Kraj Vysočina - logo

Samospráva

ZK-03-2018-49: FOND VYSOČINY– návrh na poskytnutí dotací v rámci grantového programu „PAMÁTKOVĚ CHRÁNĚNÁ ÚZEMÍ 2018“

ZK-03-2018-49.pdf, ZK-03-2018-49pr01.pdf , ZK-03-2018-49pr02.pdf , ZK-03-2018-49pr03.pdf , ZK-03-2018-49pr04.pdf , ZK-03-2018-49pr05.pdf

Číslo materiálu 49
Číslo jednací ZK-03-2018-49
Název FOND VYSOČINY– návrh na poskytnutí dotací v rámci grantového programu „PAMÁTKOVĚ CHRÁNĚNÁ ÚZEMÍ 2018“
Zpracoval J. Panáčková
Předkládá J. Fischerová
Počet příloh 5
Popis problému

Materiál se zabývá poskytnutím dotací žadatelům v rámci grantového programu „Památkově chráněná území 2018“ na podporu obnovy nepamátkových objektů v památkově chráněných územích.

Uzávěrka GP „Památkově chráněná území 2018“ byla dne 16. 3. 2018. Bylo doručeno celkem 25 žádostí s celkovým finančním požadavkem 2 260 372 Kč s tím, že objem finančních prostředků pro grantový program byl schválen ve výši 1 600 000 Kč. Zasedání řídícího výboru se konalo dne 4. 4. 2018. Všechny projekty byly z hlediska administrativního souladu s výzvou v pořádku a byly hodnoceny členy řídícího výboru. Z nich je navrženo 18 projektů k poskytnutí dotace v požadované výši,  projekt, který měl být poměrně zkrácen nebude realizován - žadatel sníženou dotaci neakceptoval, zbývajícím 6 projektům dotace nebude poskytnuta z důvodu nedostatečné finanční alokace. Celkem byla mezi podpořené projekty rozdělena částka ve výši 1 586 262 Kč.

Návrh řešení

Odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu na základě usnesení řídícího výboru navrhuje zastupitelstvu kraje rozhodnout poskytnout dotace žadatelům uvedeným v materiálu ZK-03-2018-49, př. 1, uzavřít s žadateli veřejnoprávní smlouvy dle materiálu ZK-03-2018-49, př. 3 a neposkytnout dotace žadatelům uvedeným v materiálu ZK-03-2018-49, př. 2. V přílohách ZK-03-2018-49, př. 4 a ZK-03-2018-49, př. 5 jsou dotace, o kterých rozhodla rada kraje.

Stanoviska rada kraje

Rada kraje materiál projednala na svém zasedání dne 24. 4. 2018 a usnesením č. 0713/13/2018/RK jej doporučila zastupitelstvu kraje ke schválení.

Návrh usnesení rozhoduje
  • poskytnout dotace v rámci grantového programu „Památkově chráněná území 2018“ žadatelům uvedeným v materiálu ZK-03-2018-49, př. 1;
  • uzavřít veřejnoprávní smlouvy se žadateli dle materiálu ZK-03-2018-49, př. 3;
  • neposkytnout dotace v rámci grantového programu „Památkově chráněná území 2018“ žadatelům uvedeným v materiálu ZK-03-2018-49, př. 2.
Odpovědnost Odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu
Termín 31. 12. 2019

Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2019 webmaster@kr-vysocina.cz