Kraj Vysočina - logo

Samospráva

ZK-03-2018-70: Podpora pořízení vybavení nové kapacity Střední průmyslové školy Třebíč – návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu

ZK-03-2018-70.pdf, ZK-03-2018-70pr01.pdf

Číslo materiálu 70
Číslo jednací ZK-03-2018-70
Název Podpora pořízení vybavení nové kapacity Střední průmyslové školy Třebíč – návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu
Zpracoval O. Králík, K. Ubr
Předkládá J. Fialová
Počet příloh 1
Popis problému

Materiál předkládá návrh na finanční podporu vybavení nových kapacit pro Střední průmyslovou školu Třebíč.

Kraj realizuje v budovách Střední průmyslové školy Třebíč (dále také „Škola“) dva rozsáhlé stavební projekty spolufinancované z prostředků IROP:

- „Střední průmyslová škola Třebíč - rekonstrukce pavilonu A“ ve výši max. 45,4 mil. Kč, (z toho předpokládané spolufinancování kraje do výše 4,54 mil).

- „Střední průmyslová škola Třebíč - výstavba pavilonu B“ ve výši max. 180,3 mil. Kč, (z toho předpokládané spolufinancování kraje do výše 91,2 mil. Kč).

V případě pavilonu B se jedná o novou kapacitu. V přípravné fázi avizovala Škola potřebnost pořídit do těchto prostor vybavení (původní odhad cca 16 mil. Kč). V souladu s harmonogramem stavby Škola připravuje výběrové řízení, aby včas pořídila vybavení.

Návrh řešení

Finanční náročnost předpokládaného vybavení přesahuje možnosti Školy. Ředitel Školy tedy kontaktoval OŠMS s žádostí o podporu z rozpočtu zřizovatele. Po společných jednáních byl původní rozpočet pořizovaných věcí snížen na cca 12,1 mil. Kč (materiál ZK-03-2018-70, př. 1). Kromě vybavení budovy B již Škola pořídila vybavení do budovy A v hodnotě 2,2 mil. Kč.

Dle aktuálního čerpání výše uvedených dvou projektů lze odhadovat, že původně odhadované spolufinancování z rozpočtu kraje bude cca o 11,5 mil. Kč nižší než předpoklad projednaný zastupitelstvem (uspořené prostředky na spolufinancování nebudou převedeny z Fondu strategických rezerv do rozpočtu kraje). Po zvážení tohoto předpokladu navrhuje OŠMS poskytnout Škole prostředky ve výši 50 % výsledných nákladů na vybavení dle materiálu ZK-03-2018-70, př. 1, maximálně však ve výši 6 mil. Kč. K tomu navrhuje rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Školství, mládeže a sportu, § 3127 - Střední školy o částku 6 mil. Kč při současném snížení kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, § 6409 - Ostatní činnosti jinde nezařazené, položka Nespecifikovaná rezerva o částku 6 mil. Kč. Prostředky budou Škole uvolněny na základě věcného plnění.

Stanoviska rada kraje
Rada kraje materiál projednala na svém zasedání dne 30. 4. 2018 a usnesením č. 0788/14/2018/RK jej doporučila zastupitelstvu kraje ke schválení. Odbor ekonomický

Požadavek na vybavení nových a rekonstruovaných kapacit Střední průmyslové školy Třebíč je uveden ve schváleném rozpočtu kraje na rok 2018 v „Dalších možných požadavcích OŠMS“.

Aktuální stav kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, položka Nespecifikovaná rezerva činí 230 374 tis. Kč.

Návrh usnesení schvaluje

rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Školství, mládeže a sportu, § 3127 - Střední školy o částku 6 mil. Kč při současném snížení kapitoly Rezerva a  rozvoj kraje, § 6409 - Ostatní činnosti jinde nezařazené, položky Nespecifikovaná rezerva o  částku 6 mil. Kč za účelem pořízení vybavení pro novou budovu B Střední průmyslové školy Třebíč.

Odpovědnost rada kraje (15. 5. 2018), Odbor ekonomický (31. 12. 2018), Odbor školství, mládeže a sportu (31. 12. 2018)
Termín 31. 12. 2018

Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2019 webmaster@kr-vysocina.cz