Kraj Vysočina - logo

Samospráva

ZK-03-2018-61: FOND VYSOČINY: „EKOLOGICKÁ VÝCHOVA 2018“ – rozhodnutí o poskytnutí dotace

ZK-03-2018-61.pdf, ZK-03-2018-61pr01.pdf , ZK-03-2018-61pr02.pdf , ZK-03-2018-61pr03.pdf , ZK-03-2018-61pr04.pdf

Číslo materiálu 61
Číslo jednací ZK-03-2018-61
Název FOND VYSOČINY: „EKOLOGICKÁ VÝCHOVA 2018“ – rozhodnutí o poskytnutí dotace
Zpracoval E. Navrátilová, E. Horná
Předkládá M. Hyský
Počet příloh 4
Popis problému

Zastupitelstvo kraje na svém zasedání č. 1/2018 dne 6. února 2018 usnesením č. 0259/01/2018/ZK vyhlásilo grantový program na podporu environmentální výchovy, vzdělávání a osvěty (EVVO) v oblastech předcházení vzniku odpadů, změny klimatu, přírodní a školní zahrady, lesní pedagogika s názvem Ekologická výchova 2018.

Celková alokace grantového programu činila 1 000 000 Kč. Do tohoto grantového programu bylo podáno 29 žádostí, celková požadovaná výše dotace činila 1 033 933 Kč.  Řídícím výborem (ŘV) bylo navrženo 6 žádostí na vyřazení z důvodu formálního nesouladu. Členové ŘV z důvodu podvisu u 23 posuzovaných žádostí zhodnotili pouze základní kritéria a navrhli všechny k poskytnutí dotace v plné výši v celkové částce 812 753 Kč.

Návrh řešení

Rada kraje doporučuje zastupitelstvu kraje rozhodnout poskytnout dotaci subjektům na projekt a ve výši dle materiálu ZK-03-2018-61, př. 1 a uzavřít smlouvy o poskytnutí dotace dle materiálu ZK-03-2018-61, př. 2. Na vědomí předkládáme v ZK-03-2018-61, př. 3 podpořené a v ZK-03-2018-61, př. 4 nepodpořené projekty radou kraje. Poskytnutí dotace podpoří naplňování cílů Krajské koncepce EVVO pro období 2018 – 2025.

Stanoviska rada kraje

Rada kraje materiál projednala na svém zasedání dne 24. 4. 2018 a usnesením č.0750/13/2018/RK jej doporučila zastupitelstvu kraje ke schválení.

Návrh usnesení rozhoduje
bere na vědomí
Odpovědnost rada kraje (15. 5. 2018), Odbor životního prostředí a zemědělství (31. 7. 2018)
Termín 31. 7. 2018

Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2019 webmaster@kr-vysocina.cz