Kraj Vysočina - logo

Samospráva

ZK-03-2018-54: Rozhodnutí o žádostech o zařazení nových sociálních služeb a navýšených kapacit stávajících poskytovatelů sociálních služeb do Krajské sítě sociálních služeb Kraje Vysočina

ZK-03-2018-54.pdf, ZK-03-2018-54pr01.xls , ZK-03-2018-54pr02.xls

Číslo materiálu 54
Číslo jednací ZK-03-2018-54
Název Rozhodnutí o žádostech o zařazení nových sociálních služeb a navýšených kapacit stávajících poskytovatelů sociálních služeb do Krajské sítě sociálních služeb Kraje Vysočina
Zpracoval J. Bína, E. Volavková
Předkládá P. Franěk
Počet příloh 2
Popis problému

Zastupitelstvo Kraje Vysočina na svém zasedání schválilo „Zásady Zastupitelstva Kraje Vysočina pro zařazování do Krajské sítě sociálních služeb Kraje Vysočina“ (dále „Zásady“). Tento dokument stanovuje postup Kraje Vysočina při zařazování sociálních služeb do Krajské sítě sociálních služeb Kraje Vysočina stanovené v rámci procesu střednědobého plánování rozvoje sociálních služeb. Sociální služby spadají do kategorie služeb poskytovaných v obecném hospodářském zájmu. Od roku 2016 je možné tyto služby financovat z veřejných rozpočtů pouze, pokud budou držiteli pověření k poskytování služby v obecném hospodářském zájmu. Jedná se o podmínku, bez jejíhož splnění, nelze sociální službu z veřejných prostředků financovat. Zařazení sociální služby do Krajské sítě sociálních služeb Kraje Vysočina je podmínkou vydání a  platnosti pověření k poskytování služby v obecném hospodářském zájmu krajem a podmínkou pro financování sociální služby z prostředků MPSV a Kraje Vysočina. Zásady Zastupitelstva Kraje Vysočina pro zařazování do Krajské sítě sociálních služeb Kraje Vysočina stanovují, kdo podává žádost o zařazení do Krajské sítě sociálních služeb Kraje Vysočina. Činí tak poskytovatel sociální služby v případě vzniku nové sociální služby a dále poskytovatel, který chce rozšířit kapacitu své služby o více než 10 % anebo se jedná o navýšení, které v součtu s předcházejícími navýšeními v posledních třech letech překračuje 10 %.

Rada Kraje Vysočina v souladu se Zásadami Zastupitelstva Kraje Vysočina pro zařazování do Krajské sítě sociálních služeb Kraje Vysočina vyhlásila „Výzvu k podávání žádostí o zařazení do Krajské sítě sociálních služeb Kraje Vysočina“. Tento dokument kromě obsahových náležitostí žádosti stanovuje obecné kvalifikační parametry, např. oblast registrace sociální služby, zkušenosti s poskytováním sociální služby, soulad s prioritami kraje pro rozšíření Krajské sítě sociálních služeb Kraje Vysočina, bezúhonnost, ekonomickou způsobilost apod. a dále uvádí konkrétní parametry pro jednotlivé druhy sociálních služeb, které stanovují oblasti jako zajištění personálního obsazení v rozsahu odpovídajícímu kapacitě a cílové skupině služby, u pobytových sociálních služeb např. zajištění ošetřovatelské zdravotní péče, začlenění zařízení do sídelní zástavby měst a obcí, dále stanovuje minimální obytnou podlahovou plochu pokojů, zajištění podmínek pro denní pobyt a terapie, kapacitu dostupných hygienických a sociálních zařízení odpovídající počtu uživatelů a cílové skupině, stanovuje doložení bezbariérovosti prostor užívaných nebo navštěvovaných uživateli doloženou vyjádřením konzultanta NIPI bezbariérové prostředí, o. p. s. U terénních a ambulantních služeb je to např. zajištění personálního obsazení v rozsahu odpovídajícím kapacitě, provozní době a cílové skupině, dále stanovuje zajištění sociálního pracovníka, zajištění dopravy ke klientům, zajištění prostor, ve kterých je zabezpečeno zázemí pro personál v přímé péči a administrativě apod. Termín pro podání žádostí dle Výzvy k podávání žádostí o zařazení do Krajské sítě sociálních služeb Kraje Vysočina byl stanoven do 28. 2. 2018. Poté byly všechny žádosti vyhodnoceny z hlediska splnění jednotlivých náležitostí. V případě, že žádost byla neúplná nebo bylo pro její posouzení nezbytné doplnění informací, byli předkladatelé vyzváni k doplnění žádosti.

Dne 13. 4. 2018 se na svém zasedání žádostmi zabývala Komise sociální a pro oblast protidrogové politiky, která přijala níže uvedená usnesení.

Dne 23. 4. 2018 se sešla Pracovní skupina pro posuzování žádostí o zařazení do Krajské sítě sociálních služeb Kraje Vysočina, jejíž složení stanovují Zásady Zastupitelstva Kraje Vysočina pro zařazování do Krajské sítě sociálních služeb Kraje Vysočina a je jmenována Radou Kraje Vysočina, která vyhodnotila jednotlivé žádosti, posoudila je z pohledu souladu s prioritami kraje v oblasti sociálních služeb, z hlediska dostupnosti sociálních služeb. U jednotlivých žádostí o  zařazení nových sociálních služeb, případně u žádostí o rozšíření kapacit sociálních služeb, doporučila jejich zařazení do Krajské sítě sociálních služeb dle materiálu ZK-03-2018-54, př. 1 a  dále nedoporučila jejich zařazení dle materiálu ZK-03-2018-54, př. 2.

Návrh řešení

Pracovní skupina pro posuzování žádostí o zařazení do Krajské sítě sociálních služeb Kraje Vysočina, jejíž složení stanovují Zásady Zastupitelstva Kraje Vysočina pro zařazování do Krajské sítě sociálních služeb Kraje Vysočina, doporučila zařazení sociálních služeb a navýšených kapacit do Krajské sítě sociálních služeb dle materiálu ZK-03-2018-54, př. 1 a dále nedoporučila zařazení sociálních služeb a požadavků na navýšení kapacit dle materiálu ZK-03-2018-54, př. 2.

V materiálech jsou uvedeny maximální finanční dopady pro kraj, korekce navržených kapacit a podmínky zařazení do Krajské sítě sociálních služeb Kraje Vysočina, pokud byly pracovní skupinou doporučeny.

Stanoviska rada kraje

Rada kraje materiál projednala na svém zasedání dne 30. 4. 2018 a usnesením č. 0777/14/2018/RK jej doporučila zastupitelstvu kraje ke schválení.

Komise sociální a pro oblast protidrogové politiky Rady Kraje Vysočina

Usnesení 016/03/2018Kspp

schvaluje

stanoviska k žádostem o zařazení do Krajské sítě sociálních služeb Kraje Vysočina dle doplněného materiálu Kspp-03-2018-03, př. 2;

doporučuje

pracovní skupině, radě kraje a zastupitelstvu kraje schválit tuto síť.

Usnesení bylo přijato 9 hlasy (0 proti, 0 se zdrželo).

 

Usnesení 017/03/2018Kspp

schvaluje

žádost Spolku pro lůžkový hospic Mezi stromy, z. s. k zařazení do Krajské sítě sociálních služeb Kraje Vysočina.

Usnesení bylo přijato 4 hlasy (3 proti, 1 se zdržel).

Usnesení nebylo přijato

 

Usnesení 018/03/2018Kspp

doporučuje

odboru sociálních služeb akceptovat ukončení pečovatelské služby ve městě Horní Cerekev a převzetí těchto služeb Diecézní charitou Brno, Oblastní charitou Jihlava.

Usnesení bylo přijato 9 hlasy (0 proti, 0 se zdrželo).

Pracovní skupina pro posuzování žádostí o zařazení do Krajské sítě sociálních služeb Kraje Vysočina
  • doporučuje zařadit sociální služby a navýšené kapacity sociálních služeb do Krajské sítě sociálních služeb Kraje Vysočina dle materiálu RK-14-2018-27, př. 1 a nedoporučuje zařadit sociální služby a požadavky na navýšení kapacit sociálních služeb do Krajské sítě sociálních služeb Kraje Vysočina dle materiálu RK-14-2018-27, př. 2
  • schválit pro financování sociálních služeb a navýšených kapacit sociálních služeb dle materiálu RK-14-2018-27, př. 1 ve stejném rozsahu jako u ostatních služeb téhož druhu podmínku zvýšení souhrnné dotace MPSV;
  • vyhradit si právo v případě nedostatečné souhrnné dotace MPSV financovat sociální služby a navýšené kapacity sociálních služeb dle materiálu RK-14-2018-27, př. 1 ve snížené míře.
Návrh usnesení rozhoduje

o zařazení sociálních služeb a navýšených kapacit sociálních služeb do Krajské sítě sociálních služeb Kraje Vysočina dle materiálu ZK-03-2018-54, př. 1;

schvaluje

pro financování sociálních služeb a navýšených kapacit sociálních služeb dle materiálu ZK-03-2018-54, př. 1 ve stejném rozsahu jako u ostatních služeb téhož druhu podmínku zvýšení souhrnné dotace MPSV;

vyhrazuje si

si právo v případě nedostatečné souhrnné dotace MPSV financovat sociální služby a navýšené kapacity sociálních služeb dle materiálu ZK-03-2018-54, př. 1 ve snížené míře;

rozhoduje

o nezařazení sociálních služeb a požadavků na navýšení kapacit sociálních služeb do Krajské sítě sociálních služeb Kraje Vysočina dle materiálu ZK-03-2018-54, př. 2;

schvaluje

stanoviska k jednotlivým žádostem, stanovené kapacity a podmínky zařazení dle materiálů ZK-03-2018-54, př. 1 a ZK-03-2018-54, př. 2 jako závazné pro aktualizaci Krajské sítě sociálních služeb Kraje Vysočina;

ukládá

odboru sociálních věcí aktualizaci přílohy č. 1 – Krajská síť sociálních služeb v Kraji Vysočina Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb Kraje Vysočina na roky 2016 – 2018 dle materiálu ZK-03-2018-54, př. 1.

Odpovědnost rada kraje (15. 5. 2018), Odbor sociálních věcí (31. 12. 2018)
Termín 31. 12. 2018

Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2019 webmaster@kr-vysocina.cz