Kraj Vysočina - logo

Samospráva

ZK-03-2018-42: Změna č. 2 Páteřní silniční sítě Kraje Vysočina

ZK-03-2018-42.pdf, ZK-03-2018-42pr01.pdf , ZK-03-2018-42pr02.pdf , ZK-03-2018-42pr03.pdf

Číslo materiálu 42
Číslo jednací ZK-03-2018-42
Název Změna č. 2 Páteřní silniční sítě Kraje Vysočina
Zpracoval R. Handa
Předkládá J. Hyliš
Počet příloh 3
Popis problému

Tento materiál je předkládán Zastupitelstvu Kraje Vysočina z důvodu aktualizace rozsahu a šířkového uspořádání Páteřní silniční sítě Kraje Vysočina.

Zastupitelstvo Kraje Vysočina svým usnesením číslo 0177/03/2008/ZK ze dne 13. 5. 2008 projednalo dle § 12 odst. 2, písm. d) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích petici za vyjmutí silnice č.  II/353 ze Žďáru nad Sázavou do Poličky z páteřní sítě kraje Vysočina ze dne 18. 2. 2008; schválilo změnu č. 1 Páteřní silniční sítě kraje Vysočina: vyjmout z páteřní sítě úsek silnice II/353 ze Žďáru nad Sázavou do Poličky přes Sněžné a Borovnici; zařadit do páteřní sítě úsek silnice II/360 z Nového Města na Moravě do Jimramova na hr. kraje; a ostatní úseky ponechat beze změny. Rada Kraje Vysočina svým usnesením číslo 0471/10/2010/RK zrušila usnesení č. 0273/08/2008/RK; schválila Šířkové uspořádání Páteřní silniční sítě kraje Vysočina (ve vlastnictví kraje Vysočina) dle materiálu RK-10-2010-41, př. 1. Zastupitelstvo Kraje Vysočina svým usnesením číslo 0512/06/2017/ZK ze dne 7. 11. 2017 schválilo Koncepci rozvoje silniční sítě na území Kraje Vysočina dle materiálu ZK-06-2017-75, př. 1. Jeho součástí je též návrh revize rozsahu Páteřní silniční sítě Kraje Vysočina včetně jejího šířkového uspořádání, které se však týká pouze komunikací ve vlastnictví kraje.

Při vymezení rozsahu byla uplatněna tři kritéria, a to propojení významných center, intenzita dopravy a celistvost páteřní silniční sítě. Návrh šířkového uspořádání se opírá o následující kritéria: dopravní význam, intenzita dopravy, homogenita tahu. Podrobnosti jsou uvedeny v materiálu ZK-03-2018-42, př. 2 (Koncepce rozvoje silniční sítě na území Kraje Vysočina). Stávající páteřní síť ve vlastnictví kraje má délku 697 km, nově navržená pak 677 km. Návrh změn je zobrazen v materiálu ZK-03-2018-42, př. 3. Záměrem je dosáhnout cílového stavu (dle materiálu ZK-03-2018-42, př. 1) do roku 2050. Údaje Silniční databanky z roku 2017 vypovídají o  tom, že navrhovaná Páteřní silniční síť Kraje Vysočina (po změně číslo 2) dosahuje požadovaných šířkových parametrů na 317 km z celkových 677 km. Výborného technického stavu (data od Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace) dosahuje na 136  km navrhované délky.

Návrh řešení

Odbor dopravy a silničního hospodářství navrhuje Zastupitelstvu Kraje Vysočina schválit změnu č. 2 Páteřní silniční sítě Kraje Vysočina (včetně jejího šířkového uspořádání) dle materiálu ZK-03-2018-42, př. 1.

Stanoviska rada kraje

Rada kraje materiál projednala na svém zasedání dne 17. 4. 2018 a usnesením č. 0646/12/2018/RK jej doporučila zastupitelstvu kraje ke schválení.

Odbor regionálního rozvoje

ORR nemá k navrženým změnám připomínky. Navržené úpravy zohledňují dopravní situaci a potřeby v území.  

Návrh usnesení schvaluje

změnu č. 2 Páteřní silniční sítě Kraje Vysočina (včetně jejího šířkového uspořádání) dle materiálu ZK-03-2018-42, př. 1.

Odpovědnost Odbor dopravy a silničního hospodářství
Termín 15. 5. 2018

Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2019 webmaster@kr-vysocina.cz