Kraj Vysočina - logo

Samospráva

ZK-03-2018-29: Darování pozemní komunikace a pozemků v k.ú. a obci Velká Bíteš

ZK-03-2018-29.pdf, ZK-03-2018-29pr01.doc , ZK-03-2018-29pr02.pdf

Číslo materiálu 29
Číslo jednací ZK-03-2018-29
Název Darování pozemní komunikace a pozemků v k.ú. a obci Velká Bíteš
Zpracoval P. Kolář
Předkládá M. Kukla
Počet příloh 2
Popis problému

Jedná se o převod pozemní komunikace - vyřazené silnice III/3791 a pozemků touto pozemní komunikací zastavěných do vlastnictví města Velká Bíteš.

Usnesením 0407/05/2016/ZK zastupitelstvo kraje rozhodlo  uzavřít smlouvu o budoucí darovací smlouvě na převod silnice III/3791a včetně všech součástí a příslušenství a pozemků par. č. 128, ostatní plocha silnice o výměře 846 m2, par. č. 3007/13, ostatní plocha silnice o výměře 1 716 m2 a par. č. 3011/33 ostatní plocha silnice o výměře 1 444 m2 v k. ú. Velká Bíteš včetně všech součástí a příslušenství touto silnicí zastavěných dle materiálu ZK-05-2016-28, př. 1. Smlouva byla mezi Krajem Vysočina na straně budoucího dárce a městem Velká Bíteš na straně budoucího obdarovaného uzavřena dne 24. 10. 2016. V této smlouvě se její účastníci dohodli, že po provedení rekonstrukce a opravy silnice III/3791a na náklady budoucího dárce uzavřou darovací smlouvu. Rekonstrukce a opravy byly provedeny.

Návrh řešení

Silnice III/3791a byla na žádost OM rozhodnutím Krajského úřadu Kraje Vysočina, odboru dopravy a silničního hospodářství č.j. KUJI 27046/2018, ODSH 401/201/ -Ma/ZSS ze dne 4. 4. 2018 vyřazena ze silniční sítě.

OM proto navrhuje uzavřít smlouvu darovací na převod pozemní komunikace - vyřazené silnice III/3791a z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví města Velká Bíteš a to včetně pozemků silnicí zastavěných – par. č. 128, par. č. 3007/13 a par. č. 3011/33 v k.ú. Velká Bíteš.

Převod pozemní komunikace je dle zákona č. 129/2000 Sb. o krajích v kompetenci rady kraje. Protože však součástí smlouvy je i převod pozemků, což je pravomoc zastupitelstva kraje, návrh usnesení předpokládá, že si zastupitelstvo kraje vyhradí v tomto případě pravomoc k převodu pozemní komunikace - vyřazené silnice III/3791a, aby o uzavření smlouvy rozhodoval jeden orgán kraje.

Záměr darování předmětných nemovitostí byl zveřejněn na úřední desce krajského úřadu 10. 8. 2016, sejmuto bylo 12. 9. 2016.

Návrh usnesení předpokládá rozhodnout převést darem pozemní komunikaci - vyřazenou silnici III/3791a z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví města Velká Bíteš a to včetně pozemků silnicí zastavěných – par. č. 128, par. č. 3007/13 a par. č. 3011/33 v k.ú. Velká Bíteš a schválit dodatek Zřizovací listiny KSÚSV, kterým se předmět daru vyjme z hospodaření.

Darovací smlouva není předkládána jako příloha tohoto materiálu, jedná se o standardní smluvní vztah.

Stanoviska rada kraje

Rada kraje materiál projednala na svém zasedání dne 24. 4. 2018 a usnesením č. 0729/13/2018/RK jej doporučila zastupitelstvu kraje ke schválení.

Návrh usnesení si vyhrazuje

v souladu s ustanovením § 37 zákona č. 129/2000 Sb. o krajích ve znění pozdějších předpisů  pravomoc rozhodnout o darování pozemní komunikace - vyřazené silnice III/3791a;

rozhoduje

převést darem z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví města Velká Bíteš:

  • pozemní komunikaci - vyřazenou silnici III/3791a včetně všech součástí a příslušenství;
  • pozemky par. č. 128, ostatní plocha silnice o výměře 846 m2, par. č. 3007/13, ostatní plocha silnice o výměře 1 716 m2 a par. č. 3011/33 ostatní plocha silnice o výměře 1 444 m2 všechny v k. ú. Velká Bíteš včetně všech součástí a příslušenství;
schvaluje

dodatek č. 1717 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace, dle materiálu ZK-03-2018-29, př. 1.

Odpovědnost Odbor majetkový
Termín 31. 7. 2018

Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2019 webmaster@kr-vysocina.cz