Kraj Vysočina - logo

Samospráva

ZK-03-2018-56: Renominace zástupce Kraje Vysočina do Regionální stálé konference pro území Kraje Vysočina

ZK-03-2018-56.pdf, ZK-03-2018-56pr01.doc , ZK-03-2018-56pr02.pdf

Číslo materiálu 56
Číslo jednací ZK-03-2018-56
Název Renominace zástupce Kraje Vysočina do Regionální stálé konference pro území Kraje Vysočina
Zpracoval L. Matoušková
Předkládá P. Pacal
Počet příloh 2
Popis problému

Jedná se o renominaci zástupce Kraje Vysočina do Regionální stálé konference pro území Kraje Vysočina (dále jen „RSK“).

RSK je dobrovolným uskupením klíčových územních partnerů v oblasti místního a regionálního rozvoje. Klíčovým úkolem RSK je příprava tzv. Regionálního akčního plánu, který by se na základě mapování absorpční kapacity měl stát výchozím strategickým dokumentem pro zdůvodnění požadavků z regionů na zacílení konkrétních výzev v rámci územní dimenze jednotlivých operačních programů, a to z hlediska jejich tematického zaměření, finančního objemu i časového harmonogramu.

RSK předsedá hejtman kraje a její činnost se řídí Statutem RSK a Jednacím řádem RSK, vypracovanými pod vedením MMR ČR jednotně pro všechny RSK. Po administrativní, organizační a koordinační stránce zajišťuje chod RSK sekretariát RSK – Odbor regionálního rozvoje Krajského úřadu Kraje Vysočina a náklady související s touto agendou jsou hrazeny z Operačního programu Technická pomoc 2014 - 2020.

Aktuální složení RSK (seznam členů a jejich náhradníků) je uveden v materiálu ZK-03-2018-56, př. 1.

Zastupitelstvo Kraje Vysočina na svém jednání dne 7. 2. 2017 usnesením č. 0057/01/2017/ZK nominovalo do RSK:

 • Ing. Vladimíra Novotného náhradníkem MUDr. Jiřího Běhounka;
 • Ing. Miroslava Houšku členem Regionální stále konference pro území Kraje Vysočina, Ing. Tomáše Kučeru jeho náhradníkem;
 • Ing. Josefa Pavlíka členem Regionální stále konference pro území Kraje Vysočina, Mgr. Pavla Fraňka jeho náhradníkem;
 • Josefa Číže členem Regionální stále konference pro území Kraje Vysočina, Milana Plodíka jeho náhradníkem;
 • RNDr. Miloše Vystrčila členem Regionální stále konference pro území Kraje Vysočina, Ing. Jaroslava Vymazala jeho náhradníkem;
 • Mgr. Pavla Pacala zástupcem Strategie inteligentní specializace, Mgr. Romana Fabeše jeho náhradníkem.

(„Zastupitelstvo kraje

ruší

nominaci Ing. Libora Joukla, Josefa Číže, Ing. Miroslava Houšky, RNDr. Miloše Vystrčila jako členů Regionální stále konference pro území Kraje Vysočina za Kraj Vysočina, ruší nominaci Ing. Vladimíra Novotného, Mgr. et Bc. Petra Krčála, Milana Plodíka, Ing. Tomáše Kučery, PaedDr. Ladislava Jirků jako náhradníků členů Regionální stále konference pro území Kraje Vysočina za Kraj Vysočina, ruší nominaci Ing. Bc. Martina Hyského jako zástupce Strategie inteligentní specializace a Ing. Marie Černé jako jeho náhradnice;
nominuje
za Kraj Vysočina:

 • Ing. Vladimíra Novotného náhradníkem MUDr. Jiřího Běhounka;
 • Ing. Miroslava Houšku členem Regionální stálé konference pro území Kraje Vysočina, Ing. Tomáše Kučeru jeho náhradníkem;
 • Ing. Josefa Pavlíka členem Regionální stálé konference pro území Kraje Vysočina, Mgr. Pavla Fraňka jeho náhradníkem;
 • Josefa Číže členem Regionální stálé konference pro území Kraje Vysočina, Milana Plodíka jeho náhradníkem;
 • RNDr. Miloše Vystrčila členem Regionální stálé konference pro území Kraje Vysočina, Ing. Jaroslava Vymazala jeho náhradníkem;
 • Mgr. Pavla Pacala zástupcem Strategie inteligentní specializace, Mgr. Romana Fabeše jeho náhradníkem.“)

Dne 27. 3. 2018 bylo předsedovi RSK, hejtmanovi Kraje Vysočina MUDr. Jiřímu Běhounkovi doručeno písemné oznámení člena RSK Ing. Josefa Pavlíka, že k uvedenému dni rezignuje na svoji funkci v RSK. Text oznámení je obsahem materiálu ZK-03-2018-56, př. 2.

Návrh řešení

Odbor regionálního rozvoje Krajského úřadu Kraje Vysočina navrhuje Zastupitelstvu Kraje Vysočina zrušit nominaci Ing. Josefa Pavlíka jako člena Regionální stále konference pro území Kraje Vysočina za Kraj Vysočina a nominovat za Kraj Vysočina Ing. Martina Kuklu členem Regionální stále konference pro území Kraje Vysočina.

Nominace Mgr. Pavla Fraňka jako náhradníka tohoto člena a nominace ostatních členů a jejich náhradníků za Kraj Vysočina zůstávají beze změny.

Stanoviska rada kraje

Rada kraje materiál projednala na svém zasedání dne 17. 4. 2018 a usnesením č. 0688/12/2018/RK jej doporučila zastupitelstvu kraje ke schválení.

Návrh usnesení ruší

nominaci Ing. Josefa Pavlíka jako člena Regionální stále konference pro území Kraje Vysočina za Kraj Vysočina;

nominuje

za Kraj Vysočina Ing. Martina Kuklu členem Regionální stále konference pro území Kraje Vysočina.

Odpovědnost rada kraje, Odbor regionálního rozvoje
Termín 15. 5. 2018

Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2019 webmaster@kr-vysocina.cz