Kraj Vysočina - logo

Samospráva

ZK-03-2018-46: Dotace na obnovu kulturních památek v Kraji Vysočina v roce 2018 – návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Kultura

ZK-03-2018-46.pdf, ZK-03-2018-46pr01.pdf , ZK-03-2018-46pr02.pdf , ZK-03-2018-46pr03.pdf , ZK-03-2018-46pr04.pdf , ZK-03-2018-46pr05.pdf

Číslo materiálu 46
Číslo jednací ZK-03-2018-46
Název Dotace na obnovu kulturních památek v Kraji Vysočina v roce 2018 – návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Kultura
Zpracoval J. Panáčková
Předkládá J. Fischerová
Počet příloh 5
Popis problému

Předkládaný materiál řeší poskytnutí dotací na obnovu kulturních památek v Kraji Vysočina v roce 2018.

Na základě Zásad Zastupitelstva Kraje Vysočina pro poskytování dotací na obnovu kulturních památek v Kraji Vysočina (dále jen „zásady“) bylo ke dni uzávěrky 15. února 2018 doručeno 108  žádostí s celkovým požadavkem ve výši 19 990 625 Kč. Jedna žádost byla vlastníkem vzata zpět, tudíž bylo evidováno 107 žádostí za 19 785 625 Kč. Sedm žádostí bylo vyřazeno z důvodu administrativního nesouladu se zásadami, tudíž komisí bylo hodnoceno 100 žádostí s  požadovanou výší dotací 18 182 933 Kč. Podle druhu vlastnictví bylo podáno 33 žádostí obcí, 50 žádostí církví a náboženských společností, 11 žádostí fyzických osob, 1 žádost fyzické osoby podnikající a 12 žádostí jiných právnických osob.

Kraj Vysočina poskytuje systémovou podporu na obnovu kulturních památek již od roku 2004. Do loňského roku byly při obnově památek vynaloženy náklady přes 630 milionů korun, vlastníci vložili přes 330 milionů korun, obce se podílely částkou téměř 94 milionů korun a Kraj Vysočina poskytl dotace v celkovém objemu přes 204 milionů korun.

Návrh řešení

Vzhledem k tomu, že ve schváleném rozpočtu kapitoly Kultura na rok 2018 je rozpočtována částka 14 milionů korun a požadavky na dotace tuto částku překračují, bylo přistoupeno k hodnocení jednotlivých žádostí komisí způsobem stanoveným v zásadách. Finanční alokace ve výši 14 milionů korun schválená v rozpočtu kapitoly Kultura, § 3322 - Zachování a obnova kulturních památek na rok 2018 dostačuje pro 78 žádostí ohodnocených 19 -14 body (žádosti ohodnocené 14 body budou v souladu se zásadami poměrně kráceny z důvodu nedostatečné alokace finančních prostředků). Zbývajících 22 žádostí ohodnocených 13 a méně body a  7  žádostí vyřazených z důvodu administrativního nesouladu se zásadami podpořeno nebude.

Odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu navrhuje zastupitelstvu kraje rozhodnout:

- poskytnout dotace z kapitoly Kultura, § 3322 - Zachování a obnova kulturních památek v souladu se zásadami žadatelům uvedeným v materiálu ZK-03-2018-46, př. 1;

- uzavřít veřejnoprávní smlouvy se žadateli dle materiálu ZK-03-2018-46, př. 3;

- neposkytnout dotace z kapitoly Kultura, § 3322 - Zachování a obnova kulturních památek v souladu se zásadami žadatelům uvedeným v materiálu ZK-03-2018-46, př. 2.

V přílohách ZK-03-2018-46, př. 4, ZK-03-2018-46, př. 5 jsou uvedeni žadatelé, o kterých již rozhodla rada kraje.

Stanoviska rada kraje

Rada kraje materiál projednala na svém zasedání dne 17. 4. 2018 a usnesením č. 0641/12/2018/RK jej doporučila zastupitelstvu kraje k rozhodnutí.

Odbor informatiky

Dotace byla zaevidována v systému Edotace ID ZZ02381.

komise pro hodnocení žádostí

Komise pro hodnocení žádostí doporučuje radě kraje rozhodnout o poskytnutí a neposkytnutí dotací, které jsou vyhrazeny radě kraje a doporučuje zastupitelstvu kraje rozhodnout o poskytnutí a neposkytnutí dotací, které jsou vyhrazeny zastupitelstvu kraje dle přiložených materiálů.

Odbor ekonomický

Ve schváleném rozpočtu kraje na rok 2018, v kapitole Kultura, § 3322 byly schváleny finanční prostředky ve výši 14 000 tis. Kč na poskytování dotací vlastníkům kulturních památek na jejich obnovu.

Návrh usnesení rozhoduje
  • poskytnout dotace z kapitoly Kultura, § 3322 - Zachování a obnova kulturních památek v souladu se zásadami žadatelům uvedeným v materiálu ZK-03-2018-46, př. 1;
  • uzavřít veřejnoprávní smlouvy se žadateli dle materiálu ZK-03-2018-46, př. 3;
  • neposkytnout dotace z kapitoly Kultura, § 3322 - Zachování a obnova kulturních památek v souladu se zásadami žadatelům uvedeným v materiálu ZK-03-2018-46, př. 2.
Odpovědnost rada kraje (15. 5. 2018), Odbor ekonomický (31. 12. 2018), Odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu (31. 12. 2018)
Termín 31. 12. 2018

Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2019 webmaster@kr-vysocina.cz