Kraj Vysočina - logo

Samospráva

ZK-03-2018-51: Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Kultura – poskytnutí dotace Zoologické zahradě Jihlava, příspěvkové organizaci

ZK-03-2018-51.pdf, ZK-03-2018-51pr01.pdf , ZK-03-2018-51pr02.doc , ZK-03-2018-51pr03.pdf

Číslo materiálu 51
Číslo jednací ZK-03-2018-51
Název Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Kultura – poskytnutí dotace Zoologické zahradě Jihlava, příspěvkové organizaci
Zpracoval P. Stejskal
Předkládá J. Fischerová
Počet příloh 3
Popis problému

Jedná se o návrh na poskytnutí dotace ve výši 500 000 Kč Zoologické zahradě Jihlava, příspěvkové organizaci na akci „Cykloboxy u zoo“. Součástí materiálu je i návrh na provedení rozpočtového opatření.

Zastupitelstvo Kraje Vysočina svým usnesením č. 0463/05/2015/ZK ze dne 8. 9. 2015 rozhodlo uzavřít Memorandum o vzájemné spolupráci mezi Krajem Vysočina a Statutárním městem Jihlava, které je součástí materiálu ZK-03-2018-51, př. 3 (dále jen „Memorandum“). Předmětem Memoranda je deklarace dlouhodobé vzájemné propagace a oboustranné podpory činnosti dvou návštěvnicky atraktivních organizací se sídlem v krajském městě, kterými jsou Horácké divadlo Jihlava, příspěvková organizace zřizovaná Krajem Vysočina a Zoologická zahrada Jihlava, příspěvková organizace zřizovaná Statutárním městem Jihlava.

V souladu s uzavřeným Memorandem podala Zoologická zahrada Jihlava, příspěvková organizace žádost o poskytnutí dotace (ZK-03-2018-51, př. 1) ve výši 500 000 Kč na pořízení a  instalaci cykloboxů pro návštěvníky této turistické atraktivity. Žádost o dotaci ze dne 16.  4.  2018 byla podána se všemi zákonnými náležitostmi.

Recipročně žádá Horácké divadlo Jihlava, příspěvková organizace o poskytnutí dotace ve výši 500 000 Kč od Statutárního města Jihlava na instalaci scénického nasvícení fasády budovy divadla.

Cykloboxy jsou formou parkování kol realizovanou v podobě sestavy uzamykatelných samoobslužných boxů s vertikálním uložením kol vždy po dvou v každém z boxů. Plánována je sestava 7 boxů s celkovou kapacitou 14 jízdních kol. Zejména návštěvníkům z řad cykloturistů cestujícím tzv. „na těžko“, příp. vlastníkům drahých kol umožní cykloboxy bezpečné parkování kol a uložení jejich zavazadel. S rozvojem elektromobility je důležitá i možnost dobíjení kol, kdy několikahodinová návštěva areálu zoo umožní plné dobití během návštěvy. Předpokládaná realizace akce je žadatelem naplánována bezprostředně po podpisu smlouvy o poskytnutí dotace s ohledem na hlavní turistickou sezonu.

Návrh řešení

Odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu navrhuje zastupitelstvu kraje rozhodnout poskytnout dotaci ve výši 500 000 Kč Zoologické zahradě Jihlava, příspěvkové organizaci, se sídlem: Březinovy sady 5642/10, 586  01 Jihlava, IČO: 00404454 na pořízení a  instalaci cykloboxů dle materiálu ZK-03-2018-51, př. 2; schválit rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Kultura, § 2143 – Cestovní ruch o částku 500 000 Kč při současném snížení kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, § 6409 - Ostatní činnosti j. n., položky Nespecifikovaná rezerva o částku 500 000 Kč.

Aktivita je v souladu se Strategií rozvoje cykloturistiky a cyklodopravy v Kraji Vysočina na období 2014 – 2020, prioritní osa B: Rozvoj cyklodopravy jako integrální součásti dopravní obsluhy území, opatření B.2: Intermodalita - rozvoj služeb podporujících využití kola jako dopravního prostředku.

Realizace cykloboxů v rámci areálu Zoologické zahrady Jihlava, příspěvkové organizace přispěje ke zkvalitnění služeb pro návštěvnickou veřejnost a bude mít pozitivní dopad na rozvoj udržitelného cestovního ruchu v Kraji Vysočina.

Stanoviska rada kraje

Rada kraje materiál projednala na svém zasedání dne 30. 4. 2018 a usnesením č. 0761/14/2018/RK jej doporučila zastupitelstvu kraje ke schválení.

Odbor ekonomický

Dotace pro Zoologickou zahradu Jihlava, příspěvkovou organizaci, poskytnutá na základě uzavřeného Memoranda, je uvedena ve schváleném rozpočtu kraje na rok 2018 v „Dalších možných požadavcích OKPPCR“.

Aktuální stav kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, položka Nespecifikovaná rezerva činí 230 374 tis. Kč.


Odbor sekretariátu hejtmana souhlasí s navrženou publicitou ve Čl. 10 Smlouvy o poskytnutí dotace dle materiálu ZK-03-2018-51, př. 2.

Odbor informatiky

Podpora byla zaevidována v systému eDotace - ID O02563.

Návrh usnesení rozhoduje
  • poskytnout Zoologické zahradě Jihlava, příspěvkové organizaci, Březinovy sady 5642/10, 586 01 Jihlava, IČO: 00404454, dotaci ve výši 500 000 Kč dle materiálu ZK-03-2018-51, př. 2;
  • uzavřít veřejnoprávní smlouvu dle materiálu ZK-03-2018-51, př. 2;
schvaluje

rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Kultura, § 2143 – Cestovní ruch o  částku 500 000 Kč při současném snížení kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, § 6409 - Ostatní činnosti j. n., položky Nespecifikovaná rezerva o částku 500 000 Kč.

Odpovědnost Odbor ekonomický, Odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu
Termín 31. 12. 2018

Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2019 webmaster@kr-vysocina.cz