Kraj Vysočina - logo

Samospráva

ZK-03-2018-68: FOND VYSOČINY – schválení navržených podpor GP JEDNORÁZOVÉ AKCE 2018

ZK-03-2018-68.pdf, ZK-03-2018-68pr01.pdf , ZK-03-2018-68pr02.pdf , ZK-03-2018-68pr03.pdf

Číslo materiálu 68
Číslo jednací ZK-03-2018-68
Název FOND VYSOČINY – schválení navržených podpor GP JEDNORÁZOVÉ AKCE 2018
Zpracoval J. Čermáková, M. Kacetlová, M. Kastner
Předkládá J. Fialová
Počet příloh 3
Popis problému

Materiál řeší schválení navržených podpor z grantového programu Jednorázové akce 2018. Zastupitelstvo kraje na svém zasedání č. 1/2018 dne 6. 2. 2018 usnesením č. 0255/01/2018/ZK vyhlásilo grantový program na podporu jednorázových volnočasových a sportovních aktivit JEDNORÁZOVÉ AKCE 2018. Celkový objem finančních prostředků grantového programu JEDNORÁZOVÉ AKCE 2018 je 1 200 000 Kč. Do tohoto grantového programu bylo podáno celkem 99 žádostí, z toho 23 žádostí bylo navrženo řídicím výborem na vyřazení z důvodu formálního nesouladu a 76 žádostí bylo členy řídicího výboru hodnoceno. Členové řídicího výboru navrhli k poskytnutí dotace 46 žádostí v celkovém objemu 1 200 000 Kč. 45 žádostí je uspokojeno v plné požadované výši dotace, u 1 žádosti byla výše dotace pokrácena do výše zůstatku volných finančních prostředků.

Návrh řešení

Zastupitelstvu kraje je předkládán návrh řídicího výboru na poskytnutí dotace v rámci grantového programu Jednorázové akce 2018 celkem 16 projektům v celkové výši podpory 314 357 Kč dle materiálu ZK-03-2018-68, př. 1.

Subjektům uvedeným v materiálu ZK-03-2018-68, př. 2 řídící výbor navrhuje dotaci neposkytnout, protože zaslané projekty nedosáhly dostatečného bodového hodnocení a na základě hlasování řídicího výboru byly vyřazeny; další žádosti byly řídicím výborem z hodnocení vyřazeny z důvodu formálního nesouladu.

Současně OŠMS navrhuje zastupitelstvu kraje rozhodnout uzavřít smlouvy o poskytnutí dotace s jednotlivými subjekty, kterým byla navržena podpora řídicím výborem, dle materiálu ZK-03-2018-68, př. 3.

Podle § 36 písm. d) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích, ve znění pozdějších předpisů, zastupitelstvo kraje rozhoduje o poskytování dotací obcím z rozpočtu kraje a kontrole jejich využití.

Stanoviska rada kraje

Usnesení č. 0782/14/2018/RK

Rada kraje

rozhoduje

 • poskytnout dotaci subjektům na projekt a ve výši dle materiálu RK-14-2018-32, př. 1;
 • neposkytnout dotaci subjektům na projekt a ve výši dle materiálu RK-14-2018-32, př. 2;
 • uzavřít veřejnoprávní smlouvy dle materiálu RK-14-2018-32, př. 5
  a RK-14-2018-32, př. 6;

doporučuje 

zastupitelstvu kraje:

 • rozhodnout poskytnout dotaci subjektům na projekt a ve výši dle materiálu
  RK-14-2018-32, př. 3;
 • rozhodnout neposkytnout dotaci subjektům na projekt a ve výši dle materiálu
  RK-14-2018-32, př. 4;
 • rozhodnout uzavřít veřejnoprávní smlouvy dle materiálu RK-14-2018-32, př. 7.
Návrh usnesení rozhoduje
Odpovědnost Odbor školství, mládeže a sportu
Termín 31. 7. 2019

Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2019 webmaster@kr-vysocina.cz