Kraj Vysočina - logo

Samospráva

ZK-03-2018-47: Dotace na zpracování předprojektové dokumentace obnovy kulturních památek v roce 2018 - návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Kultura

ZK-03-2018-47.pdf, ZK-03-2018-47pr01.pdf , ZK-03-2018-47pr02.pdf , ZK-03-2018-47pr03.pdf

Číslo materiálu 47
Číslo jednací ZK-03-2018-47
Název Dotace na zpracování předprojektové dokumentace obnovy kulturních památek v roce 2018 - návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Kultura
Zpracoval J. Panáčková
Předkládá J. Fischerová
Počet příloh 3
Popis problému

Předkládaný materiál řeší poskytnutí dotací na zpracování předprojektové dokumentace obnovy kulturních památek v roce 2018.

Na základě Zásad Zastupitelstva Kraje Vysočina pro poskytování dotací na zpracování předprojektové dokumentace (dále jen „zásady“) bylo ke dni uzávěrky 31. března 2018 doručeno 25 žádostí s celkovým požadavkem ve výši 532 402 Kč. Všechny žádosti byly z  hlediska administrativního souladu se zásadami v pořádku. Žádosti podalo 5 obcí, 14  církevních organizací, 2 právnické osoby a 4 fyzické osoby. Jedná se zejména o průzkumy stavebně historické, statické, zaměření budov, průzkumy restaurátorské apod.

Návrh řešení

Vzhledem k tomu, že ve schváleném rozpočtu kapitoly Kultura na rok 2018 byla rozpočtována částka 500 000 Kč a požadavky na dotace tuto částku překračují bylo svoláno jednání hodnotící komise. Na jednání komise bylo přijato usnesení, že komise, vzhledem k překročení požadavků pouze o částku 32 402 Kč, navrhuje navýšit celkovou alokovanou částku a dotaci poskytnout všem žadatelům. Navýšení bude pokryto  z § 3322 - Zachování a obnova kulturních památek - odborné podklady (položka 5169) schválením rozpočtového opatření v rámci kapitoly Kultura.

Odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu navrhuje zastupitelstvu kraje rozhodnout: poskytnout dotace z kapitoly Kultura, § 3322 - Zachování a obnova kulturních památek v souladu se zásadami žadatelům uvedeným v materiálu ZK-03-2018-47, př. 1 a uzavřít veřejnoprávní smlouvu se žadateli dle materiálu ZK-03-2018-47, př. 2.

V materiálu ZK-03-2018-47, př. 3 jsou uvedeny dotace, o kterých rozhodla rada kraje.

Stanoviska rada kraje

Rada kraje materiál projednala na svém zasedání dne 30. 4. 2018 a usnesením č. 0762/14/2018/RK jej doporučila zastupitelstvu kraje ke schválení.

Odbor informatiky

Dotace jsou evidovány v systému eDotace pod ID ZZ02400.

komise pro hodnocení žádostí

Komise pro hodnocení žádostí doporučuje radě a zastupitelstvu kraje rozhodnout poskytnout dotace všem žadatelům o poskytnutí dotací na zpracování předprojektové dokumentace obnovy kulturních památek a schválit navýšení rozpočtu kapitoly Kultura § 3322 Obnova a zachování kulturních památek o částku 32 402 Kč ze schváleného rozpočtu kapitoly Kultura na rok 2018.

Návrh usnesení rozhoduje
  • poskytnout dotace z kapitoly Kultura, § 3322 - Zachování a obnova kulturních památek v souladu se zásadami žadatelům uvedeným v materiálu ZK-03-2018-47, př. 1;
  • uzavřít veřejnoprávní smlouvy se žadateli dle materiálu ZK-03-2018-47, př. 2.
Odpovědnost Odbor ekonomický, Odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu
Termín 31. 12. 2018

Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2019 webmaster@kr-vysocina.cz