Kraj Vysočina - logo

Samospráva

ZK-03-2018-39: Přijetí daru pozemků v k. ú. Světlá nad Sázavou

ZK-03-2018-39.pdf, ZK-03-2018-39pr01.doc , ZK-03-2018-39pr02.pdf

Číslo materiálu 39
Číslo jednací ZK-03-2018-39
Název Přijetí daru pozemků v k. ú. Světlá nad Sázavou
Zpracoval J. Mrázková
Předkládá M. Kukla
Počet příloh 2
Popis problému

Usnesením 0221/01/2018/ZK bylo rozhodnuto majetkoprávně vypořádat pozemky v areálu Akademie - Vyšší odborné školy, Gymnázia a Střední uměleckoprůmyslové školy Světlá nad Sázavou. Předmětem vypořádání jsou pozemky v areálu školy druhu ost. plocha, jiná plocha a  zeleň. Smlouvy jsou připraveny k podpisu. K vypořádání zbývají pozemky zastavěné stavbami ve vlastnictví Kraje Vysočina. Jedná se o následující pozemky: st. par. č. 1022/1 - zastavěná plocha a nádvoří o výměře 488 m2, který je zastavěn budovou č.p. 542 ve vlastnictví Kraje Vysočina. Dalším pozemkem v areálu školy, který není vlastnictvím kraje, je pozemek st. par. č.  1021/1 - zastavěná plocha a nádvoří o výměře 389 m2. Tento pozemek je zastavěn stavbou občanské vybavenosti bez č.p./č.e. (spojovací chodba mezi jednotlivými bloky školy). Dalšími pozemky, o které kraj požádal jsou pozemky par.č. 47/16 - ost. plocha, zeleň o výměře 229 m2 a  par.č. 47/19 - ost. plocha, zeleň o výměře 41  m2, vše v k. ú. a obci Světlá nad Sázavou. Žádost Kraje Vysočina byla předložena k rozhodnutí Zastupitelstvu města Světlá nad Sázavou, které usnesením č. 7/2018 ze dne 31. 1. 2018 rozhodlo darovat Kraji Vysočina požadované pozemky.

Nyní je třeba přijetí daru pozemků projednat zastupitelstvem kraje.

Návrh řešení

OM navrhuje přijmout dar pozemků v k. ú. Světlá nad Sázavou, které jsou součástí areálu školy a  které jsou zastavěny stavbami ve vlastnictví Kraje Vysočina. Přijetí daru pozemků dojde ke sjednocení vlastnictví pozemku a budovy na pozemku a do budoucna se odstraní komplikace ve správních řízeních vyplývajících z rozdílného vlastnictví pozemku a stavby na pozemku.

Pozemky, které získá kraj darem od města Světlá nad Sázavou budou dodatkem zřizovací listiny předány k hospodaření příspěvkové organizaci s názvem Akademie- Vyšší odborná škola, Gymnázium a Střední uměleckoprůmyslová škola Světlá nad Sázavou.

Usnesení předpokládá  rozhodnout nabýt darem pozemky v areálu školy z vlastnictví města Světlá nad Sázavou do vlastnictví Kraje Vysočina a schválit dodatek Zřizovací listiny Akademie- Vyšší odborné školy, Gymnázia a Střední uměleckoprůmyslové školy Světlá nad Sázavou, kterým budou darované pozemky předány škole do hospodaření.

Stanoviska rada kraje

Rada kraje materiál projednala na svém zasedání dne 30. 4. 2018 a usnesením č. 0806/14/2018/RK jej doporučila zastupitelstvu kraje ke schválení.

Odbor školství, mládeže a sportu

OŠMS nemá připomínky k navrhovanému řešení.

Akademie - Vyšší odborná škola, Gymnázium a Střední uměleckoprůmyslová škola Švětlá nad Sázavou

Akademie - Vyšší odborná škola, Gymnázium a Střední uměleckoprůmyslová škola Světlá nad Sázavou souhlasí s přijetí daru pozemků st. par. č. 1022/1 - zastavěná plocha a nádvoří o výměře 488 m2, st. par. č. 1021/1 - zastavěná plocha a nádvoří o výměře 389 m2, par.č. 47/16 - ost. plocha, zeleň o výměře 229 m2 a par. č. 47/19 - ost. plocha, zeleň o výměře 41  m2, vše v k. ú. a obci Světlá nad Sázavou z vlastnictví města Světlá nad Sázavou do vlastnictví Kraje Vysočina.

Návrh usnesení rozhoduje

nabýt darem pozemky  st. par. č. 1022/1 - zastavěná plocha a  nádvoří o výměře 488 m2, st. par. č. 1021/1 - zastavěná plocha a nádvoří o výměře 389 m2, par. č. 47/16 - ost. plocha, zeleň o  výměře 229 m2 a par. č. 47/19 - ost. plocha, zeleň o výměře 41  m2, vše v k. ú. a obci Světlá nad Sázavou z vlastnictví města Světlá nad Sázavou do vlastnictví Kraje Vysočina;

schvaluje

dodatek č. 22 Zřizovací listiny Akademie - Vyšší odborné školy, Gymnázia a Střední uměleckoprůmyslové školy Světlá nad Sázavou dle materiálu ZK-03-2018-39, př. 1.

Odpovědnost Odbor majetkový
Termín 30. 9. 2018

Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2019 webmaster@kr-vysocina.cz