Kraj Vysočina - logo

Samospráva

ZK-03-2018-44: Veřejná doprava Vysočiny

ZK-03-2018-44.pdf, ZK-03-2018-44pr01.pdf

Číslo materiálu 44
Číslo jednací ZK-03-2018-44
Název Veřejná doprava Vysočiny
Zpracoval P. Bartoš
Předkládá J. Hyliš
Počet příloh 1
Popis problému

Kraj Vysočina na základě usnesení č. 1640/27/2014/RK  Rady Kraje Vysočina ze dne 16. 9. 2014 realizoval veřejnou zakázku pod názvem „Odborný zpracovatel optimalizace dopravní obslužnosti, jednotného tarifu a technické části zadávací dokumentace pro uzavření smlouvy o veřejných službách v přepravě cestujících“. Na základě předaných výstupů, jak v části optimalizace dopravní obslužnosti, tak i tarifní integrace veřejné dopravy v Kraji Vysočina, došlo dne 25. 7. 2016 ke schválení návrhů jízdních řádů  Radou Kraje Vysočina pod usnesením č.  1328/24/2016/RK.

V rámci projektu pod názvem Veřejná dopravy Vysočiny (dále jen VDV) byly jednotlivé návrhy následně projednávány se subjekty, mezi které spadají zejména obce Kraje Vysočina, v rámci mezikrajských linek sousední kraje, v oblasti linek celostátní drážní dopravy Ministerstvo dopravy, v rámci konstrukce podoby jízdních řádů Správa železniční dopravní cesty atd. Po jednotlivých jednáních došlo k rozsáhlé činnosti v rámci vypořádávání uplatněných připomínek. V období konce roku 2017 a začátku roku 2018 byly jednotlivým obcím předány podoby jízdních řádů dotýkajících se jejich území po provedených úpravách.

Podoba jednotlivých jízdních řádů je v souladu s vládou ČR schváleného Plánu dopravní obsluhy území vlaky celostátní dopravy a současně zastupitelstvem Kraje Vysočina schváleným dne 20. 12. 2016 pod usnesením č. 0641/08/2016/ZK Plánem dopravní obslužnosti území Kraje Vysočina.

Realizací VDV dojde ke změně více jak 30 let starého dopravního systému na území Kraje Vysočina. Dojde jak k dopravní optimalizaci, která má za cíl nabídnout cestujícím větší variabilitu dopravního systému, tak i tarifní integraci, která umožní cestujícímu cestovat na jeden jízdní doklad. Jak dopravní optimalizace, tak i tarifní integrace ve výsledku znamená zavedení integrovaného dopravního systému na území Kraje Vysočina, což v našem provedení, kde dané řešení je uzpůsobeno podmínkám území Kraje Vysočina, systém nazýváme VDV.

V současnosti jsme poslední kraj na území České republiky, který nemá na svém území IDS. Pro zajímavost je třeba uvést, že žadatel o dotaci v rámci IROP dostává v rámci hodnocení žádosti, krácení v případě, že na jeho území není IDS zaveden.

Po schválení předkládaných jízdních řádů bude možno přistoupit k finalizaci veřejné zakázky na zajištění dopravní obslužnosti Kraje Vysočina v linkové dopravě. Současné smlouvy o veřejných službách s linkovými dopravci jsou platné do 1. 11. 2019.

Návrh řešení

Odbor dopravy a silničního hospodářství navrhuje zastupitelstvu kraje:

  • schválit dopravní optimalizaci a tarifní integraci pod názvem „Veřejná doprava Vysočiny“ tj. jízdní řády v linkové a drážní dopravě, vzorové oběhy vozidel v linkové dopravě a jejich rozdělení do oblastí. Podkladové materiály jsou uvedeny v materiálu ZK-03-2018-44, př. 1
  • uložit odboru dopravy a silničního hospodářství zahájit kroky vedoucí k vypsání veřejné zakázky na linkové dopravce se členěním dle rozdělených oblastí v materiálu ZK-03-2018-44, př. 1
  • pověřit odbor dopravy a silničního hospodářství prováděním drobných úprav v návrzích jízdních řádů uvedených v materiálu ZK-03-2018-44, př. 1 z dopravně technologických důvodů
Stanoviska rada kraje

Rada kraje materiál projednala na svém zasedání dne 30. 4. 2018 a usnesením č. 0774/14/2018/RK jej doporučila zastupitelstvu kraje ke schválení.

Dopravní komise Rady Kraje Vysočina

Dopravní komise Rady Kraje Vysočina doporučila usnesením č. 004/03/2018/DK ze dne 15. 3. 2018 radě kraje doporučit zastupitelstvu kraje schválení dopravní optimalizace a tarifní integrace pod názvem „Veřejná doprava Vysočiny“ tj. jízdní řády v linkové a drážní dopravě, vzorové oběhy vozidel v linkové dopravě a jejich rozdělení do oblastí.

Odbor sociálních věcí

Odbor sociálních věcí souhlasí s návrhem usnesení.

Odbor regionálního rozvoje

VDV zavádí rozšíření veřejných služeb dopravní obslužnosti do území kraje. Z tohoto pohledu nemá ORR k předkládanému materiálu připomínky.

Odbor analýz a podpory řízení

Odbor analýz a podpory řízení souhlasí s návrhem usnesení.

Odbor školství, mládeže a sportu

OŠMS nemá připomínky k předloženému materiálu.

Odbor sekretariátu hejtmana

vnímá rozvoj veřejné dopravy v Kraji Vysočina jako přínosnou aktivitu podporující propagaci kraje a budování sounáležitosti občanů s Krajem Vysočina. Veřejná doprava Vysočiny zároveň nabízí prostor pro další propagaci kraje směrem k veřejnosti.

Odbor informatiky

Odbor informatiky nemá k návrhu usnesení připomínky.

Odbor ekonomický

EO nemá připomínky k předloženému materiálu.

Odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu

Vyjadřuje podporu předloženého materiálu. Pozitivně vnímá rozsah linek podporující turistický ruch.

Návrh usnesení schvaluje

dopravní optimalizaci a tarifní integraci pod názvem „Veřejná doprava Vysočiny“ tj. jízdní řády v linkové a drážní dopravě, vzorové oběhy vozidel v linkové dopravě a jejich rozdělení do oblastí dle materiálu ZK-03-2018-44, př. 1;

ukládá

odboru dopravy a silničního hospodářství zahájit kroky vedoucí k vypsání veřejné zakázky na linkové dopravce se členěním dle rozdělených oblastí v materiálu ZK-03-2018-44, př. 1;

pověřuje

odbor dopravy a silničního hospodářství prováděním drobných úprav v návrzích jízdních řádů uvedených v materiálu ZK-03-2018-44, př. 1 z dopravně technologických důvodů.

Odpovědnost rada kraje (15. 5. 2018), Odbor dopravy a silničního hospodářství (31. 12. 2018)
Termín 31. 12. 2018

Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2019 webmaster@kr-vysocina.cz