Kraj Vysočina - logo

Samospráva

ZK-03-2018-58: FOND VYSOČINY - návrh na poskytnutí dotací v rámci grantového programu „NAŠE ŠKOLA 2018“

ZK-03-2018-58.pdf, ZK-03-2018-58pr01.pdf , ZK-03-2018-58pr02.pdf , ZK-03-2018-58pr03.pdf , ZK-03-2018-58pr04.pdf , ZK-03-2018-58pr05.pdf

Číslo materiálu 58
Číslo jednací ZK-03-2018-58
Název FOND VYSOČINY - návrh na poskytnutí dotací v rámci grantového programu „NAŠE ŠKOLA 2018“
Zpracoval L. Hrůza
Předkládá P. Pacal
Počet příloh 5
Popis problému

Jedná se o rozhodnutí o poskytnutí dotací žadatelům v rámci grantového programu „Naše škola 2018“ (dále jen program). Tento program je určen k podpoře realizace projektů řešících opravy, rekonstrukce, modernizace a dovybavení budov stávajících základních škol tak, aby jejich stav odpovídal hygienickým, bezpečnostním a prostorovým podmínkám v souvislosti s aktuálním demografickým vývojem v oblasti počtu dětí školního věku.

Maximální dotace činí 120 000 Kč na jeden projekt. Uzávěrka programu byla dne 23. 3. 2018. Bylo doručeno celkem 47 žádostí s celkovým finančním požadavkem 4 692 284 Kč. Schválená finanční alokace programu činí 4 000 000 Kč. Zasedání řídícího výboru programu se konalo dne 11. 4. 2018. Z důvodu administrativního nesouladu s Výzvou programu bylo z hodnocení vyřazeno 9 žádostí. Zbývajících 38 žádostí s celkovým finančním požadavkem 3 884 587 postoupilo do bodového hodnocení. Výsledkem bodového hodnocení žádostí je 38 žádostí navržených k podpoře v požadované výši. Zůstatek finanční alokace programu činí 115 413 Kč.

Rada Kraje Vysočina na svém zasedání dne 30. 4. 2018 rozhodla usnesením č. 0817/14/2018/RK poskytnout dotace žadatelům uvedeným v materiálu ZK-03-2018-58, př. 1, a neposkytnout dotace žadatelům uvedeným v materiálu ZK-03-2018-58, př. 2.

Návrh řešení

Odbor regionálního rozvoje Krajského úřadu Kraje Vysočina (dále jen „ORR“) na základě usnesení řídícího výboru programu č. 002/01/2018/ŘvGP2436 navrhuje Zastupitelstvu Kraje Vysočina rozhodnout poskytnout dotace žadatelům uvedeným v materiálu ZK-03-2018-58, př. 3, rozhodnout uzavřít veřejnoprávní smlouvu se žadateli o dotaci dle materiálu ZK-03-2018-58, př. 4 a rozhodnout neposkytnout dotace žadatelům uvedeným v materiálu ZK-03-2018-58, př. 5.

Dle ustanovení § 36 odst. 1 písm. d) zákona 129/2000 Sb., o krajích, ve znění pozdějších předpisů je zastupitelstvu kraje vyhrazeno rozhodování o poskytování dotací obcím z rozpočtu kraje a kontrola jejich využití.

Stanoviska rada kraje

Rada kraje materiál projednala na svém zasedání dne 30. 4. 2018 a usnesením č. 0817/14/2018/RK jej doporučila zastupitelstvu kraje ke schválení.

Návrh usnesení rozhoduje
Odpovědnost rada kraje (15. 5. 2018), Odbor regionálního rozvoje (31. 12. 2019)
Termín 31. 12. 2019

Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2019 webmaster@kr-vysocina.cz