Kraj Vysočina - logo

Samospráva

ZK-03-2018-43: Dohoda o narovnání mezi Krajem Vysočina a CROSS Zlín, a.s.

ZK-03-2018-43.pdf, ZK-03-2018-43pr01.pdf , ZK-03-2018-43pr02.pdf , ZK-03-2018-43pr03.pdf , ZK-03-2018-43pr04.pdf

Číslo materiálu 43
Číslo jednací ZK-03-2018-43
Název Dohoda o narovnání mezi Krajem Vysočina a CROSS Zlín, a.s.
Zpracoval H. Strnadová
Předkládá J. Hyliš
Počet příloh 4
Popis problému

Na základě smlouvy o dílo uzavřené dne 14. ledna 2015 č. s. objednatele: 79802 a č. s. zhotovitele: SoDPKr01/17122014 „pilotního projektu vysokorychlostního vážení“ se jedná o uzavření Dohody o narovnání mezi Krajem Vysočina „objednatelem“ a společností CROSS Zlín, a.s. „zhotovitelem“ Po prošetření, následné konzultaci s naším právním zástupcem a na základě dopisu  zhotovitele ze dne 26. 5. 2016, který je přílohou materiálu ZK-03-2018-43, př. 2, a dále dopisů  právního zástupce zhotovitele ze dne 13. 12. 2016, který je přílohou materiálu ZK-03-2018-43, př. 3, a ze dne 3. 1. 2017, který je přílohou materiálu ZK-03-2018-43, př. 4 částečně uznáváme jako oprávněné argumenty zhotovitele CROSS Zlín, a.s. ohledně námi vystavené faktury č. 201600175 na částku 1 527 674 Kč, za smluvní pokutu v případě nedodržení termínů uvedení vysokorychlostního vážení do předčasného provozu a následně do provozu včetně certifikace.

Předchozí výpočet vycházel právě ze shora zmiňovaných nejasností a výkladů termínů v neprospěch zhotovitele. Za skutečné nedodržení termínů předání dokončeného díla je za období od 1. 9. 2015 do 26. 10. 2015 vypočtena smluvní pokuta v  celková částce 335 825 Kč. Z těchto důvodů se smluvní strany dohodly na uzavření Dohody o narovnání.

Návrh řešení

Odbor dopravy a silničního hospodářství navrhuje zastupitelstvu kraje rozhodnout uzavřít Dohodu o narovnání mezi Krajem Vysočina a CROSS Zlín, a.s. dle materiálu ZK-03-2018-43, př. 1.

Stanoviska rada kraje
Rada kraje materiál projednala na svém zasedání dne 24. 4. 2018 a usnesením č. 0718/13/2018/RK jej doporučila zastupitelstvu kraje ke schválení.
Návrh usnesení rozhoduje

uzavřít Dohodu o narovnání mezi Krajem Vysočina a CROSS Zlín, a.s. dle materiálu ZK-03-2018-43, př. 1.

Odpovědnost rada kraje (15. 5. 2018), Odbor dopravy a silničního hospodářství (30. 6. 2018)
Termín 30. 6. 2018

Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2019 webmaster@kr-vysocina.cz