Kraj Vysočina - logo

Samospráva

ZK-03-2018-38: Přijetí daru pozemku v k. ú. a obci Ujčov

ZK-03-2018-38.pdf, ZK-03-2018-38pr01.pdf

Číslo materiálu 38
Číslo jednací ZK-03-2018-38
Název Přijetí daru pozemku v k. ú. a obci Ujčov
Zpracoval M. Jaroš
Předkládá M. Kukla
Počet příloh 1
Popis problému

Tento materiál navrhuje přijetí daru pozemku zastavěného silnicí II/387 v k. ú. Ujčov z vlastnictví obce Ujčov do vlastnictví Kraje Vysočina.

Kraj Vysočina se ve smyslu zákona č. 157/2000 Sb., o přechodu některých věcí, práv a závazků z majetku ČR do majetku krajů, v platném znění a na základě Rozhodnutí MDS ČR č. j. 3796/01-9-KM ze dne 10. 9. 2001, stal vlastníkem silnic II. a III. třídy a dalšího movitého a nemovitého majetku, ke kterému měly příslušnost hospodaření státní příspěvkové organizace SÚS na území kraje Vysočina. Kraj převzal z vlastnictví České republiky silniční majetek s nevypořádanými vlastnickými vztahy s fyzickými a právnickými osobami.

Odbor majetkový (dále jen OM) obdržel od státního pozemkového úřadu žádost o sdělení, zda kraj nemá zájem o převod pozemků par. č. 338/1 a par. č. 338/11 v k. ú. Ujčov, nebo jejich částí do svého vlastnictví. Na základě stanoviska KSÚSV, pracoviště Žďár nad Sázavou nechal OM vyhotovit geometrický plán č. 397-4/2016 v k. ú. Ujčov a dále geometrický plán č. 241-4/2016 v  k. ú. Olešnička na zaměření části silnice II/387. Stavbou silnice II/387 byly dotčeny části obou výše uvedených pozemků a ještě několik dalších pozemků ve vlastnictví fyzických osob a obce Ujčov.

Na základě těchto GP požádal OM všechny vlastníky pozemků trvale zastavěných výše uvedenou silnicí o jejich převod (koupi, darování nebo bezúplatný převod) do vlastnictví kraje.

Část vlastníků s návrhy kupních smluv souhlasila a v současné době jsou již některé smlouvy zapsány v katastru nemovitostí.

Jedním z vlastníků, kterého zbývá dořešit je obec Ujčov. Zastupitelstvo obce Ujčov na svém zasedání konaném dne 20. 12. 2017 usnesením č. 5 rozhodlo darovat pozemek par. č. 434/7 – ostatní plocha, silnice o výměře 594 m2 v k. ú. Ujčov z vlastnictví obce do vlastnictví kraje. Zveřejnění záměru darování na úřední desce obce proběhlo ve dnech 18. 10. až 11. 11. 2017.

Návrh řešení

OM navrhuje zastupitelstvu kraje rozhodnout nabýt darem pozemek par. č.  434/7 v k. ú. a obci Ujčov z vlastnictví obce Ujčov do vlastnictví Kraje vysočina a sjednotit tak vlastnictví části stavby silnice II/387 a pozemků jí zastavěných.

Návrh usnesení předpokládá rozhodnout nabýt darem pozemek z vlastnictví obce do vlastnictví kraje.

Darovací smlouva není předkládána, jedná se o standardní smluvní vztah.

Stanoviska rada kraje

Rada kraje materiál projednala na svém zasedání dne 30. 4. 2018 a usnesením č. 0796/14/2018/RK jej doporučila zastupitelstvu kraje ke schválení.

Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace

souhlasí s nabytím pozemků do vlastnictví kraje.

Odbor dopravy a silničního hospodářství

souhlasí s nabytím pozemku do vlastnictví kraje.

Návrh usnesení rozhoduje

nabýt darem pozemek par. č. 434/7 – ostatní plocha, silnice o  výměře 594 m2 v k. ú. a obci Ujčov z vlastnictví obce Ujčov do vlastnictví Kraje Vysočina.

Odpovědnost Odbor majetkový
Termín 31. 12. 2018

Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2019 webmaster@kr-vysocina.cz