Kraj Vysočina - logo

Samospráva

ZK-03-2018-65: Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu – poskytnutí dotace na pořádání a účast Mezinárodní sportovní školy 2018

ZK-03-2018-65.pdf, ZK-03-2018-65pr01.pdf

Číslo materiálu 65
Číslo jednací ZK-03-2018-65
Název Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu – poskytnutí dotace na pořádání a účast Mezinárodní sportovní školy 2018
Zpracoval M. Kastner
Předkládá J. Fialová
Počet příloh 1
Popis problému

Materiál řeší žádost o poskytnutí dotace na nový ročník Mezinárodní sportovní školy 2018. International sports school je projekt, který navazuje na IIHS (mezinárodní hokejovou školu) pravidelně již od roku 2015 a dále rozvíjí potenciál konfrontace dvou sportovně vyspělých zemí a  snaží se povýšit výchovu talentů na mezinárodní úroveň. Kraj Vysočina a její finský partner prozatím spolupracují ve dvou kolektivních sportech, a to ledním hokeji a florbalu.

Letošní ročník se vzhledem k plánované opravě střechy HZS v roce 2019 nebude celý konat ve Finsku, jak bylo původně plánováno, ale hokejisté obrátí pořadatelství. U hokeje došlo u obou stran ke shodě, protože se ISS účastní vždy pouze jeden ročník. Problém nastal u florbalu, který používá dvou ročníkový systém. Došlo by k tomu, že stejní hráči florbalu by se dva roky po sobě setkali na stejném místě. Z tohoto důvodu bylo účastníky rozhodnuto, že se ISS pro rok 2018 pořadatelsky rozdělí. Hokej, tedy nejpočetnější skupina bude v Kraji Vysočina a florbal bude cestovat do finského Tampere. V roce 2019 se oba sporty v rámci ISS opět společně uskuteční v  jediném regionu.

Všichni mladí účastníci jsou odborně nominováni z celého území Kraje Vysočina s tím, že kromě zájmu mladých hráčů je rozhodujícím faktorem především sportovní výkonnost. Při výběru hráčů značně napomáhají zkušenosti z práce fungujících Krajských center talentované mládeže ledního hokeje a florbalu. ISS proběhne v obou lokalitách v termínu 19. 7. 2018 až 5. 8. 2018. Nezanedbatelnou pozitivní součástí sportovního projektu jsou i vedlejší efekty – komunikace účastníků v cizím jazyce (angličtina), rozvoj komunikačních dovedností obecně, příležitost ke vzájemnému poznávání mladých lidí z různých kulturně-společenských podmínek, výměna zkušeností mezi trenéry, rozhodčími, rodiči a příležitost pro rozvoj turistického ruchu.

Návrh řešení

Odbor školství, mládeže a sportu předložil radě kraje, aby doporučila zastupitelstvu kraje rozhodnout poskytnout společnosti PRO – HOCKEY Cz., s.r.o., se sídlem Českomoravská 2420/15, Libeň, 190 00 Praha 9, IČO: 25062689, finanční dotaci ve výši 450 000 Kč na pořádání Mezinárodní sportovní školy (ISS 2018). Ve schváleném rozpočtu kraje na rok 2018, v kapitole Školství, mládeže a sportu, § 3419 je na podporu Mezinárodní sportovní školy (ÚZ 00325) uvažována částka 450 000 Kč.

Dle § 36 odst. 1 písm. c) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, rozhoduje zastupitelstvo kraje o poskytování dotací nad 200 000 Kč v jednotlivém případě právnickým a fyzickým osobám v kalendářním roce a uzavření veřejnoprávních smluv o  jejich poskytnutí.

Stanoviska rada kraje

Rada kraje materiál projednala na svém zasedání dne 17. 4. 2018 a usnesením č. 0684/12/2018/RK jej doporučila zastupitelstvu kraje ke schválení.

Odbor ekonomický

Ve schváleném rozpočtu kraje na rok 2018, v kapitole Školství, mládeže a sportu, § 3419 je na podporu Mezinárodní sportovní školy uvažována částka 450 tis. Kč.   

Odbor informatiky

Dotace byla zaevidována v systému eDotace – ID O02551.0001.

Návrh usnesení rozhoduje
  • poskytnout dotaci z kapitoly Školství, mládeže a sportu, § 3419 – Ostatní tělovýchovná činnost ve výši 450 000 Kč společnosti PRO – HOCKEY Cz., s.r.o., se sídlem Českomoravská 2420/15, Libeň, 190 00 Praha 9, IČO: 25062689;
  • uzavřít veřejnoprávní smlouvu dle materiálu ZK-03-2018-65, př. 1.
Odpovědnost rada kraje (15. 5. 2018), Odbor ekonomický (30. 9. 2018), Odbor školství, mládeže a sportu (30. 9. 2018)
Termín 30. 9. 2018

Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2019 webmaster@kr-vysocina.cz