budova čp. 564 bude demolována a na jejím místě bude provedena výstavba nového objektu výjezdové základny Zdravotnické záchranné služby Kraje Vysočina.

Z tohoto důvodu je třeba vyjmout pozemek st. par. č. 647, jehož součástí je budova čp. 564 z hospodaření Gymnázia, Střední odborné školy a Vyšší odborné školy Ledeč nad Sázavou a  předat ho do hospodaření Zdravotnické záchranné službě Kraje Vysočina.

Návrh řešení

Návrh usnesení předpokládá schválit dodatky zřizovací listiny Gymnázia, Střední odborné školy a Vyšší odborné školy, Ledeč nad Sázavou, příspěvkové organizace dle materiálu ZK-03-2018-28, př. 1 a Zdravotnické záchranné služby Kraje Vysočina dle materiálu ZK-03-2018-28, př. 2, kterými se předmětné nemovité věci vyjmou a svěří z a do hospodaření příspěvkových organizací.

Předání do hospodaření Zdravotnické záchranné službě Kraje Vysočina je potřebné pro zachování odběrných míst.

Navrhované změny v hospodaření byly předem projednány s oběma příspěvkovými organizacemi.

Stanoviska rada kraje

Rada kraje materiál projednala na svém zasedání dne 24. 4. 2018 a usnesením č. 0720/13/2018/RK jej doporučila zastupitelstvu kraje ke schválení.

Návrh usnesení schvaluje
  • dodatek č. 15 Zřizovací listiny Gymnázia, Střední odborné školy a Vyšší odborné školy Ledeč nad Sázavou, dle materiálu ZK-03-2018-28, př. 1;
  • dodatek č. 27 Zřizovací listiny Zdravotnické záchranné služby Kraje Vysočina, příspěvkové organizace, dle materiálu ZK-03-2018-28, př. 2.
Odpovědnost Odbor majetkový
Termín 1. 6. 2018

Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2019 webmaster@kr-vysocina.cz