Kraj Vysočina - logo

Samospráva

ZK-03-2018-45: Poskytnutí finančních prostředků z rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury (převod nedočerpaných prostředků z roku 2017) - smlouva č. 566S/2018 a návrh další přípravy na čerpání pro rok 2018

ZK-03-2018-45.pdf, ZK-03-2018-45pr01.pdf , ZK-03-2018-45pr02.pdf , ZK-03-2018-45pr03.pdf , ZK-03-2018-45pr04.pdf

Číslo materiálu 45
Číslo jednací ZK-03-2018-45
Název Poskytnutí finančních prostředků z rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury (převod nedočerpaných prostředků z roku 2017) - smlouva č. 566S/2018 a návrh další přípravy na čerpání pro rok 2018
Zpracoval H. Strnadová
Předkládá J. Hyliš
Počet příloh 4
Popis problému

Dne 18. 4. 2017 rozhodla rada kraje usnesením č. 0709/14/2017/RK uzavřít Smlouvu č.  566S/2017 se Státním fondem dopravní infrastruktury (dále jen SFDI) o poskytnutí finančních prostředků z rozpočtu SFDI na rok 2017. Z celkové alokace se Krajské správě a údržbě silnic Vysočiny, příspěvkové organizaci (dále jen KSÚSV) nepodařilo z objektivních důvodů vyčerpat 26 121 935,10 Kč. KSÚSV dopisem ze dne 17. 2. 2017, který je přílohou ZK-03-2018-45, př. 1. požádala o převod těchto prostředků do roku 2018 z důvodů v žádosti uvedených. Tento převod byl ze strany SFDI akceptován a v příloze ZK-03-2018-45, př. 2 je předložena smlouva č.566S/2018 o poskytnutí finančních prostředků z rozpočtu SFDI na rok 2018 ve výši 26 121 935 Kč. Pro uzavření této smlouvy je potřeba rozhodnutí zastupitelstva o převzetí ručitelského závazku Kraje Vysočina za závazky příjemce, jak je uvedeno v této smlouvě, v souladu s § 36 písm. i) zákona č. 129/2000 Sb., o  krajích (krajské zřízení) o kterém rozhoduje zastupitelstvo kraje.

Pro letošní rok je dále avizována částka pro Kraj Vysočina ve výši 358 414 000 Kč. KSÚSV dne 23. 4. 2018, na základě pověření rady kraje usnesením č. 0572/11/2018/RK ze dne 3. 4. 2018, podala žádost na poskytnutí finančních prostředků z rozpočtu SFDI na financování silnic II. a III. třídy ve vlastnictví krajů v roce 2018. Žádost je přílohou ZK-03-2018-45, př. 3. Vláda ČR poskytnutí těchto prostředků veřejně deklarovala a dle dopisu 1. náměstka Ministerstva dopravy Ing. Tomáše Čočka, Ph.d., který je přílohou ZK-03-2018-45, př. 4, je Ministerstvo dopravy připraveno zahájit schvalování žádostí okamžitě po schválení prostředků pro SFDI Vládou ČR. V případě Kraje Vysočina bude výše uvedená smlouva č. 566S/2018 rozšířena dodatkem. Pravidla pro poskytování finančních prostředků z rozpočtu SFDI na financování silnic II. a III. třídy ve vlastnictví krajů v roce 2018 jsou již zveřejněna na internetových stránkách SFDI. Kraj Vysočina bude čerpat prostředky prostřednictvím jím zřízené příspěvkové organizace KSÚSV. Vzhledem k tomu, že k uzavření výše uvedeného dodatku bude potřeba i rozhodnutí zastupitelstva a stavební sezóna 2018 již byla zahájena, hrozí pozdní začátek realizace akcí a  nedočerpání příspěvku. KSÚSV již také začala v souladu s usnesením č. 0514/10/2018/RK ze dne 20. 3. 2018 připravovat zadání veřejných zakázek s odloženou účinností, které předpokládá financovat z prostředků rozpočtu SFDI na rok 2018 na silnice II. a III. třídy ve vlastnictví krajů v  roce 2018.

Návrh řešení

Odbor dopravy a silničního hospodářství navrhuje zastupitelstvu kraje rozhodnout o  převzetí ručitelského závazku Kraje Vysočina za závazky KSÚSV, jak je uvedeno ve Smlouvě č. 566S/2018, která je přílohou ZK-03-2018-45, př. 2.

Pro urychlení zahájení stavebních akcí předpokládaných k financování z prostředků rozpočtu SFDI na rok 2018 navrhuje odbor dopravy a silničního hospodářství zastupitelstvu kraje udělit souhlas KSÚSV s uzavřením dodatku ke Smlouvě č. 566S/2018, kterým se zvýší částka příspěvku ze SFDI o 358 414 000 Kč za podmínek uvedených v  Pravidlech pro poskytování finančních prostředků z rozpočtu SFDI na financování silnic II. a III. třídy ve vlastnictví krajů v roce 2018. Jedná se o udělení předchozího souhlasu dle §37b zák. č.  250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů.

Stanoviska rada kraje

Rada kraje materiál projednala na svém zasedání dne 30. 4. 2018 a usnesením č. 0773/14/2018/RK jej doporučila zastupitelstvu kraje ke schválení.

Odbor ekonomický

bere materiál na vědomí a nemá připomínky.

Návrh usnesení rozhoduje

převzít ručitelské závazky Kraje Vysočina za závazky Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace, jak je uvedeno ve Smlouvě č. 566S/2018;

souhlasí

s uzavřením dodatku ke Smlouvě č. 566S/2018, kterým se zvýší částka příspěvku ze SFDI o 358 414 000 Kč za podmínek uvedených v Pravidlech pro poskytování finančních prostředků z rozpočtu SFDI na financování silnic II. a III. třídy ve vlastnictví krajů v roce 2018.

Odpovědnost rada kraje (15. 5. 2018), Odbor dopravy a silničního hospodářství (31. 12. 2018)
Termín 31. 12. 2018

Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2019 webmaster@kr-vysocina.cz