Kraj Vysočina - logo

Samospráva

ZK-03-2018-50: FOND VYSOČINY – návrh na poskytnutí dotací v rámci grantového programu „CYKLODOPRAVA A CYKLOTURISTIKA 2018“

ZK-03-2018-50.pdf, ZK-03-2018-50pr01.pdf , ZK-03-2018-50pr02.pdf , ZK-03-2018-50pr03.pdf , ZK-03-2018-50pr04.pdf

Číslo materiálu 50
Číslo jednací ZK-03-2018-50
Název FOND VYSOČINY – návrh na poskytnutí dotací v rámci grantového programu „CYKLODOPRAVA A CYKLOTURISTIKA 2018“
Zpracoval P. Stejskal
Předkládá J. Fischerová
Počet příloh 4
Popis problému

Materiál se zabývá poskytnutím dotací žadatelům v rámci grantového programu „CYKLODOPRAVA A CYKLOTURISTIKA 2018“ zaměřeného ve třech podprogramech na podporu rozvoje doprovodné infrastruktury na cyklotrasách (podprogram A s alokací 400 000 Kč), podporu zpracování projektových dokumentací cyklostezek a cyklotras (podprogram B s alokací 1 000 000 Kč) a podporu údržby, oprav, rekonstrukcí a výstavby komunikací v rámci prioritně páteřní sítě cykloturistických tras a cyklostezek (podprogram C s alokací 7 000 000 Kč).

Uzávěrka grantového programu byla dne 19. 3. 2018. Bylo doručeno 26 žádostí s celkovou požadovanou podporou finančních prostředků 8 803 315 Kč, alokace celkem 8 400 000 Kč.

Zasedání řídícího výboru proběhlo dne 3. 4. 2018. Řídícím výborem byl 1 projekt vyřazen z  důvodu administrativního nesouladu. Členy řídícího výboru bylo tedy hodnoceno 25 žádostí. Z  nich bylo navrženo k poskytnutí dotace celkem 24 projektů v plné výši požadované podpory a  u 1 projektu bylo navrženo krácení požadované podpory. Řídícím výborem byly navrženy projektům dotace v úhrnné výši 7 959 602 Kč.

Návrh řešení

Odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu na základě usnesení č.  006/01/2018/ŘvGPFV2430 řídícího výboru grantového programu „CYKLODOPRAVA A  CYKLOTURISTIKA 2018“ navrhuje zastupitelstvu kraje rozhodnout poskytnout dotace v rámci tohoto programu žadatelům uvedeným v materiálu ZK-03-2018-50, př. 1, uzavřít veřejnoprávní smlouvy se žadateli dle materiálu ZK-03-2018-50, př. 3 a neposkytnout dotace žadatelům uvedeným v materiálu ZK-03-2018-50, př. 2. V příloze ZK-03-2018-50, př. 4 jsou dotace, o kterých rozhodla rada kraje.

Stanoviska rada kraje

Rada kraje materiál projednala na svém zasedání dne 30. 4. 2018 a usnesením č. 0765/14/2018/RK jej doporučila zastupitelstvu kraje ke schválení.

Návrh usnesení rozhoduje
  • poskytnout dotace v rámci grantového programu „CYKLODOPRAVA A CYKLOTURISTIKA 2018“ žadatelům uvedeným v materiálu ZK-03-2018-50, př. 1;
  • uzavřít veřejnoprávní smlouvy se žadateli dle materiálu ZK-03-2018-50, př. 3;
  • neposkytnout dotace v rámci grantového programu „CYKLODOPRAVA A  CYKLOTURISTIKA 2018“ žadatelům uvedeným v materiálu ZK-03-2018-50, př. 2.
Odpovědnost Odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu
Termín 31. 12. 2019

Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2019 webmaster@kr-vysocina.cz