Kraj Vysočina - logo

Samospráva

ZK-03-2018-52: Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Kultura - dotace na podporu turistických informačních center v Kraji Vysočina

ZK-03-2018-52.pdf, ZK-03-2018-52pr01.pdf , ZK-03-2018-52pr02.pdf , ZK-03-2018-52pr03.pdf , ZK-03-2018-52pr04.pdf

Číslo materiálu 52
Číslo jednací ZK-03-2018-52
Název Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Kultura - dotace na podporu turistických informačních center v Kraji Vysočina
Zpracoval Z. Vondráková
Předkládá J. Fischerová
Počet příloh 4
Popis problému

Zastupitelstvo Kraje Vysočina usnesením č. 0566/07/2017/ZK ze dne 12. 12. 2017 schválilo aktualizaci Zásad Zastupitelstva Kraje Vysočina pro poskytování dotací na podporu turistických informačních center v Kraji Vysočina (dále jen „Zásady“).

V termínu pro přijímání žádostí o dotaci, tj. od 1. 2. 2018 do 15. 2. 2018, bylo doručeno celkem 36  žádostí s celkovým požadavkem na dotaci ve výši 2 076 185 Kč. Dotaci mohlo získat turistické informační centrum (dále jen „TIC“), které splnilo základní podmínky a v určité míře se zavázalo k plnění dalších doplňkových podmínek stanovených Zásadami. Z celkového počtu 36  žádostí je u 21 žádostí provozovatelem TIC příspěvková organizace, fyzická osoba podnikající dle živnostenského zákona nezapsaná v obchodním rejstříku nebo obchodní společnost (viz materiál ZK-03-2018-52, př. 1) a u 15 žádostí je provozovatelem TIC obec (viz materiál ZK-03-2018-52, př. 2).

Hodnocení jednotlivých žádostí provedl odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu (dále jen „OKPPCR“). Maximální výše dotace byla určena podle míry naplnění základních a doplňkových kritérií stanovených Zásadami, ke kterým se žadatel v žádosti zavázal.

V rámci Zásad je navrženo na poskytnutí dotace všech 36 žádostí. Z důvodu převisu žádostí nad alokaci finančních prostředků vymezených na tyto Zásady byla u všech žadatelů poměrně ponížena finanční částka v souladu s čl. 5 odst. (4) Zásad. Celková výše dotace činí 2 000  000  Kč. Z této částky představuje dotace pro provozovatele TIC uvedených v materiálu ZK-03-2018-52, př. 1 částku 1 166 080 Kč a u provozovatelů TIC uvedených v materiálu ZK-03-2018-52, př. 2 částku 833 920 Kč. Obsahem přílohy ZK-03-2018-52, př. 3 a ZK-03-2018-52, př. 4 jsou předloženy smlouvy navržené k podpoře.

Možnost poskytnout dotaci v režimu de minimis u relevantních příjemců dotace je doložena čestnými prohlášeními v souvislosti s nabytím účinnosti Nařízení Komise (EU) č. 1407/2013 o  použití článků 107 a 108 Smlouvy o fungování Evropské unie na podporu de minimis a je součástí relevantních smluv.

Dotace bude žadatelům poskytnuta po předložení závěrečné zprávy a ověření naplnění všech kritérií, ke kterým se v žádosti o poskytnutí dotace zavázali (nejzazší termín pro doručení závěrečné zprávy je stanoven ke dni 31. 10. 2018). Částka bude vyplacena z kapitoly Kultura v roce 2018.

Návrh řešení

OKPPCR navrhuje Zastupitelstvu Kraje Vysočina rozhodnout poskytnout dotaci provozovatelům TIC dle materiálu ZK-03-2018-52, př. 2 ve znění smluv dle materiálu ZK-03-2018-52, př. 4.

V přílohách ZK-03-2018-52, př. 1 a ZK-03-2018-52, př. 3 jsou uvedeni žadatelé, o kterých již rozhodla rada kraje.

Stanoviska rada kraje
Rada kraje materiál projednala na svém zasedání dne 30. 4. 2018 a usnesením č. 0764/14/2018/RK jej doporučila zastupitelstvu kraje ke schválení. Odbor informatiky

Dotace byla zaevidována v systému eDotace - ID ZZ02398.

Odbor ekonomický

Ve schváleném rozpočtu kraje na rok 2018, v kapitole Kultura, § 2143 je počítáno s finančními prostředky na poskytování dotací na podporu turistických informačních center v Kraji Vysočina (ÚZ 00092).

Návrh usnesení rozhoduje
  • poskytnout dotace z kapitoly Kultura, § 2143 - Cestovní ruch provozovatelům turistických informačních center dle materiálu ZK-03-2018-52, př. 2;
  • uzavřít veřejnoprávní smlouvy s provozovateli turistických informačních center dle materiálu ZK-03-2018-52, př. 4.
Odpovědnost Odbor ekonomický, Odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu
Termín 15. 5. 2018

Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2019 webmaster@kr-vysocina.cz