Kraj Vysočina - logo

Samospráva

ZK-03-2018-62: FOND VYSOČINY – grantový program Čistá voda 2018 – návrh na poskytnutí dotací

ZK-03-2018-62.pdf, ZK-03-2018-62pr01.pdf , ZK-03-2018-62pr02.pdf , ZK-03-2018-62pr03.pdf

Číslo materiálu 62
Číslo jednací ZK-03-2018-62
Název FOND VYSOČINY – grantový program Čistá voda 2018 – návrh na poskytnutí dotací
Zpracoval R. Zvolánek
Předkládá M. Hyský
Počet příloh 3
Popis problému

Zastupitelstvo kraje dne 6. 2. 2018 usnesením č. 0258/01/2018/ZK vyhlásilo v souladu se Statutem účelového Fondu Vysočiny grantový program Čistá voda 2018, který je určen na podporu zpracování studií nebo projektových dokumentací v oblasti zásobování pitnou vodou (podprogram A), odvádění a čištění odpadních vod (podprogram B) a ochrany před povodněmi nebo suchem (podprogram C). Celkový objem finančních prostředků v grantovém programu Čistá voda 2018 je 7 000 000 Kč. V termínu příjmu žádostí 12. 3. - 26. 3. 2018 bylo doručeno celkem 73 žádostí obcí a jednoho svazku obcí s celkovými finančními požadavky 8 830 993 Kč. Řídící výbor grantového programu Čistá voda 2018 zasedal dne 16. 4. 2018. Z důvodu administrativního nesouladu s výzvou programu bylo z dalšího hodnocení vyřazeno 20 žádostí. Řídící výbor hodnotil zbývajících 53 žádostí, z nichž doporučil rozhodnout poskytnout dotace 46 žádostem s celkovou výší dotace 6 951 746 Kč. Zůstatek finanční alokace programu tedy je 48 254 Kč.

Návrh řešení

Odbor životního prostředí a zemědělství Krajského úřadu Kraje Vysočina předkládá návrh řídícího výboru rozhodnout poskytnout dotace v rámci grantového programu Čistá voda 2018 žadatelům na projekt a ve výši podle přílohy č. 1 tohoto materiálu a rozhodnout neposkytnout dotace v rámci grantového programu Čistá voda 2018 žadatelům na projekt a ve výši podle přílohy č. 2 tohoto materiálu. Dotace budou poskytnuty podle smluv, které jsou přílohou č. 3 tohoto materiálu.

Stanoviska rada kraje

Rada kraje materiál projednala na svém zasedání dne 30. 4. 2018 a usnesením č. 0821/14/2018/RK jej doporučila zastupitelstvu kraje ke schválení.

Návrh usnesení rozhoduje
  • poskytnout dotace v rámci grantového programu Čistá voda 2018 žadatelům, na projekt a ve výši dle materiálu ZK-03-2018-62, př. 1;
  • neposkytnout dotace v rámci grantového programu Čistá voda 2018 žadatelům, na projekt a ve výši dle materiálu ZK-03-2018-62, př. 2;
  • uzavřít veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace dle materiálu ZK-03-2018-62, př. 3.
Odpovědnost Odbor životního prostředí a zemědělství
Termín 30. 6. 2018

Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2019 webmaster@kr-vysocina.cz