Kraj Vysočina - logo

Samospráva

ZK-03-2018-55: Dodatek č. I ke smlouvě o poskytnutí dotace pro INTEGRAČNÍ CENTRUM SASOV z. ú. z projektu „Podpora vybraných sociálních služeb na území Kraje Vysočina – individuální projekt V“

ZK-03-2018-55.pdf, ZK-03-2018-55pr01.doc

Číslo materiálu 55
Číslo jednací ZK-03-2018-55
Název Dodatek č. I ke smlouvě o poskytnutí dotace pro INTEGRAČNÍ CENTRUM SASOV z. ú. z projektu „Podpora vybraných sociálních služeb na území Kraje Vysočina – individuální projekt V“
Zpracoval P. Pojerová
Předkládá P. Franěk
Počet příloh 1
Popis problému

V červnu roku 2017 proběhla aktualizace výzvy č. 005 OPZ, kdy Kraji Vysočina byla přidělena dílčí alokace ve výši 40 mil. Kč. Odbor sociálních věcí vypracoval projektový záměr na financování rozšíření kapacit sociálních služeb v Kraji Vysočina. O projektovém záměru - Podpora vybraných sociálních služeb na území Kraje Vysočina individuální projekt V. bylo hlasováno per rollam na Platformě č. 2 pro projednání projektových záměrů projektů přímého přidělení předkládaných v rámci výzev č. 3_15_005 a 3_15_006 - Projekty krajů/hl.m.Prahy - Podpora vybraných sociálních služeb v návaznosti na střednědobé plány rozvoje sociálních služeb (dále jen Platforma č. 2) dne 11. 8. 2017 a platforma souhlasila s rozpracováním projektového záměru do formátu plné žádosti o podporu. Usnesením č. 1695/30/2017/RK rada kraje uložila odboru sociálních věcí předmětný projekt podat a odbor sociálních věcí jeho podání na počátku října zajistil. Dne 5. 1. 2018 byl projekt schválen.

V rámci projektu jsou financovány dvě sociální služby, které mají inovativní charakter, znamenají rozšíření sítě sociálních služeb v Kraji Vysočina. Předmětem projektu je podpora služby sociální rehabilitace (v terénní a ambulantní formě) v rámci sociálního začleňování osob s poruchou autistického spektra IC Sasov z.ú. a podpora rozšířené kapacity azylového domu pro rodiče s dětmi a ženy v Třebíči. Nová kapacita sociální rehabilitace bude zařazena do Krajské sítě sociálních služeb Kraje Vysočina po dobu realizace projektu za účelem ověření nového způsobu práce s osobami s PAS. O dalším ponechání v síti bude rozhodnuto v roce 2021.

Sociální služba sociální rehabilitace Integrační centrum Sasov z.ú. žádala o změnu registrace z důvodu rozšíření o novou formu poskytování služby v terénní formě. Financování mělo být zahájeno od 1. 3. 2018, ale žádost o změnu registrace byla podána 28.  2.  2018. Potřebné doklady k této změně byly dokládány postupně, žádosti bylo vyhověno a  rozhodnutí nabylo právní moci k 15. 3. 2018. K tomuto datu se posunuje začátek poskytování dotace.  Celková výše dotace se krátí o částku 302 302,-- Kč, což odpovídá ½ měsíční dotace.

Návrh řešení

Odbor sociálních věcí navrhuje schválit dodatek dle materiálu ZK-03-2018-55, př. 1, z důvodu změny termínu zahájení financování služby.

Stanoviska rada kraje

Rada kraje materiál projednala na svém zasedání dne 30. 4. 2018 a usnesením č. 0776/14/2018/RK jej doporučila zastupitelstvu kraje ke schválení.

Odbor ekonomický

Ekonomický odbor nemá připomínky k návrhu usnesení.

Návrh usnesení schvaluje

Dodatek č. I ke smlouvě o poskytnutí dotace (vyrovnávací platby) dle materiálu ZK-03-2018-55, př. 1.

Odpovědnost rada kraje (15. 5. 2018), Odbor ekonomický (31. 12. 2018), Odbor sociálních věcí (31. 12. 2018)
Termín 31. 12. 2018

Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2019 webmaster@kr-vysocina.cz