Kraj Vysočina - logo

Samospráva

ZK-03-2018-67: Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu – neinvestiční dotace MŠMT na rozvojový program Hodnocení žáků a škol podle výsledků v soutěžích v roce 2016/2017 – Excelence základních a středních škol 2017 – Modul SŠ

ZK-03-2018-67.pdf, ZK-03-2018-67pr01.xls

Číslo materiálu 67
Číslo jednací ZK-03-2018-67
Název Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu – neinvestiční dotace MŠMT na rozvojový program Hodnocení žáků a škol podle výsledků v soutěžích v roce 2016/2017 – Excelence základních a středních škol 2017 – Modul SŠ
Zpracoval M. Kacetlová, M. Kastner
Předkládá J. Fialová
Počet příloh 1
Popis problému

Materiál řeší poskytnutí dotace z rozvojového programu MŠMT Hodnocení žáků a škol podle výsledků v soutěžích v roce 2016/2017 – Excelence základních a středních škol 2017 – Modul SŠ.

Rozhodnutím MŠMT č. 518418, o poskytnutí neinvestiční dotace ze státního rozpočtu České republiky na rok 2018, které bylo vydáno ve smyslu § 163 odst. 1 písm. a) zákona č. 561/2004  Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) ve znění pozdějších předpisů a v souladu s § 14 odst. 4 zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů, byla přidělena Kraji Vysočina neinvestiční dotace ve výši 1 566  018  Kč.

V rámci rozvojového programu Hodnocení žáků a škol podle výsledků v soutěžích v roce 2016/2017 – Excelence základních a středních škol 2017 – Modul SŠ byla dotace přiznána 27 organizacím vykonávajícím činnost střední školy. 23 organizací je zřizováno Krajem Vysočina, 1 organizace je zřizována obcí a 3 organizace jsou soukromými středními školami. Seznam organizací včetně výše přidělené dotace je uveden v materiálu ZK-03-2018-67, př. 1. Finanční prostředky jsou určeny na nenárokové složky platů pedagogických pracovníků škol (včetně zákonných odvodů a přídělu do FKSP), kteří se podíleli na vzdělávání talentovaného žáka v hodnoceném oboru.

Návrh řešení

OŠMS navrhuje zastupitelstvu kraje vzít na vědomí přidělení účelových prostředků na rozvojový program Hodnocení žáků a škol podle výsledků v soutěžích v roce 2016/2017 – Excelence základních a středních škol 2017 – Modul SŠ v celkové výši 1 566 018 Kč organizacím uvedeným v materiálu ZK-03-2018-67, př. 1.

Stanoviska rada kraje

Rada kraje materiál projednala na svém zasedání dne 17. 4. 2018 a usnesením č. 0682/12/2018/RK jej doporučila zastupitelstvu kraje ke schválení.

Odbor ekonomický

Ekonomický odbor nemá připomínky k navrhovanému rozpočtovému opatření.

Usnesením 1546/32/2007/RK svěřila rada kraje Krajskému úřadu Kraje Vysočina – ekonomickému odboru rozhodování ve věci nabytí peněz v souladu s § 59 odst. 2 písm. e) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů. Ekonomický odbor rozhoduje o nabytí peněz ve formě účelové dotace z Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ve výši 1 566 018 Kč – na rozvojový program Hodnocení žáků a škol podle výsledků v soutěžích v roce 2016/2017 – Excelence základních a středních škol 2017 – Modul SŠ (ÚZ 33038).

Návrh usnesení bere na vědomí

přidělení účelových prostředků na rozvojový program Hodnocení žáků a škol podle výsledků v soutěžích v roce 2016/2017 – Excelence základních a  středních škol 2017 – Modul SŠ v celkové výši 1 566 018 Kč organizacím uvedeným v materiálu ZK-03-2018-67, př. 1.

Odpovědnost rada kraje (15. 5. 2018), Odbor ekonomický (31. 5. 2018), Odbor školství, mládeže a sportu (31. 5. 2018)
Termín 31. 5. 2018

Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2019 webmaster@kr-vysocina.cz