Kraj Vysočina - logo

Samospráva

ZK-03-2018-33: Bezúplatné nabytí pozemků od České republiky - Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových do vlastnictví Kraje Vysočina

ZK-03-2018-33.pdf, ZK-03-2018-33pr01.xls

Číslo materiálu 33
Číslo jednací ZK-03-2018-33
Název Bezúplatné nabytí pozemků od České republiky - Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových do vlastnictví Kraje Vysočina
Zpracoval V. Veselá
Předkládá M. Kukla
Počet příloh 1
Popis problému

Tento materiál projednává bezúplatné nabytí pozemků pod silnicemi II. a III. třídy z vlastnictví ČR a příslušnosti hospodařit s majetkem státu pro Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových (dále jen ÚZSVM) do vlastnictví Kraje Vysočina.

Kraj Vysočina se, na základě zákona č. 157/2000 Sb., o přechodu některých věcí, práv a závazků z majetku ČR do majetku krajů, ve znění pozdějších předpisů a Rozhodnutí MDS ČR čj. 3796/01-9-KM ze dne 10. 9. 2001, stal vlastníkem silnic II. a III. třídy na území kraje. Kraj Vysočina převzal z vlastnictví České republiky silniční majetek s nevypořádanými vlastnickými vztahy s fyzickými a právnickými osobami.

Odbor majetkový (dále jen OM) zjistil, že některé pozemky pod silnicemi II. a III. třídy jsou ve vlastnictví ČR a příslušnost hospodařit k nim má ÚZSVM.

Pozemky uvedené v příloze tohoto materiálu získá Kraj Vysočina od ÚZSVM bezúplatným převodem a bez podmínek. Celková výměra nabývaných pozemků je 14604 m2.

Návrh řešení

OM navrhuje bezúplatně nabýt pozemky dle materiálu ZK-03-2018-33, př. 1 do vlastnictví Kraje Vysočina, protože se nacházejí pod tělesy silnic II. a III. třídy. Nabytím těchto pozemků dojde ke sjednocení vlastnictví staveb silničních těles a pozemků pod těmito stavbami.

V případě schválení nabytí pozemků dle materiálu ZK-03-2018-33, př. 1 do vlastnictví Kraje Vysočina a po podpisu smluvních stran budou smlouvy o bezúplatném převodu nemovitostí předloženy příslušným katastrálním pracovištím k provedení vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí. Smlouvy nejsou předkládány, jedná se o standardní smluvní vztah.

Návrh usnesení předpokládá rozhodnout bezúplatně nabýt pozemky dle materiálu ZK-03-2018-33, př. 1 z vlastnictví ČR – ÚZSVM do vlastnictví Kraje Vysočina.

Stanoviska rada kraje

Rada kraje materiál projednala na svém zasedání dne 30. 4. 2018 a usnesením č. 0792/14/2018/RK jej doporučila zastupitelstvu kraje ke schválení.

Návrh usnesení rozhoduje

bezúplatně nabýt pozemky dle materiálu ZK-03-2018-33, př. 1 z  vlastnictví České republiky a  příslušnosti hospodařit s majetkem státu pro Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových do vlastnictví Kraje Vysočina. 

Odpovědnost Odbor majetkový
Termín 31. 12. 2020

Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2019 webmaster@kr-vysocina.cz