Kraj Vysočina - logo

Samospráva

ZK-03-2018-37: Majetkoprávní vypořádání stavby "II/602 hr. kraje - Pelhřimov, 6. stavba"

ZK-03-2018-37.pdf, ZK-03-2018-37pr01.xls , ZK-03-2018-37pr02.pdf , ZK-03-2018-37pr03.pdf

Číslo materiálu 37
Číslo jednací ZK-03-2018-37
Název Majetkoprávní vypořádání stavby "II/602 hr. kraje - Pelhřimov, 6. stavba"
Zpracoval M. Jaroš
Předkládá M. Kukla
Počet příloh 3
Popis problému

Tento materiál projednává bezúplatné nabytí pozemků v k. ú. Dvorce u Jihlavy a k. ú. Opatov u  Jihlavy z vlastnictví České republiky (dále jen ČR) a příslušnosti hospodařit pro Státní pozemkový úřad (dále jen SPÚ) do vlastnictví Kraje Vysočina po dokončení stavby "II/602 hr.  kraje - Pelhřimov, 6. stavba".

Kraj Vysočina, zastoupený Odborem dopravy a silničního hospodářství je investorem silničních staveb na silnicích II. a III. třídy na území kraje. V letech 2013 a 2014 zrealizoval mj. stavby „II/602 hr. kraje – Pelhřimov, 6. stavba – 2. etapa“ (k. ú. Hubenov a k. ú. Dvorce u Jihlavy) a  „II/602 hr. kraje – Pelhřimov, 6. stavba – 3. etapa“ (k. ú. Opatov u Jihlavy).

Pro tyto stavby Odbor majetkový (dále jen OM) většinu potřebných pozemků vykoupil již před stavbou. S ČR, zastoupenou tehdejším Pozemkovým fondem ČR (dnes Státní pozemkový úřad) jsme však museli uzavřít nájemní smlouvu, a to s účinností již od podpisu smlouvy až do majetkoprávního vypořádání po dokončení stavby (tzn. dosud kraj platí nájem). Po vydání kolaudačního souhlasu v roce 2016 OM požádal SPÚ o bezúplatný převod pozemků dle materiálu ZK-03-2018-37, př. 1 do vlastnictví Kraje Vysočina. Nyní SPÚ zaslal smlouvy o  bezúplatném převodu pozemků ke schválení v orgánech kraje. Smlouva na pozemek v k. ú. Dvorce u Jihlavy je přiložena jako materiál ZK-03-2018-37, př. 2 a smlouva na pozemky v k. ú. Opatov u Jihlavy je přiložena jako materiál ZK-03-2018-37, př. 3.

Návrh řešení

OM navrhuje zastupitelstvu kraje rozhodnout bezúplatně nabýt pozemky dle materiálu ZK-03-2018-37, př. 1 z vlastnictví České republiky a příslušnosti hospodařit pro Státní pozemkový úřad do vlastnictví Kraje Vysočina.

Návrh usnesení předpokládá rozhodnout bezúplatně nabýt pozemky v k. ú. Dvorce u Jihlavy a  k. ú. Opatov u Jihlavy do vlastnictví kraje. Smlouvy o  bezúplatném převodu pozemků jsou uvedeny v materiálech ZK-03-2018-37, př. 2 a ZK-03-2018-37, př. 3.

Stanoviska rada kraje

Rada kraje materiál projednala na svém zasedání dne 30. 4. 2018 a usnesením č. 0793/14/2018/RK jej doporučila zastupitelstvu kraje ke schválení.

Návrh usnesení rozhoduje

bezúplatně nabýt pozemky uvedené v materiálu ZK-03-2018-37, př. 1 z vlastnictví ČR a  příslušnosti hospodařit s majetkem státu pro Státní pozemkový úřad, se sídlem Husinecká  1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov, IČO 013 12 774, do vlastnictví Kraje Vysočina dle smluv dle materiálů ZK-03-2018-37, př. 2 a ZK-03-2018-37, př. 3.

Odpovědnost Odbor majetkový
Termín 31. 12. 2018

Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2019 webmaster@kr-vysocina.cz