Kraj Vysočina - logo

Samospráva

ZK-03-2018-66: Poskytnutí dotace na projekt Výchova talentované mládeže v ledním hokeji – VTM 2018 Kraj Vysočina

ZK-03-2018-66.pdf, ZK-03-2018-66pr01.pdf

Číslo materiálu 66
Číslo jednací ZK-03-2018-66
Název Poskytnutí dotace na projekt Výchova talentované mládeže v ledním hokeji – VTM 2018 Kraj Vysočina
Zpracoval M. Kastner
Předkládá J. Fialová
Počet příloh 1
Popis problému

Materiál řeší žádost PRO – HOCKEY Cz., s.r.o. o finanční dotaci ve výši 300 000 Kč na celoroční činnost výchovy talentované mládeže v ledním hokeji v Kraji Vysočina. Projekt probíhá formou jednodenních soustředění 1x měsíčně + dva turnaje v sezóně pro danou věkovou kategorii. Výchova talentované mládeže (dále jen VTM) je realizována ve všech krajích České republiky pod garancí Krajských výkonných výborů Českého svazu ledního hokeje, které jmenují profesionální trenéry a asistenty pro jednotlivé ročníky. Výběry hokejistů ve čtyřech věkových kategoriích (26 hráčů + 4 brankáři v každé kategorii, celkem 120 hokejistů) jsou nominovány jmenovanými trenéry na základě sportovní výkonnosti a řádného plnění školních povinností. VTM je projektem Českého svazu ledního hokeje pro zkvalitnění práce s talentovanou mládeží.

Přínos akce je ve speciální péči talentovaným jedincům, motivace hráčů pro práci v klubech s ohledem na možnou nominaci do krajského výběru. Dalšími efekty je krajská spolupráce klubů, předávání informací, zkušeností a metodiky v rámci kraje.

Zavedení programu v rámci celé republiky umožní i konfrontaci mezi kraji na úrovni krajských výběrů a propagaci kraje v rámci ČR na mezikrajských turnajích a vrcholné akci pro určené kategorie na Zimní olympiádě dětí a mládeže.

Návrh řešení

Odbor školství, mládeže a sportu předložil radě kraje, aby doporučila zastupitelstvu kraje rozhodnout poskytnou společnosti PRO – HOCKEY Cz., s.r.o., se sídlem Českomoravská 2420/15, Libeň, 190 00 Praha 9, IČO: 25062689, finanční dotaci ve výši 300 000 Kč na projekt Výchova talentované mládeže 2018 a uzavřít veřejnoprávní smlouvu dle materiálu ZK-03-2018-66, př. 1 (žádost o dotaci tvoří přílohu této smlouvy).

Vzhledem ke skutečnosti, že projekt probíhá do 31. 12. 2018 a dotace bude vyplacena podle smlouvy v roce 2019, je třeba požadovanou částku zapracovat do návrhu rozpočtu Kraje Vysočina na rok 2019.

Dle § 36 odst. 1 písm. c) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, rozhoduje zastupitelstvo kraje o poskytování dotací nad 200 000 Kč v jednotlivém případě právnickým a fyzickým osobám v kalendářním roce a uzavření veřejnoprávních smluv o jejich poskytnutí.

Stanoviska rada kraje

Rada kraje materiál projednala na svém zasedání dne 17. 4. 2018 a usnesením č. 0681/12/2018/RK jej doporučila zastupitelstvu kraje ke schválení. 

Odbor ekonomický

Vzhledem k tomu, že dotace bude vyplacena v roce 2019, je třeba požadovanou částku určenou na poskytnutí dotace na projekt Výchova talentované mládeže 2018 v ledním hokeji zapracovat do návrhu rozpočtu Kraje Vysočina na rok 2019, do kapitoly Školství, mládeže a sportu, § 3419 - Ostatní tělovýchovná činnost – podpora sportu.

Odbor informatiky

Dotace byla zaevidována v systému eDotace – ID O02550.0001.

Návrh usnesení rozhoduje
  • poskytnout dotaci ve výši 300 000 Kč společnosti PRO – HOCKEY Cz., s.r.o., se sídlem Českomoravská 2420/15, Libeň, 190 00 Praha 9, IČO: 25062689;
  • uzavřít veřejnoprávní smlouvu dle materiálu ZK-03-2018-66, př. 1.
Odpovědnost rada kraje (15. 5. 2018), Odbor ekonomický (31. 3. 2019), Odbor školství, mládeže a sportu (31. 3. 2019)
Termín 31. 3. 2019

Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2019 webmaster@kr-vysocina.cz