Kraj Vysočina - logo

Samospráva

ZK-03-2018-35: Darování hmotných nemovitých věcí v k.ú. a obci Těchobuz

ZK-03-2018-35.pdf, ZK-03-2018-35pr01.pdf , ZK-03-2018-35pr02.doc , ZK-03-2018-35pr03.doc

Číslo materiálu 35
Číslo jednací ZK-03-2018-35
Název Darování hmotných nemovitých věcí v k.ú. a obci Těchobuz
Zpracoval P. Dvořák
Předkládá M. Kukla
Počet příloh 3
Popis problému

Jedná se o darování pozemků a stavby v k.ú. a obci Těchobuz do vlastnictví obce Těchobuz.

Kraj Vysočina je mimo jiné vlastníkem nemovitých věcí a to pozemku par. č. st. 149 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 18 m2, jehož součástí je stavba bez čp/če, garáž a pozemku par. č.  136/1 zahrada o výměře 3727 m2, vše v k.ú. a obci Těchobuz. Pozemek par. č. 136/1 a stavba garáže bez čp/če přešly do vlastnictví kraje na základě Protokolu o předání a převzetí majetku státu dle zák. č. 290/2002 Sb. ze dne 19. 12. 2002, pozemek par. č. st. 149 nabyl kraj darovací smlouvou uzavřenou dne 8. 2. 2010 s obcí Těchobuz.   

U Katastrálního úřadu pro Vysočinu, Katastrálního pracoviště Pelhřimov jsou tyto nemovitosti vedeny na listu vlastnictví 66 pro katastrální území a obec Těchobuz.

Nemovitosti byly zřizovací listinou předány k hospodaření příspěvkové organizaci Domov Jeřabina Pelhřimov, příspěvková organizace, U Elektrárny 1965, Pelhřimov. Po proběhlé transformaci není již majetek příspěvkovou organizací využíván a není ani využitelný pro jiné příspěvkové organizace zřizované krajem. Grafické znázornění tohoto majetku je obsahem materiálu ZK-03-2018-35, př. 1.

Návrh řešení

Pozemek par. č. st. 149 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 18 m2, jehož součástí je stavba bez čp/če, garáž a pozemek par. č. 136/1 zahrada o výměře 3727 m2, vše v k.ú. a obci Těchobuz, jsou zbytným majetkem pro činnost Domova Jeřabina Pelhřimov, příspěvkové organizace. Vzhledem k jejich dislokaci jsou nemovitosti nevyužitelné pro činnost jiných příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina. O převod nemovitostí do svého vlastnictví projevila zájem obec Těchobuz. Zdůvodnění zájmu obce Těchobuz o získání nemovitého majetku do vlastnictví obce je obsaženo v materiálu ZK-03-2018-35, př. 2.

Rada kraje usnesením 2340/40/2017/RK rozhodla o zveřejnění záměru darování hmotných nemovitých věcí do vlastnictví obce Těchobuz v rozsahu materiálu RK-40-2017-69, př. 2, tj.  i  pozemku par. č. st. 149 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 18 m2, jehož součástí je stavba bez čp/če, garáž a pozemku par. č. 136/1 zahrada o výměře 3727 m2, vše v k.ú. a obci Těchobuz, na úřední desce Krajského úřadu Kraje Vysočina. Záměr darování pozemků byl zveřejněn na úřední desce Krajského úřadu Kraje Vysočina v termínu od 20. 12. 2017 do 19. 1. 2018.

Zastupitelstvo obce Těchobuz usnesením 2018/02/12 schválilo, mimo jiné bezúplatné nabytí hmotných nemovitých věcí, tj. pozemku par. č. st. 149 a pozemku par. č. 136/1, vše v k.ú. a obci Těchobuz, darem od Kraje Vysočina, včetně zřízení věcného práva předkupního k pozemku par. č. 136/1 zahrada v k.ú. a obci Těchobuz ve prospěch Kraje Vysočina.

Návrh usnesení předpokládá rozhodnout převést darem pozemek par. č. st. 149 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 18 m2, jehož součástí je stavba bez čp/če, garáž a pozemek par. č.  136/1 zahrada o výměře 3727 m2, vše v k.ú. a obci Těchobuz z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví obce Těchobuz, včetně zřízení věcného práva předkupního k pozemku par. č. 136/1 zahrada v k.ú. a obci Těchobuz na dobu určitou tj. 10-ti let a za kupní cenu ve výši 1 Kč ve prospěch Kraje Vysočina a schválit dodatek zřizovací listiny Domova Jeřabina Pelhřimov, příspěvkové organizace, dle materiálu ZK-03-2018-35, př. 3, kterým je upraven rozsah svěřeného majetku o darované pozemky. Darovací smlouva včetně zřízení věcného práva předkupního není předkládána, protože se jedná o standardní smlouvu.

Stanoviska Rada kraje

Rada kraje usnesením 2340/40/2017/RK doporučila zastupitelstvu kraje rozhodnout převést darem hmotné nemovité věci dle materiálu RK-40-2017-69, př. 2, tj. i pozemeku par. č. st. 149 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 18 m2, jehož součástí je stavba bez čp/če, garáž a pozemku par. č. 136/1 zahrada o výměře 3727 m2, vše v k.ú. a obci Těchobuz, z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví obce Těchobuz.

Návrh usnesení rozhoduje

převést darem pozemek par. č. st. 149 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 18 m2, jehož součástí je stavba bez čp/če, garáž a pozemek par. č. 136/1 zahrada o výměře 3727 m2, vše v  k.ú. a obci Těchobuz z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví obce Těchobuz, včetně zřízení věcného práva předkupního k pozemku par. č. 136/1 zahrada v k.ú. a obci Těchobuz na dobu určitou tj. 10-ti let a za kupní cenu ve výši 1 Kč ve prospěch Kraje Vysočina;

schvaluje

dodatek č. 20 Zřizovací listiny Domov Jeřabina Pelhřimov, příspěvkové organizace, dle materiálu ZK-03-2018-35, př. 3.

Odpovědnost Odbor majetkový
Termín 30. 6. 2018

Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2019 webmaster@kr-vysocina.cz