Kraj Vysočina - logo

Samospráva

ZK-03-2018-31: Darování pozemní komunikace a pozemku v k.ú. Velký Beranov

ZK-03-2018-31.pdf, ZK-03-2018-31pr01.doc , ZK-03-2018-31pr02.pdf

Číslo materiálu 31
Číslo jednací ZK-03-2018-31
Název Darování pozemní komunikace a pozemku v k.ú. Velký Beranov
Zpracoval I. Flekalová
Předkládá M. Kukla
Počet příloh 2
Popis problému

Jedná se převod pozemní komunikace a pozemku do vlastnictví obce velký Beranov.

Dne 7. 10. 2014 byla uzavřena Smlouva o budoucí darovací smlouvě mezi Krajem Vysočina (budoucím dárcem) a obcí Velký Beranov (budoucím obdarovaným) týkající se silnice III/3531 včetně součástí a příslušenství a pozemku touto silnicí zastavěného par. č. 1446/2 v k.ú. Velký Beranov. Podmínkou pro převzetí silnice obcí Velký Beranov bylo provedení nové povrchové úpravy ze strany Kraje Vysočina. Tato podmínka byla dle sdělení KSÚSV splněna. Odbor majetkový zároveň požádal odbor dopravy o vydání správního rozhodnutí o vyřazení silnice III/3531 v k.ú. Velký Beranov ze silniční sítě. Jedná se o silnici, která má pouze místní význam a nemá charakter silnice III. třídy. Pozemek par. č. 1446/2 ostatní plocha, silnice o výměře 5159  m2 je rovněž ve vlastnictví Kraje Vysočina a hospodaří s ním Krajská správa a údržba silnic Vysočiny.

Návrh řešení

OM navrhuje převést darem obci Velký Beranov těleso pozemní komunikace - ze silniční sítě vyřazené silnice III/3531 včetně součástí a příslušenství a pozemek touto silnicí zastavěný par. č. 1446/2 o výměře 5159 m2 v k.ú. a obci Velký Beranov. Podmínka zveřejnění záměru darování tělesa silnice III/3531 včetně součástí a příslušenství a pozemku touto silnicí zastavěného  par. č.  1446/2 o výměře 5159 m2 v k.ú. Velký Beranov na úřední desce Krajského úřadu Kraje Vysočina po zákonem stanovenou dobu byla splněna.

Darování je v souladu se Zásadami Zastupitelstva Kraje Vysočina pro převod nemovitého majetku ve vlastnictví Kraje Vysočina – čl. II., odst. 2. Pozemek i silnice budou sloužit pro veřejně prospěšné účely a nebudou využívány komerčně.

Darovací smlouva není předkládána, protože se jedná o standardní smlouvu.

Návrh usnesení předpokládá rozhodnout převést darem těleso pozemní komunikace - vyřazené silnice III/3531 včetně součástí a příslušenství a pozemek touto pozemní komunikací zastavěný - par. č. 1446/2 o výměře 5159 m2 v k.ú. a obci Velký Beranov z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví obce Velký Beranov a schválit dodatek zřizovací listiny KSÚSV, kterým budou tyto nemovité věci vyjmuty z hospodaření této organizace.

Stanoviska rada kraje

Rada kraje materiál projednala na svém zasedání dne 3. 4. 2018 a usnesením č. 0584/11/2018/RK jej doporučila zastupitelstvu kraje ke schválení.

Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace

souhlasí s darováním tělesa silnice III/3531 včetně součástí a příslušenství a pozemku touto silnicí zastavěného par. č. 1446/2 v k.ú. Velký Beranov.

Odbor dopravy a silničního hospodářství

souhlasí s navrhovaným převodem dle tohoto materiálu.

Návrh usnesení si vyhrazuje

v souladu s ustanovením § 37 zákona č. 129/2000 Sb. o krajích ve znění pozdějších předpisů pravomoc rozhodnout o převodu pozemní komunikace - bývalé silnice III/3531 vyřazené ze silniční sítě včetně všech součástí a příslušenství;

rozhoduje

převést darem těleso pozemní komunikace - bývalou silnici III/3531 vyřazenou ze silniční sítě včetně součástí a příslušenství a pozemek par. č. 1446/2 o výměře 5159 m2 v k.ú. a obci Velký Beranov touto silnicí zastavěný z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví obce Velký Beranov;

schvaluje

dodatek č. 1719 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace, dle materiálu ZK-03-2018-31, př. 1.

Odpovědnost Odbor majetkový
Termín 31. 12. 2018

Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2019 webmaster@kr-vysocina.cz