Kraj Vysočina - logo

Samospráva

ZK-03-2018-69: FOND VYSOČINY – schválení navržených podpor GP Sportoviště 2018

ZK-03-2018-69.pdf, ZK-03-2018-69pr01.pdf , ZK-03-2018-69pr02.pdf , ZK-03-2018-69pr03.pdf

Číslo materiálu 69
Číslo jednací ZK-03-2018-69
Název FOND VYSOČINY – schválení navržených podpor GP Sportoviště 2018
Zpracoval Z. Beneš, P. Horký, M. Kastner
Předkládá J. Fialová
Počet příloh 3
Popis problému

Materiál řeší schválení navržených podpor z grantového programu Sportoviště 2018. Zastupitelstvo kraje na svém zasedání č. 1/2018 dne 6. 2. 2018 usnesením č. 0257/01/2018/ZK vyhlásilo grantový program Sportoviště 2018. Celkový objem finančních prostředků grantového programu Sportoviště 2018 je 3 000 000 Kč. Do tohoto grantového programu bylo podáno celkem 72 žádostí, z toho 17 žádostí bylo navrženo řídícím výborem k vyřazení z důvodu formálního nesouladu a 55 žádostí bylo členy řídícího výboru hodnoceno. Členové řídícího výboru navrhli k poskytnutí dotace 51 žádostí v celkovém objemu 2 996 336 Kč. Zůstatek alokace je 3 664 Kč.

Návrh řešení

OŠMS v souladu s usnesením Řídícího výboru grantového programu Sportoviště 2018 navrhuje zastupitelstvu kraje rozhodnout poskytnout dotaci subjektům dle materiálu ZK-03-2018-69, př. 1.

Subjektům uvedeným v materiálu ZK-03-2018-69, př. 3 řídící výbor navrhuje dotaci neposkytnout, protože zaslané projekty nedosáhly dostatečného bodového hodnocení či byly řídicím výborem z hodnocení vyřazeny z důvodu formálního nesouladu.

Současně OŠMS navrhuje zastupitelstvu kraje rozhodnout uzavřít smlouvy o poskytnutí dotace s jednotlivými subjekty, kterým byla navržena podpora řídícím výborem, dle materiálu ZK-03-2018-69, př. 2.

Podle § 36 odst. 1 písm. d) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, zastupitelstvo kraje rozhoduje o poskytování dotací obcím z rozpočtu kraje a kontrole jejich využití a uzavření veřejnoprávních smluv o jejich poskytnutí.

Stanoviska Rada kraje

Rada kraje materiál projednala na svém zasedání dne 30. 4. 2018 a usnesením č. 0784/14/2018/RK jej doporučila zastupitelstvu kraje ke schválení.

Návrh usnesení rozhoduje
Odpovědnost Odbor školství, mládeže a sportu
Termín 30. 6. 2019

Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2019 webmaster@kr-vysocina.cz