Kraj Vysočina - logo

Samospráva

ZK-03-2018-64: Dotace na rozvojový program Podpora vzdělávání cizinců ve školách - modul A

ZK-03-2018-64.pdf, ZK-03-2018-64pr01.xls

Číslo materiálu 64
Číslo jednací ZK-03-2018-64
Název Dotace na rozvojový program Podpora vzdělávání cizinců ve školách - modul A
Zpracoval L. Kolčavová, A. Vlachová
Předkládá J. Fialová
Počet příloh 1
Popis problému

Materiál řeší přijetí účelových prostředků z Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT) na realizaci rozvojového programu Podpora vzdělávání cizinců ve školách - modul A) Bezplatná výuka přizpůsobená potřebám dětí a žáků – cizinců z třetích zemí v roce 2018 a jejich zprostředkování právnickým osobám vykonávajícím činnost škol.

Finanční prostředky tohoto rozvojového programu jsou určeny na částečnou úhradu, popř. krytí zvýšených nákladů vyplývajících z pracovněprávních vztahů souvisejících s poskytováním povinného předškolního a základního vzdělávání, zahrnující výuku českého jazyka přizpůsobenou potřebám dětí a žáků – cizinců z třetích zemí, která usnadní a umožní jejich rychlejší integraci do naší společnosti, poznání našich legislativních a společenských zákonitostí, zabezpečí rozvoj jejich komunikativních schopností v českém jazyce a zajistí překonání sociokulturních bariér; dále na částečnou úhradu, popř. krytí zvýšených nákladů na poskytování doučování – individuální práci pedagoga s těmito žáky nad rámec běžné výuky v případech individuálních vzdělávacích potřeb těchto žáků v souvislosti s jejich odlišným dosavadním vzděláváním či kulturními odlišnostmi a na zvýšené výdaje na školní potřeby, učebnice a učební pomůcky, na další vzdělávání pedagogických pracovníků a na činnosti, které přímo souvisejí s poskytováním dané bezplatné přípravy k začlenění do povinného předškolního a základního vzdělávání.

O dotaci mohly požádat prostřednictvím krajského úřadu právnické osoby vykonávající činnost základní školy nebo mateřské školy zapsané ve školském rejstříku. MŠMT souhrnnou žádost vyhodnotilo a Rozhodnutím č. 3724-10/2018-1 byly kraji na zvláštní účet pro školství poskytnuty finanční prostředky na rok 2018 v celkové výši 141 280 Kč účelově určené pro právnické osoby uvedené v materiálu ZK-03-2018-64, př. 1.

Návrh řešení

Finanční prostředky poskytnuté ze státního rozpočtu dle § 163 odst. 1 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění, krajský úřad v přenesené působnosti přiděluje právnickým osobám vykonávajícím činnost škol a školských zařízení a o přidělení finančních prostředků následně informuje zastupitelstvo kraje.

Zastupitelstvu kraje je navrhováno vzít na vědomí přidělení účelových prostředků na realizaci rozvojového programu Podpora vzdělávání cizinců ve školách - modul A) Bezplatná výuka přizpůsobená potřebám dětí a žáků - cizinců z třetích zemí v roce 2018 právnickým osobám vykonávajícím činnost škol a školských zařízení dle materiálu ZK-03-2018-64, př. 1.

Stanoviska rada kraje

Rada kraje materiál projednala na svém zasedání dne 20. 3. 2018 a usnesením č. 0524/10/2018/RK jej doporučila zastupitelstvu kraje ke schválení.

Návrh usnesení bere na vědomí

přidělení účelových prostředků na realizaci rozvojového programu Podpora vzdělávání cizinců ve školách - modul A) Bezplatná výuka přizpůsobená potřebám dětí a žáků - cizinců z třetích zemí v roce 2018 právnickým osobám vykonávajícím činnost škol a školských zařízení dle materiálu ZK-03-2018-64, př. 1.

Odpovědnost Odbor školství, mládeže a sportu
Termín 15. 5. 2018

Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2019 webmaster@kr-vysocina.cz