Kraj Vysočina - logo

Samospráva

ZK-03-2018-34: Prodej pozemku v k. ú. Pístov u Jihlavy

ZK-03-2018-34.pdf, ZK-03-2018-34pr01.doc , ZK-03-2018-34pr02.pdf

Číslo materiálu 34
Číslo jednací ZK-03-2018-34
Název Prodej pozemku v k. ú. Pístov u Jihlavy
Zpracoval V. Veselá
Předkládá M. Kukla
Počet příloh 2
Popis problému

Jedná se o prodej pozemku par. č. 474/5 v k. ú. Pístov u Jihlavy a obci Jihlava společnosti E.ON, a. s. F. A. Gerstnera 2151/6, 370 01 České Budějovice, IČO 28085400. Na pozemku E.ON plánuje postavit novou kioskovou trafostanici pro řešení nedostatečné kapacity v síti  v lokalitě Maškův mlýn. Jedná se o polozapuštěnou trafostanici typu PET 300 o rozměru 3x2,6 m a výšce 1,7 m.  

Usnesením 0581/12/2016/RK rozhodla rada kraje zveřejnit na úřední desce Krajského úřadu Kraje Vysočina záměr prodeje části pozemku par. č. 474/1 v k. ú. Pístov u Jihlavy a obci Jihlava a  doporučila zastupitelstvu kraje rozhodnout uzavřít smlouvu o budoucí  kupní smlouvě na část uvedeného pozemku. Záměr prodeje byl vyvěšen na úřední desce ve dnech 7. 4. - 9. 5. 2016. Smlouva o budoucí kupní smlouvě byla se společností E.ON uzavřena 25. 9. 2017.

Na pozemku par. č. 474/1 bylo zřízeno předkupní právo dle § 101 zákona č. 183/2006 Sb.  v  platném znění ve prospěch města Jihlavy. Společnost E.ON po dohodě s městem Jihlava zajistila vyhotovení geometrického plánu na oddělení pozemku par. č. 474/5 o výměře 23 m2, na kterém byl proveden výmaz předkupního práva ve prospěch města Jihlavy. Pozemek par. č.  474/5 je již zapsán v katastru nemovitostí.

Společnost E.ON předložila majetkovému odboru územní rozhodnutí o umístění stavby Jihlava, Pelhřimovské zahrady, vedení VN, NN, trafostanice a požádala o prodej pozemku par. č. 474/5 o  výměře 23 m2.

Návrh řešení

OM navrhuje žádosti o odprodej pozemku par. č. 474/5 o výměře 23 m2 v k. ú. Pístov u Jihlavy a  obci Jihlava vyhovět. Pozemek bude prodán za cenu obvyklou dle znaleckého posudku č. 18-2018-3606, vypracovaného ing. Antonínem Markem, Mírová 1238, 396 01 Humpolec ve výši 750  Kč/m2. Prodávající též uhradí výdaje za znalecký posudek  v částce 1 000 Kč.

Vzhledem k  charakteru využití je navrhován OM přímý prodej do vlastnictví žadatele - vlastníkovi a provozovateli distribuční soustavy.

Kupní smlouva není předkládána, protože se jedná o standardní smlouvu.

Návrh usnesení předpokládá rozhodnout úplatně převést pozemek par. č.  474/5 o výměře 23 m2 v k. ú. Pístov u Jihlavy a obci Jihlava z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví žadatele E.ON Distribuce, a. s., se sídlem F. A. Gerstnera 2151/6, 370 49 České Budějovice za kupní cenu 750  Kč/m2. Kupující dále uhradí náklady za znalecký posudek ve výši 1  000 Kč. 

Stanoviska rada kraje

Rada kraje materiál projednala na svém zasedání dne 30. 4. 2018 a usnesením č. 0802/14/2018/RK jej doporučila zastupitelstvu kraje ke schválení.

Odbor dopravy a silničního hospodářství

ODSH nemá námitek k prodeji uvedeného pozemku v k.ú. Pístov u Jihlavy.

Krajská správa a údržba silnic Vysočiny

KSÚSV nemá námitek k prodeji u vedeného pozemku.

Návrh usnesení rozhoduje

úplatně převést pozemek par. č. 474/5 o výměře 23 m2 v k. ú. Pístov u Jihlavy a obci Jihlava z  vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví E.ON Distribuce, a. s. F.  A. Gerstnera 2151/6, 370 49 České Budějovice za kupní cenu 750 Kč/m2 s tím, že kupující uhradí náklady za znalecký posudek ve výši 1 000 Kč;

schvaluje

dodatek č. 1720 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace, dle materiálu ZK-03-2018-34, př. 1.

Odpovědnost Odbor majetkový
Termín 30. 9. 2018

Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2019 webmaster@kr-vysocina.cz