Kraj Vysočina - logo

Samospráva

ZK-03-2018-48: Návrh na provedení rozpočtového opatření v rámci kapitoly Kultura - vyhodnocení ankety Zlatá jeřabina - Cena Kraje Vysočina za kulturní počin roku 2017

ZK-03-2018-48.pdf, ZK-03-2018-48pr01.pdf , ZK-03-2018-48pr02.pdf , ZK-03-2018-48pr03.pdf

Číslo materiálu 48
Číslo jednací ZK-03-2018-48
Název Návrh na provedení rozpočtového opatření v rámci kapitoly Kultura - vyhodnocení ankety Zlatá jeřabina - Cena Kraje Vysočina za kulturní počin roku 2017
Zpracoval I. Strnadová, J. Zadražilová
Předkládá J. Fischerová
Počet příloh 3
Popis problému

Materiál obsahuje konečné výsledky hlasování veřejné ankety Zlatá jeřabina – Cena Kraje Vysočina za kulturní počin roku 2017, návrh na ocenění jednotlivých vítězných počinů.

Zastupitelstvo Kraje Vysočina usnesením č. 0542/07/2017/ZK ze dne 12. 12. 2017 schválilo realizaci 14. ročníku ankety Zlatá jeřabina. Cílem ankety je propagovat kulturní dění v našem regionu, upozornit na širokou žánrovou škálu kulturních akcí, které oslovují občany, a poukázat na úsilí, s nímž je pečováno o bohaté kulturní dědictví kraje. Zlatá jeřabina dokládá zájem veřejnosti o kulturu stejně jako obnovu kulturních památek v kraji.

Kategorie ankety: 1. Kulturní aktivita (kulturní akce, hudební a divadelní festivaly, koncerty, apod.) a 2. Péče o kulturní dědictví (obnovy či oživení památek, příkladné novostavby, dostavby či jiné úpravy v historickém prostředí nebo činnost fyzických či právnických osob orientovanou na záchranu, prezentaci a propagaci kulturního dědictví apod.).

Odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu vyzval prostřednictvím webových stránek kraje, Zpravodaje, novin Kraj Vysočina, facebooku kraje a rozesláním e‑mailové zprávy zástupcům měst a obcí, turistickým informačním centrům, knihovnám, muzeím a galeriím na Vysočině a NNO Kraje Vysočina k nominaci kulturních počinů. Na základě došlých nominačních návrhů byl odbornou pracovní skupinou sestaven seznam třiceti kulturních počinů z obou kategorií, který byl zveřejněn v tisku a na internetových stránkách Kraje Vysočina.

Hlasování veřejnosti v anketě Zlatá jeřabina 2017 probíhalo od 1. 3. 2018 do 31. 3. 2018, a to elektronicky na internetových stránkách kraje www.kr-vysocina.cz/pocinroku a prostřednictvím originálních tištěných hlasovacích lístků uveřejněných v únorových novinách Kraj Vysočina. Do ankety bylo zasláno celkem 5 194 platných hlasů, z toho v kategorii Kulturní aktivita 2 448 hlasů a v kategorii Péče o kulturní dědictví 2 746 hlasů. Prvním třem vítězným počinům v každé kategorii bude poskytnut finanční dar ve výši 30 000 Kč za 1. místo, 20 000 Kč za 2. místo a 10 000 Kč za 3. místo.

Předání ocenění vítězům ankety se uskuteční dne 4. 6. 2018 v prostorách Zámku Kamenice nad Lipou společně s vyhlášením ankety Skutek roku. Mediálním partnerem ankety je Český rozhlas Region – Vysočina a portál PROPAMÁTKY.

Na doporučení Komise kultury, cestovního ruchu a vnějších vztahů Rady Kraje Vysočina č.1/2018, usnesení č. 03/01/2018/Kkcrvv ze dne 19. 2. 2018, navrhuje odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu udělit čestné uznání náměstkyně hejtmana pro oblast kultury, památkové péče, cestovního ruchu a mezinárodních vztahů Ing. Jany Fischerové, CSc., za významný přínos v oblasti hmotného kulturního dědictví za rok 2017 dle materiálu ZK-03-2018-48, př. 2. Čestné uznání bude předáno na slavnostním večeru u příležitosti předávání cen Zlatá jeřabina dne 4. 6. 2018. Udělení čestného uznání se osvědčuje diplomem a plaketou.

Rada Kraje Vysočina na svém zasedání dne 24. 4. 2018 usnesením č. 0715/13/2018/RK vzala na vědomí konečné výsledky ankety Zlatá jeřabina - Cena Kraje vysočina za kulturní počin roku 2017 (viz materiál ZK-03-2018-48, př. 1) a udělení čestného uznání náměstkyně hejtmana pro oblast kultury, památkové péče, cestovního ruchu a mezinárodních vztahů Ing. Jany Fischerové, CSc., za významný přínos v oblasti hmotného kulturního dědictví za rok 2017 dle materiálu ZK-03-2018-48, př. 2, schválila provedení rozpočtového opatření v rámci kapitoly Kultura, rozhodla o poskytnutí finančního daru vítězným subjektům, na základě darovacích smluv, a dále doporučila zastupitelstvu udělit Ceny Kraje Vysočina za kulturní počin roku 2017 dle materiálu ZK-03-2018-48, př. 3.

Návrh řešení

Odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu navrhuje zastupitelstvu kraje udělit Ceny Kraje Vysočina za kulturní počin roku 2017 dle materiálu ZK-03-2018-48, př. 3. Udělování cen kraje je podle § 35 odst. 2 písm. t) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, pravomocně vyhrazeno zastupitelstvu kraje, z tohoto důvodu je materiál předkládán k projednání zastupitelstvu kraje. Udělení ceny kraje se osvědčuje diplomem a plaketou.

Finanční prostředky určené na úhradu výdajů spojených se zajištěním 14. ročníku ankety Zlatá jeřabina jsou zahrnuty ve schváleném rozpočtu kraje na rok 2018.

Stanoviska rada kraje

Rada kraje materiál projednala na svém zasedání dne 24. 4. 2018 a usnesením č. 0715/13/2018/RK jej doporučila zastupitelstvu kraje ke schválení.

Odbor ekonomický

Nemá připomínky k navrhovanému rozpočtovému opatření v rámci kapitoly Kultura. Ve schváleném Rozpočtu Kraje Vysočina na rok 2018, v kapitole Kultura, § 3319 – Ostatní záležitosti kultury je počítáno s výdaji spojenými s 14. ročníkem ankety Zlatá jeřabina.

Odbor informatiky

Elektronické hlasy byly kontrolovány a jsou regulérní. Podpora byla zaevidována v systému eDotace – ID O02554.

Návrh usnesení rozhoduje

udělit Ceny Kraje Vysočina za kulturní počin roku 2017 dle materiálu ZK-03-2018-48, př. 3.

Odpovědnost Odbor ekonomický, Odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu
Termín 31. 8. 2018

Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2019 webmaster@kr-vysocina.cz