Kraj Vysočina - logo

Samospráva

ZK-03-2018-41: „Transformace Domova Kamélie Křižanov IV.“ - uzavření smlouvy o smlouvě budoucí kupní v k. ú. a obci Měřín

ZK-03-2018-41.pdf, ZK-03-2018-41pr01.DOC , ZK-03-2018-41pr02.pdf , ZK-03-2018-41pr03.pdf , ZK-03-2018-41pr04.pdf

Číslo materiálu 41
Číslo jednací ZK-03-2018-41
Název „Transformace Domova Kamélie Křižanov IV.“ - uzavření smlouvy o smlouvě budoucí kupní v k. ú. a obci Měřín
Zpracoval M. Fejt, J. Mazánková
Předkládá M. Kukla, P. Franěk
Počet příloh 4
Popis problému

Předkládaný materiál řeší výkup nemovitostí v k. ú. Měřín za účelem realizace projektu „Transformace Domova Kamélie Křižanov IV.“. Odbor majetkový (dále jen OM) řeší nabytí nemovitostí nezbytných pro realizaci výše uvedeného projektu ve spolupráci s odborem sociálních věcí a ředitelkou Domova Kamélie Křižanov.

Jedna z podmínek pro kladné hodnocení podané žádosti o podporu je doložení vlastnického práva nebo jiného právního vztahu k předmětným nemovitostem. Pro realizaci projektu Transformace Domova Kamélie Křižanov IV. byly vytipovány pozemky v Měříně, které jsou svojí polohou vhodné pro výstavbu dvou objektů pobytové sociální služby domov pro osoby se zdravotním postižením a jednoho objektu pro denní programy a denní stacionář. Výhodou těchto nemovitostí je především blízkost centra městyse, která umožňuje klientům samostatně nebo za případného doprovodu personálu navštěvovat běžně dostupné veřejné služby a občanskou vybavenost.

Vytipovanými pozemky jsou nově oddělené pozemky dle GP č. 1104-27/2017 par. č. 187/46 o  výměře 649 m2, par. č. 187/47 o výměře 200 m2, par. č. 1311/9 o výměře 739 m2, par. č. 1311/13 o výměře 416 m2 a par. č. 1311/14 o výměře 1 210 m2 v k. ú. Měřín. Pozemky jsou dobře přístupné a vhodně situované v budoucí běžné zástavbě. V současné době jsou pozemky ve vlastnictví městysu Měřín. Pro informaci je GP přikládán jako materiál ZK-03-2018-41, př. 2.

Kupní cena je navrhovaná ve výši 700 Kč/m2 + 21 % DPH. Při celkové výměře 3 214 m2 bude kupní cena činit 2 249 800 Kč + 472 458 Kč DPH, tzn. celkem 2 722 258 Kč. Navržená kupní cena byla ověřena znaleckým posudkem č. 2108/65/2018 jako odpovídající. Na nákup nemovitosti proto bude možné získat dle podmínek Výzvy 77 IROP maximální dotaci ve výši 90% kupní ceny při 10% spoluúčasti Kraje Vysočina. 

Prodávající Městys Měřín se navíc zavazuje, že na své náklady zajistí vybudování infrastruktury k prodávaným pozemkům a to nejpozději do 12 měsíců ode dne nabytí pozemků do vlastnictví kraje. Bude se jednat o inženýrské sítě a přístupové komunikace.

Prodávající naopak požaduje, aby kupní smlouva obsahovala ustanovení o sjednání výhrady zpětné koupě pro případ, že by do 1. 1. 2023 nebyl vydán kolaudační souhlas s užíváním staveb dle sjednaného účelu, tzn. pro transformaci Domova Kamélie Křižanov IV.

Zastupitelstvo Kraje Vysočina schválilo usnesením č. 0557/06/2015/ZK zahrnutí příspěvkové organizace Domov Kamélie Křižanov do procesu transformace, podání prvních žádostí o podporu do programu IROP a předfinancování projektů z Fondu strategických rezerv nebo z cizích zdrojů. Dále bylo usnesením č. 0259/03/2016/ZK schváleno navýšení předfinancování na 55 000 000 Kč a usnesením č. 0402/05/2017/ZK doplnění projektu Transformace Domova Kamélie Křižanov IV. mezi projekty se schváleným předfinancováním. Kupní cena výše zmíněných podmínek bude v případě schválení a splnění podmínek hodnocení projektu uhrazena z těchto prostředků.

Návrh řešení

OSV a OM navrhují zastupitelstvu kraje rozhodnout uzavřít budoucí kupní smlouvu na pozemky dle GP č. 1104-27/2017 par. č. 187/46 o výměře 649 m2, par. č. 187/47 o výměře 200 m2, par. č. 1311/9 o výměře 739 m2, par. č. 1311/13 o výměře 416 m2 a par. č. 1311/14 o výměře 1  210  m2 v k. ú. Měřín za kupní cenu ve výši 2 249 800 Kč + 472 458 Kč DPH, tzn. celkem 2 722 258 Kč.

Návrh usnesení předpokládá rozhodnout uzavřít budoucí kupní smlouvu, jejímž obsahem bude úplatné nabytí nemovitostí v k. ú. a obci Měřín za kupní cenu ve výši 2 722 258 Kč. Budoucí kupní smlouva je uzavírána na dobu určitou, a to do 31. 12. 2019.

Budoucí kupní smlouva je předkládána jako materiál ZK-03-2018-41, př. 1.

Stanoviska rada kraje

Rada kraje materiál projednala na svém zasedání dne 3. 4. 2018 a usnesením č. 0593/11/2018/RK jej doporučila zastupitelstvu kraje ke schválení.

Návrh usnesení rozhoduje

uzavřít smlouvu o smlouvě budoucí kupní, jejíž znění bude řešit úplatné nabytí pozemků dle GP č. 1104-27/2017 par. č. 187/46 o výměře 649 m2, par. č. 187/47 o výměře 200 m2, par. č. 1311/9 o výměře 739 m2, par. č. 1311/13 o výměře 416 m2 a par. č.  1311/14 o výměře 1 210 m2 v k. ú. Měřín za kupní cenu ve výši 2 249 800 Kč + 472 458 Kč DPH, tzn. celkem 2 722 258 Kč z vlastnictví městysu Měřín se sídlem Náměstí 106, 594 42 Měřín, IČ 00294799 do vlastnictví Kraje Vysočina, v rámci projektu „Transformace Domova Kamélie Křižanov IV.“, s platností na dobu určitou, a to do 31. 12. 2019 dle materiálu ZK-03-2018-41, př. 1.

Odpovědnost Odbor majetkový, Odbor sociálních věcí
Termín 30. 6. 2018

Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2019 webmaster@kr-vysocina.cz