Kraj Vysočina - logo

Samospráva

ZK-03-2018-63: Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - poskytnutí dotace na pořizování a opravy učebních pomůcek základních uměleckých škol

ZK-03-2018-63.pdf, ZK-03-2018-63pr01.pdf , ZK-03-2018-63pr02.xls , ZK-03-2018-63pr03.xls , ZK-03-2018-63pr04.xls , ZK-03-2018-63pr05.pdf

Číslo materiálu 63
Číslo jednací ZK-03-2018-63
Název Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - poskytnutí dotace na pořizování a opravy učebních pomůcek základních uměleckých škol
Zpracoval Z. Hloušková, H. Koudelová
Předkládá J. Fialová
Počet příloh 5
Popis problému

Materiál se týká rozdělení systémové dotace 1 000 000 Kč na pořizování a opravy učebních pomůcek základních uměleckých škol dle „Zásad Zastupitelstva Kraje Vysočina pro poskytování systémové dotace na pořizování a opravy učebních pomůcek základních uměleckých škol“ č. 22/17 (dále také „Zásady“) schválené Zastupitelstvem Kraje Vysočina dne 12. 12. 2017 usnesením č. 0589/07/2017/ZK, uvedené v materiálu ZK-03-2018-63, př. 1.

Dle Zásad bylo do 31. 1. 2018 předloženo 22 žádostí od 17 základních uměleckých škol (dále jen „ZUŠ“). Přehled zaslaných žádostí ZUŠ je zpracován v materiálu ZK-03-2018-63, př. 2. Komise (jmenovaná radou kraje usnesením č. 0174/04/2018/RK ze dne 30. 1. 2018) posoudila zaslané žádosti o dotaci na základě kritérií uvedených v Zásadách a navrhla poskytnutí dotací základním uměleckým školám uvedeným v materiálu ZK-03-2018-63, př. 4, tabulka 4a, 4b v celkové výši 986 500 Kč. Přehled neposkytnutých dotací je uveden v materiálu ZK-03-2018-63, př. 4, tabulka 4c, 4d. Přehled hodnocení jednotlivých žádostí je uveden v materiálu ZK-03-2018-63, př. 3.

Ve schváleném rozpočtu Kraje Vysočina na rok 2018 je v kapitole Školství, mládeže a sportu na poskytování systémové dotace na pořizování a opravy učebních pomůcek základních uměleckých škol všech zřizovatelů počítáno s částkou 1 000 000 Kč.

Návrh řešení

Rada kraje dne 3. 4. 2018 usnesením č. 0616/11/2018/RK rozhodla poskytnout dotaci do 200 000 organizacím vykonávajícím činnost základní umělecké školy z kapitoly Školství, mládeže a sportu, § 3231 – Základní umělecké školy v celkové výši 686 500 Kč na pořizování a opravy učebních pomůcek základních uměleckých škol včetně uzavření veřejnoprávním smluv o jejich poskytnutí a dále rozhodla neposkytnout dotaci organizacím vykonávajícím činnost základní umělecké školy z kapitoly Školství, mládeže a sportu, § 3231 – Základní umělecké školy v celkové výši 388 100 Kč.

Podle § 59 odst. 2 písm. a) a § 36 písm. c) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, rozhoduje zastupitelstvo kraje o poskytování dotací a návratných finančních výpomocí nad 200 000 Kč v jednotlivém případě fyzickým nebo právnickým osobám v kalendářním roce a uzavření veřejnoprávních smluv o jejich poskytnutí, nejedná-li se o účelové dotace z prostředků státního rozpočtu. Rada kraje navrhuje zastupitelstvu poskytnout dotaci organizaci vykonávající činnost základní umělecké školy z kapitoly Školství, mládeže a sportu, § 3231 – Základní umělecké školy v celkové výši 300 000 Kč na pořizování a opravy učebních pomůcek základních uměleckých škol dle materiálu ZK-03-2018-63, př. 4, tabulka 4b a uzavřít veřejnoprávní smlouvu dle materiálu ZK-03-2018-63, př. 5.

Stanoviska rada kraje

Rada kraje materiál projednala na svém zasedání dne 3. 4. 2018 a usnesením č. 0616/11/2018/RK jej doporučila zastupitelstvu kraje ke schválení.

Odbor ekonomický

Ve schváleném rozpočtu kraje, v kapitole Školství, mládeže a sportu, § 3231 byly schváleny finanční prostředky ve výši 1 000 000 Kč Základním uměleckým školám - systémová dotace na pořízení a opravy učebních pomůcek ZUŠ (UZ 00306).

Odbor informatiky

Podpora byla zaevidována v systému eDotace - ID ZZ02390.

Návrh usnesení rozhoduje
  • poskytnout dotaci organizaci vykonávající činnost základní umělecké školy z kapitoly Školství, mládeže a sportu, § 3231 – Základní umělecké školy v celkové výši 300 000 Kč na pořizování a opravy učebních pomůcek základních uměleckých škol dle materiálu ZK-03-2018-63, př. 4, tabulka 4b;
  • uzavřít veřejnoprávní smlouvu dle materiálu ZK-03-2018-63, př. 5;
  • neposkytnout dotaci organizaci vykonávající činnost základní umělecké školy z kapitoly Školství, mládeže a sportu, § 3231 – Základní umělecké školy v celkové výši 230 400 Kč na pořizování a opravy učebních pomůcek základních uměleckých škol dle materiálu ZK-03-2018-63, př. 4, tabulka 4d.
Odpovědnost Odbor školství, mládeže a sportu
Termín 31. 12. 2018

Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2019 webmaster@kr-vysocina.cz